Титульний аркуш

29.04.2021    
(дата реєстрації емітентом електронного документа)    
15/1-1112    
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)    
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)
Голова Правлiння       Федорченко Вiталiй Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2020 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне пiдприємство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи. 03361075
4. Місцезнаходження емітента 84313 Донецька область Краматорськ Пiвденна, 1
5. Міжміський код, телефон та факс емітента +380 (0626)42-33-06 +380 (626) 42-33-23
6. Адреса електронної пошти office@oblgaz.donetsk.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) Жоден із зазначенихЗгiдно Статуту ПАТ"Донецькоблгаз" затвердження рiчної фiнансової звiтностi емiтента є повноваженням Загальних зборiв акцiонерiв. Загальнi збори акцiонерiв за пiдсумками 2020р. не скликалися. Рiчна iнформацiя емiтента за 2020р не затверджувалась
8.Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення). Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо). Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://oblgaz.donetsk.ua/zvity-emitenta-tsinnykh-paperiv   29.04.2021
(URL-адреса сторінки)   (дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента. X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.
5. Інформація про рейтингове агентство.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. X
7. Судові справи емітента. X
8. Штрафні санкції емітента.
9. Опис бізнесу. X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): X
1) інформація про органи управління; X
2) інформація про посадових осіб емітента; X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). X
11. Звіт керівництва (звіт про управління): X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X
2) інформація про розвиток емітента; X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; X
4) звіт про корпоративне управління: X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X
інформація про наглядову раду; X
інформація про виконавчий орган; X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X
повноваження посадових осіб емітента. X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: X
1) інформація про випуски акцій емітента; X
2) інформація про облігації емітента;
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
4) інформація про похідні цінні папери емітента;
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X
3) інформація про зобов'язання емітента; X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції; X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність. X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X
Примітки Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". АТ не здiйснювало публiчну пропозицiю акцiй.
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї. Емiтент не бере участi в iнших юридичних особах.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї. АТ не запровадило посаду корпоративного секретаря.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї. Рейтенгування не проводилося.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї. АТ не здiйснювало публiчну пропозицiю.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї. АТ не укладало деривативи.

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" не включена до складу рiчної iнформацiї. Емiтент не проводив полiтику щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування
Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" не включена до складу рiчної iнформацiї. Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї. Змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй у звiтному 2020 роцi не вiдбувались.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї. Емiтент протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до рiчної iнформацiї емiтента. Емiтент протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". АТ не здiйснювало публiчну пропозицiю.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї. Емiтент не випускав облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не випускав iншi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї. Емiтент не випускав похiднi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї. Емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не придбав власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiсiя цiльових облiгацiй не вiдбувалась.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не випускав iншi цiннi папери крiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". АТ не здiйснювало публiчну пропозицiю.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". АТ не здiйснювало публiчну пропозицiю.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до рiчної iнформацiї емiтента. АТ не здiйснювало публiчну пропозицiю.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до рiчної iнформацiї емiтента. АТ не здiйснювало публiчну пропозицiю.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до рiчної iнформацiї емiтента. АТ не здiйснювало публiчну пропозицiю.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до рiчної iнформацiї емiтента. АТ не здiйснювало публiчну пропозицiю.
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до рiчної iнформацiї емiтента. АТ не є поручителем (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї. Така iнформацiя у емiтента вiдсутня.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї. Така iнформацiя вiдсутня у емiтента.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"
2. Скорочене найменування (за наявності). ПАТ "Донецькоблгаз"
3. Дата проведення державної реєстрації 22.05.2002
4. Територія (область) Донецька область
5. Статутний капітал (грн) 6960000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 38.280
8. Середня кількість працівників (осіб) 1958
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 35.22 РОЗПОДІЛЕННЯ ГАЗОПОДІБНОГО ПАЛИВА ЧЕРЕЗ МІСЦЕВІ (ЛОКАЛЬНІ) ТРУБОПРОВОДИ
35.23 ТОРГІВЛЯ ГАЗОМ ЧЕРЕЗ МІСЦЕВІ (ЛОКАЛЬНІ) ТРУБОПРОВОДИ
70.10 ДІЯЛЬНІСТЬ ГОЛОВНИХ УПРАВЛІНЬ (ХЕД-ОФІСІВ)
10. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" у м.Краматорськ
2) МФО банку 335106
3) IBAN UA393351060000026000306041495
 
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
5) МФО банку 300346
6) IBAN UA273003460000026006013104801

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:

1) найменуванняАртемівське управління по газопостачанню та газифікації
2) місцезнаходженняУКРАЇНА 84500 Донецька область м.Бахмут вул.Носакова,3
3) описКод ЄДРПОУ (20317035) Основні функції діяльності відокремленого структурного підрозділу: Розподілення та постачання газу; Будівництво; Проектувальні роботи, обстеження; Метрологічні послуги; Інші види діяльності, які не заборонені законодавством України.
1) найменуванняКостянтинівське управління по газопостачанню та газифікації
2) місцезнаходженняУКРАЇНА 85114 Донецька область м. Костянтинівка вул. Ємельянова, 76,
3) описКод ДРПОУ (20316946) Основні функції діяльності відокремленого структурного підрозділу: Розподілення та постачання газу; Будівництво; Проектувальні роботи, обстеження; Метрологічні послуги; Інші види діяльності, які не заборонені законодавством України.
1) найменуванняКраматорське управління по газопостачанню та газифікації
2) місцезнаходженняУКРАЇНА 84313 Донецька область м. Краматорськ вул. Південна 1
3) описКод ЄДРПОУ (24805642) Основні функції діяльності відокремленого структурного підрозділу: Розподілення та постачання газу; Будівництво; Проектувальні роботи, обстеження; Метрологічні послуги; Інші види діяльності, які не заборонені законодавством України.
1) найменуванняКрасноармійське управління по газопостачанню та газифікації
2) місцезнаходженняУКРАЇНА 85300 Донецька область м. Покровськ вул. Артема, 154
3) описКод ЄДРПОУ (20316981) Основні функції діяльності відокремленого структурного підрозділу: Розподілення та постачання газу; Будівництво; Проектувальні роботи, обстеження; Метрологічні послуги; Інші види діяльності, які не заборонені законодавством України.
1) найменуванняСлов'янське управління по газопостачанню та газифікації
2) місцезнаходженняУКРАЇНА 84112 Донецька область м. Слов'янськ вул. Світлодарська , 28-б
3) описКод ЄДРПОУ (20316969) Основні функції діяльності відокремленого структурного підрозділу: Розподілення та постачання газу; Будівництво; Проектувальні роботи, обстеження; Метрологічні послуги; Інші види діяльності, які не заборонені законодавством України.
1) найменуванняРемонтно-будівельне управління "Газ-Сервіс"
2) місцезнаходженняУКРАЇНА 84112 Донецька область м. Слов'янськ вул. Світлодарська, 28-б
3) описКод ЄДРПОУ (24800589) Основні функції діяльності відокремленого структурного підрозділу: Будівництво; Проектувальні роботи, обстеження; Інші види діяльності, які не заборонені законодавством України.
1) найменуванняВідокремлені структурні підрозділи, що знаходяться на тимчасово окупованій территорії, у зв'язку із проведенням операції об"єднаних сил.
2) місцезнаходженняУКРАЇНА Донецька область Донецька область
3) описТовариство має відокремлені структурні підрозділи, що тимчасово призупинили діяльність та знаходяться на тимчасово окупованій территорії України, у зв'язку із провереденням АТО/ООС, а саме: АМВРОСІЇВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ, (код ЕДРПОУ 20317041) 87302 Донецька обл., м.Авросiївка, вул. Артема ,7 ГОРЛІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ; код ЕДРПОУ 24805659; 84600, Донецька обл., місто Горлівка, Центрально-Міський район, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 58 А; ДОКУЧАЄВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ (В частині, що знаходиться на окупованій території); код ЕДРПОУ 20317012; ЄНАКІЄВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ; код ЕДРПОУ 20316975; 86400, Донецька обл., місто Єнакієве, ПРОСП.МЕТАЛУРГІВ, будинок 56; СТАРОБЕШІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ (код ЕДРПОУ 20317070) 87200, Донецька обл., Старобешівський район, селище міського типу Старобешезе, ПРОСПЕКТ ЧКАЛОВА, будинок21/1; ХАРЦИЗЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ (код ЕДРПОУ 20317029) 86700, Донецька обл., містоХарцизьк, БІРЮЗОВА, будинок2; ШАХТАРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ (код ЕДРПОУ 24800573) 86200, Донецькаобл., містоШахтарськ, КОМУНАРІВ, будинок26; ЯСИНУВАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ (код ЕДРПОУ 20316998) 86000, Донецькаобл., містоЯсинувата, МАКІЇВСЬКА, будинок1; ДОНЕЦЬКА ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНА СТАНЦІЯ ЗРІДЖЕНОГО ГАЗУ (код ЕДРПОУ 20316923) 86115, Донецькаобл., містоМакіївка, Червоногвардійський район, ТЕР-Я СТАНЦІЯ.
1) найменуванняДОКУЧАЄВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
2) місцезнаходженняУКРАЇНА 85700 Донецька область Волноваський Волноваха ДЗЕРЖИНСЬКОГО, буд.5
3) опискод ЕДРПОУ 20317012. частина ДОКУЧАЄВСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ знаходиться на окупованій території.

16. Судові справи емітента

N з/п Номер справи Найменування суду Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги Стан розгляду справи
1 2 3 4 5 6 7 8
1д/вгосподарський суд Донецької областівідокремлені структурні підрозділи (філії) ПАТ "Донецьоблгаз"підприємства-боржникиз метою досудового вирішення питання погашення заборгованості за розподіл та постачання природного газузадоволено частково
ОписЗа 2020 рік - управліннями по газопостачанню та газифікації з метою досудового вирішення питання погашення заборгованості за розподіл та постачання природного газу заявлено підприємствам-боржникам:
20 претензій на загальну суму - 3 999 149,50 грн., в т.ч.:
сума основного боргу - 3 903 492,97 грн.;
сума штрафних санкцій - 95 656,53 грн.
Визнано: 3 претензії на суму 100 203,61 грн., в т.ч.:
сума основного боргу - 95 133,60 грн.;
сума штрафних санкцій - 5 070,01 грн.
Відмовлена частково 1 претензія на суму 161 007,90 грн. (сума основного боргу).
16 претензій на загальну суму 3 737 937,99 грн. залишено без відповіді.
Надійшло за заявленими претензіями 65 909,22 грн.
Відокремленими структурними підрозділами (філіями) ПАТ "Донецькоблгаз" заявлено 13 позовів в господарський суд Донецької області (Артемівське УГГ, Костянтинівське УГГ, Краматорське УГГ, Слов"янське УГГ) про стягнення заборгованості за постачання та розподіл природного газу на загальну суму 86 621 801,48 грн., в т.ч.:
заборгованість - 84 217 446,27 грн.;
пеня - 1 609 245,36 грн.;
3% річних - 307 640,02 грн.;
інфляційні - 487 469,83 грн.
Задоволено 9 позовів на загальну суму 9 025 132,04 грн., в т.ч.:
основний борг - 6 699 482,45 грн.;
пеня - 1 588 313,19 грн.;
3% річних - 301 974,97 грн.;
інфляційні витрати - 435 361,43 грн.;
судовий збір в сумі 137 850,96 грн.
По 1 позову на суму 13 610 477,32 грн. відмовлено. Справа знаходиться у провадженні Східного апеляційного господарського суду.
3 заявлених позови на загальну суму 63 922 201,38 грн. знаходяться у провадженні господарського суду Донецької області.
260955005господарський суд Донецької областіПАТ "Донецькоблгаз"Костянтинівський міськрайонний відділ державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиціїпро визнання протиправною та скасування постанови старшого державного виконавця Костянтинівського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків)Справа знаходиться у провадженні Донецького окружного адміністративного суду
Опис1 позов до Костянтинівського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції про визнання протиправною та скасування постанови старшого державного виконавця Костянтинівського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) від 10.01.2020 року у виконавчому провадженні № 60955005 по стягненню виконавчого збору у розмірі 18 892,00 грн.
Справа знаходиться у провадженні Донецького окружного адміністративного суду.
3д/вГосподарський суд Донецької області, господарський суд міста Києва, Донецький окружний адміністративний судПАТ "Донецькоблгаз"Офіс великих платників податків Державної фіскальної (податкової ) служби, Головне управління ДПС у Донецькій областіпро визнання протиправними дій, зобов`язання вчинити певні дії та визнання протиправною та скасування вимоги про сплату боргу (недоїмки)Задоволено частково
ОписПАТ "Донецькоблгаз" заявлено 22 позови у господарський суд Донецької області, господарський суд міста Києва, Донецький окружний адміністративний суд на загальну суму 420 346 470,10 грн., в т.ч.:
6 позовів про визнання протиправними дій, зобов`язання вчинити певні дії та визнання протиправною та скасування вимоги про сплату боргу (недоїмки) на загальну суму 4 722 074,24 грн. (Офіс великих платників податків Державної фіскальної (податкової ) служби, Головне управління ДПС у Донецькій області).
2 позови до Покровського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції про визнання протиправними та скасування постанов державного виконавця на суму 48 684,00 грн.
1 позов до Відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю Бахмутської міської ради у Донецькій області про визнання протиправною та скасування постанови від 28.02.2020 року № 6 про накладення штрафу у розмірі 777 740, 00 грн.
8 позовів про стягнення безпідставно одержаних коштів на загальну суму 384 885 000,00 грн.
Результат розгляду заявлених позовів.
Задоволено 17 позовів на суму 345 642 049,73 грн.
Рішення суду за 2 позовами оскаржено в касаційному порядку. Справи за касаційними скаргами знаходяться у провадженні Касаційного адміністративного суду (справи № 200/939/20-а , № 200/991/20-а).
3 позови на загальну суму 4 580 311,82 грн. знаходяться у провадженні Донецького окружного адміністративного суду.
Надійшло за заявленими позовами - 27 408 324,86 грн. (підприємствами теплокомуненерго погашена заборгованість в період судового розгляду).
1 позов до Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити певні дії на суму 54 951,46 грн. задоволено на суму 54 951,46 грн. (Справа № 200/811/20-а).
1 позов до Головного управління ДПС у Донецькій області про визнання протиправною та скасування вимоги про сплату боргу (недоїмки) № Ю-74-52-У від 10.09.2019 року на суму 393 481,30 грн. (справа № 200/939/20-а) задоволено. 27.10.2020 р. апеляційна скарга ГУ ДПС залишена без задоволення. Справа за касаційною скаргою ГУ ДПС знаходиться у провадженні Касаційного адміністративного суду (14.12.2020 р. відкрито касаційне провадження).
1 позов до Офісу великих платників податків Державної податкової служби (місце знаходження: вул. Дегтярівська, 11г, м. Київ) про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити певні дії на суму 114 801,04 грн. задоволено частково на суму 88 016,59 грн. (Справа № 200/4063/20-а).
1 позов до ГУ ДПС у Донецькій області про скасування постанови на суму 428 528,62 грн. задоволено. Скасована постанова на суму 428 528,62 грн. (Справа № 200/6924/20-а).
2 позови про визнання протиправними дій, зобов`язання вчинити певні дії до Офісу ВПП та ГУ ДПС на загальну суму 3 730 311,82 грн. знаходяться у провадженні Донецького окружного адміністративного суду. (Справи № 200/6441/20-а, № 200/7674/20-а).
1 позов до Покровського міськрайонного відділу державної виконавчої служби на суму 21 792 грн. задоволено на суму 5 100 грн. (Справа №200/991/20-а). 12.05.2020 р. постановою Першого апеляційного адміністративного суду апеляційна скарга ПАТ "Донецькоблгаз" залишена без задоволення. Справа за касаційною скаргою ПАТ "Донецькоблгаз" знаходиться у провадженні Касаційного адміністративного суду Верховного Суду (16.07.2020 р. відкрито провадження за касаційною скаргою).
1 позов до Покровського міськрайонного відділу державної виконавчої служби на суму 10 200 грн. (№ 200/1728/20-а) задоволено повністю.
1 позов до Відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю Бахмутської міської ради у Донецькій області про визнання протиправною та скасування постанови від 28.02.2020 року № 6 про накладення штрафу у розмірі 777 740, 00 грн. задоволено повністю. (Рішення Донецького господарського суду від 15.07.2020 р. по справі № 200/2913/20-а).
Задоволено 8 позовів про стягнення безпідставно одержаних коштів на загальну суму 343 625 000 грн.:
Позов до ТОВ "Марк-Ойл" про стягнення 63 260 000 грн. задоволено на суму 22 000 000 грн. (Рішення господарського суду міста Києва від 13.04.2020 р. по справі № 910/226/20).
Позов до ТОВ "Ільїн Консалт" про стягнення 37 500 000 грн. задоволено повністю на суму 37 500 000 грн. (Рішення господарського суду міста Києва від 24.09.2020 р. по справі № 910/2693/20).
Позов до ТОВ "Промилова група "АВМ" про стягнення 28 400 000 грн. задоволено повністю на суму 28 400 000 грн. (Рішення господарського суду міста Києва від 22.07.2020 р. по справі № 910/4739/20).
Позов до ТОВ "ПРОМРЕСУРС" м. Київ про стягнення 3 000 000 грн. задоволено повністю на суму 3 000 000 грн. (Рішення господарського суду міста Києва від 19.08.2020 р. по справі № 910/5587/20).
Позов до ТОВ "Інвестиційно-виробничий комплекс "Рециклінг" про стягнення 25 500 000 грн. задоволено повністю на суму 25 500 000 грн. (Рішення господарського суду Донецької області № 905/367/20 від 08.10.2020 р.).
Позов до ТОВ "Верин-Торг" м. Покровськ про стягнення 32 000 000 грн. задоволено повністю на суму 32 000 000 грн. (Рішення господарського суду Донецької області № 905/366/20 від 30.09.2020 р.).
Позов до ТОВ "ТД Траверсал" м. Київ про стягнення 67 225 000 000 грн. задоволено повністю на суму 67 225 000,00 грн. (Рішення господарського суду міста Києва № 910/2874/20 від 05.10.2020 р.).
Позов до ТОВ "Праймгаз" м. Київ про стягнення 128 000 000 грн. задоволено повністю на суму 128 000 000 грн. (Рішення господарського суду міста Києва № 910/4740/20 від 24.12.2020 р.).
4905/817/20Гсподарський суд Донецької областіПАТ "Донецькоблгаз"КП "Покровськтепломережа"про стягнення заборгованості за надані послуги з розподілу природного газу в сумі 5 813 756,89 грн.Позов до КП "Покровськтепломережа" про стягнення заборгованості за надані послуги з розподілу природного газу в сумі 5 813 756,89 грн. задоволено на суму 171 397,87 грн. Сума боргу - 5 510 356,64 грн. погашена в період розгляду справи
Опис1 позов до КП "Покровськтепломережа" про стягнення заборгованості за надані послуги з розподілу природного газу в сумі 5 813 756,89 грн., в т.ч.:
5 510 356,54 грн. - заборгованість;
34 236,77 грн. - 3% річних;
13 479,63 грн. - інфляційні втрати;
255 683,95 грн. - пеня.
Позов до КП "Покровськтепломережа" про стягнення заборгованості за надані послуги з розподілу природного газу в сумі 5 813 756,89 грн. задоволено на суму 171 397,87 грн. Сума боргу - 5 510 356,64 грн. погашена в період розгляду справи. (Рішення господарського суду Донецької області від 18.11.2020 р. № 905/817/20).
5905/1479/20Господарський суд Донецької областіПАТ "Донецькоблгаз"ОКП "Донецьктеплокомуненерго"про стягнення заборгованості за розподіл природного газу в сумі 18 674 482,33 грн.Позов до ОКП "Донецьктеплокомуненерго" про стягнення 18 674 482,33 грн. задоволено на суму 347 473,69 грн. Сума боргу - 17 626 431,47 грн. погашена в період розгляду справи.
Опис1 позов до ОКП "Донецьктеплокомуненерго" про стягнення заборгованості за розподіл природного газу в сумі 18 674 482,33 грн., в т.ч.:
17 626 431,47 грн. - основний борг;
670 823,66 грн. - пеня;
165 545,00 грн. - 3% річних;
211 682,20 грн. - інфляційні втрати.
Позов до ОКП "Донецьктеплокомуненерго" про стягнення 18 674 482,33 грн. задоволено на суму 347 473,69 грн. Сума боргу - 17 626 431,47 грн. погашена в період розгляду справи. (Рішення господарського суду Донецької області від 15.12.2020 р. № 905/1479/20).
6905/1480/20Господарський суд Донецької областіПАТ "Донецькоблгаз"ТОВ "Краматорськтеплоенерго"про стягнення заборгованості в сумі 4 472 732,64 грн.Позов до ТОВ "Краматорськтеплоенерго" про стягнення заборгованості в сумі 4 472 732,64 грн. задоволено на суму 87 741,50 грн. Сума боргу - 4 271 536,75 грн. погашена в період розгляду справи.
Опис1 позов до ТОВ "Краматорськтеплоенерго" про стягнення заборгованості в сумі 4 472 732,64 грн., в т.ч.:
4 271 536,75 грн. - основний борг;
230 686,94 грн - пеня;
55 562,00 грн. - 3% річних;
80 701,83 грн. - інфляційні.
Позов до ТОВ "Краматорськтеплоенерго" про стягнення заборгованості в сумі 4 472 732,64 грн. задоволено на суму 87 741,50 грн. Сума боргу - 4 271 536,75 грн. погашена в період розгляду справи. (Рішення господарського суду Донецької області від 16.12.2020 р. № 905/1480/20).
7905/1177/20; 905/1096/20Господарський суд Донецької областіПАТ "Донецькоблгаз"НКРЕКПпро скасування постанов від 09.07.2020 р. № 1286, від 16.09.2020 р. № 1736 на загальну суму 952 000,00 грн.Провадження по 1 позову до НКРЕКП про скасування постанови від 16.09.2020 р. № 1736 про накладення штрафу на суму 850 000,00 грн. зупинено до набрання чинності рішеннями Господарського суду Донецької області у справах № 905/1177/20 та № 905/1096/20
Опис2 позови до НКРЕКП про скасування постанов від 09.07.2020 р. № 1286, від 16.09.2020 р. № 1736 на загальну суму 952 000,00 грн.
1 позов до НКРЕКП про скасування постанови від 09.07.2020 р. № 1286 про накладення штрафу на суму 102 000 грн. задоволено на суму 51 000 грн. (Рішення господарського суду Донецької області від 17.11.2020 р. № 200/7221/20).
Провадження по 1 позову до НКРЕКП про скасування постанови від 16.09.2020 р. № 1736 про накладення штрафу на суму 850 000,00 грн. зупинено до набрання чинності рішеннями Господарського суду Донецької області у справах № 905/1177/20 та № 905/1096/20 (Ухвала Донецького окружного адміністративного суду від 18.11.2020 р. по справі № 200/8811/20-а).
8д/всуди загальної юрисдикціїПАТ "Донецькоблгаз"населенняпро стягнення заборгованості населення за спожитий природний газЗадоволено 745 вимог (2019, 2020 роки) на загальну суму 19 281 890,28 грн.
ОписВ суди загальної юрисдикції заявлено 578 вимог (заяви про видачу судових наказів та позови) про стягнення заборгованості населення за спожитий природний газ на загальну суму 16 185 671,87 грн., в т.ч.:
13 750 816,16 грн. - сума боргу;
1 511 724,48 грн. - інфляційні витрати;
685 683,83 грн. - 3% річних;
237 447,40 грн. - судовий збір.
Задоволено 745 вимог (2019, 2020 роки) на загальну суму 19 281 890,28 грн., в т.ч.:
16 250 807,38 грн. - сума боргу;
1 470 447,71 грн. - інфляційні витрати;
1 338 064,28 грн. - 3% річних;
222 570,91 грн. - судовий збір.
Відмовлено за 214 вимогами (2019, 2020 роки) на суму 6 164 638,73 грн., в т.ч. і у зв"язку з погашенням заборгованості в період розгляду справи.
9д/вВДВСПАТ "Донецькоблгаз"споживачіпро примусове виконання рішень (2019, 2020 роки)задоволено частково
ОписПодано у ВДВС заяви про примусове виконання рішень (2019, 2020 роки):
830 заяв на суму 20 002 515,84 грн.
Надійшло за заявленими вимогами:
1 562 814,88,50 грн. - 2020 рік;
1 912 047,19 грн. - 2019 рік.
Інші судові справи за заявленими вимогами знаходяться у провадженні судів.

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
У складi ПАТ "Донецькоблгаз дiють 15 фiлiй без статусу юридичної особи:

1. Амвросiївське УГГ, 87302 м.Авросiївка, вул. Артема ,7
2. Артемiвське УГГ, 84500, м.Бахмут, вул. Носакова ,3
3. Горлiвське УГГ, 84617, м.Горлiвка, вул. Горького,58-а
4. Докучаєвське УГГ, 85700, м. Волноваха, вул. Дзержинського, буд. 5
5. Єнакiєвське УГГ, 86400, м.Єнакiєве, пр.Металургiв, 56
6. Костянтинiвське УГГ, 85114, м.Костянтинiвка, вул.Ємельянова,76
7. Краматорське УГГ, 84313, м.Краматорськ, вул.Південна, 1
8. Красноармiйське УГГ, 85300, м.Покровськ, вул.Шосейна,154
9. Слов'янське УГГ, 84112, м.Слов'янськ, вул. СВІТЛОДАРСЬКА 28-Б
10. Старобешiвське УГГ, 87200, смт.Старобешеве, пр. Чкалова 21/1
11. Харцизьке УГГ, 86700, м.Харцизьк, вул.Бiрюзова,2
12. Шахтарське УГГ, 86200, м.Шахтарськ, вул.Комунаров, 26
13. Ясинуватське УГГ 86000, м.Ясинувата, вул.Макєєвська,1
14. Донецька ГНС 86115, м.Макіївка, Червоногвардійський р-н, Донецька ГНС
15. РБУ "Газ-Сервiс", 84112, м. Слов'янськ, вул. СВІТЛОДАРСЬКА, буд. 28 Б.

УГГ - управлiння по газопостачанню та газифікації, відокремлені структурні підрозділи, мають повний виробничий цикл для надання послуг в сферi транспортування природного газу розподільчими трубопроводами та реалiзацiї зрiдженого газу.
Донецька ГНС (Донецька газонаповнювальна станцiя зрідженого газу) є базовим пiдприємством для обслуговування управлiнь ПАТ та реалiзацiї населенню зрідженого газу.
РБУ (ремонтно-будiвельне управлiння) "Газ-Сервiс", виконує будiвельні роботи для управлiнь пiд час виконання газифiкацiї об'єктiв. У 2015 році з метою збереження майна відбулась зміна місцезнаходження РБУ "Газ-Сервiс" на 84112, м. Слов'янськ, вул. СВІТЛОДАРСЬКА, буд. 28 Б.
Дочiрнiх пiдприємств ПАТ "Донецькоблгаз" не має.
Протягом 2015 року Товариство проведело реорганізацію підприємства шляхом приєднання одних структурних підрозділів до інших. Причини прийняття такого рішення: виробнича необхідність, яка обумовлена суттєвими змінами в господарській діяльності Товариства, пов'язаними з проведенням антитерористичної операції на Сході України, та з метою виконання Товариством основних функцій та завдань.
Припинено діяльність ДЗЕРЖИНСЬКОГО УГГ та ЯСИНУВАТСЬКОГО УГГ (в частині функціонування на території підконтрольній українській владі) шляхом реорганізації - приєднання до КОСТЯНТИНІВСЬКОГО УГГ
Припинено діяльність ДРУЖКІВСЬКОГО УГГ шляхом реорганізації - приєднання до КРАМАТОРСЬКОГО УГГ
Припинено діяльність МАР'ЇНСЬКОГО УГГ та ДОКУЧАЄВСЬКОГО УГГ (в частині функціонування на території підконтрольній українській владі) шляхом реорганізації - приєднання до КРАСНОАРМІЙСЬКОГО УГГ
Припинено діяльність ДЕБАЛЬЦІВСЬКОГО УГГ шляхом реорганізації - приєднання до АРТЕМІВСЬКОГО УГГ.
У 2015 році, у зв'язку із проведенням АТО на території Донецької області, Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення про тимчасове призупинення діяльності деяких структурних підрозділів, що знаходяться на території непідконтрольній Україні, а саме:
Амвросіївське УГГ
Горлівське УГГ
Єнакієвське УГГ
Старобешівське УГГ
Харцизьке УГГ
Шахтарське УГГ
Донецька ГНС
Докучаївське УГГ в частині функціонування на території непідконтрольній українській владі
Ясинуватське УГГ в частині функціонування на території непідконтрольній українській владі

У 2015 році визначено перелік відокремлених структурних підрозділів Товариства (філій-управлінь по газопостачанню та газифікації ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"), які не мають статусу юридичної особи, в результаті Реорганізації та знаходяться на підконтрольній українській владі території, а саме:

1. АРТЕМІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ (Код ЄДРПОУ ВП: 20317035, місцезнаходження ВП: 84500, Донецька обл., місто Бахмут, Носакова, будинок 3);

2. КОСТЯНТИНІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ (Код ЄДРПОУ ВП: 20316946, місцезнаходження ВП: 85114, Донецька обл., місто Костянтинівка, Ємельянова, будинок 76);

3. КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ (Код ЄДРПОУ ВП: 24805642, місцезнаходження ВП: 84313, Донецька обл., місто Краматорськ, Південна, будинок 1);

4. КРАСНОАРМІЙСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ (Код ЄДРПОУ ВП: 20316981, місцезнаходження ВП: 85300, Донецька обл., місто Покровськ, Шосейна, будинок 154);

5. СЛОВ`ЯНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ (Код ЄДРПОУ ВП: 20316969, місцезнаходження ВП: 84112, Донецька обл., місто Слов'янськ, вулиця СВІТЛОДАРСЬКА, будинок 28 Б);

6. РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ "ГАЗ-СЕРВІС" (Код ЄДРПОУ ВП: 24800589, місцезнаходження ВП: 84112, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. СВІТЛОДАРСЬКА, буд. 28 Б).


Протягом звітного 2020 року зміни в організаційній структурі емітента не відбувались.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
На ПАТ "Донецькоблгаз" діє колективний договір, положення якого поширюються на всіх найманих працівників. В 2020 році, як і в попередній період, виконувались гарантії Колективного договору щодо збереження рівня і обсягів соціальних гарантій, пільг та компенсацій працівникам підприємства, а також зобов'язання роботодавця з питань забезпечення продуктивної зайнятості, нормування і оплати праці, трудових відносин, режиму праці та відпочинку, умов та охорони праці та інше.
Кадрова політика на підприємстві в звітний період визначалась за принципом рівності трудових прав всіх громадян незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин, як при прийнятті на роботу, так і при просуванні по роботі.
В 2020 році згідно Колективному договору здійснювалось преміювання працівників за основні результати діяльності при виконанні основних умов преміювання, таких як виконання встановлених виробничих планів, зростання обсягів послуг по іншій діяльності тощо.
Згідно Колективного договору в 2020 році для працівників ПАТ "Донецькоблгаз" діяла система мотивації працівників, а саме застосовувались заохочення морального та матеріального характеру, такі як оголошення Подяк Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Донецької обласної державної адміністрації, нагородження Почесними грамотами національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", Донецької обласної державної адміністрації, ПАТ"Донецькоблгаз", виплата премії до професійного свята День робітників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України.

Середньооблікова чисельність працюючих на ПАТ "Донецькоблгаз" за 12 місяців 2020 р. склала 1 999 осіб, у тому числі за видами діяльності:
транспортування природного газу 1 785 чел.
постачання природного газу 80 чел.
скраплений газ 0 чел.
інша діяльність 134 чел.

Фонд оплати праці всіх працюючих в цілому по ПАТ "Донецькоблгаз" нараховано в сумі 155 714,5 тис. грн, у тому числі фонд оплати праці штатним працівникам за період - 153 212,4 тис. грн. Середньооблікова чисельність штатних працівників склала 1 958 чол.
Працівників позаштатного складу (41 чол.) нарахована заробітна плата в сумі 2 502,1 тис. грн. (працюючих за договорами та сумісникам).
Середня заробітна плата 1-го працівника склала 6520,79 грн

Зміна середньомісячної заробітної плати на 1 - го працівника характеризується наступними даними:

31.12.2020 31.12.2019 Коефіцієнт збільшення
Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого грн. 6520,79
5 656,7 1,15

середньомісячна заробітна плата по основній і додатковій заробітній платі, грн. 6463,39
5 516,7 1,17
Інші заохочувальні і компенсаційні виплати на 1-го працюючого грн. 57,4 140,0 -0,4

Освіта персоналу відповідає посадовим і робочим інструкціям, які затверджені на підприємтстві.
Основними напрямами діяльності у сфері професійного розвитку працівників є:
- розроблення поточних та перспективних планів професійного навчання працівників;
- визначення видів, форм і методів професійного навчання працівників;
- розроблення та виконання робочих навчальних планів і програм професійного навчання працівників;
- організація професійного навчання працівників;
- ведення первинного та статистичного обліку кількості працівників, зокрема тих, які пройшли професійне навчання;
- стимулювання професійного зростання працівників;
- визначення періодичності атестації працівників та організація її проведення;
- проведення аналізу результатів атестації та здійснення заходів щодо підвищення професійного рівня працівників
Значну увагу Компанія приділяє соціальній підтримці співробітників та їхньому професійному розвитку та зростанню. Компанія надає можливість відвідувати тренінги, професійні семінари та навчання.

Компанія відповідально ставиться до виконання своїх зобов'язань, як роботодавця. Окрім своєчасної виплати заробітної плати, надання основних щорічних відпусток, збереження заробітної плати на час виконання працівниками державних і громадських обов'язків та інших гарантій трудового законодавства, ПАТ "Донецькоблгаз" проводить періодичні атестації робочих місць за умовами праці, що дозволяє надавати працівникам додаткові виплати, додаткові відпустки та підтверджувати пільговий стаж для призначення пенсій.Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Асоцiацiя дiлового спiвробiтництва пiдприємств газового ринку код ЄДРПОУ 30779549
адреса : 03035 м. Київ, вул. Урицького, 45, оф. 410

Асоцiацiя дiлового спiвробiтництва пiдприємств газового ринку сприяє створенню умов для пошуку та широкого обговорення напрямків реформування системи газозабезпечення в Україні; забезпечує громадську підтримку реформуванню системи газозабезпечення в Україні; сприяє налагодженню взаємовигідних зв'язків між регіонами, окремими підприємствами всіх форм власності та організаційно-правових форм діяльності; сприяє державним органам в питаннях розробки та впровадження сучасних стандартів у галузі газопостачання і гармонізація та доведення стандартів України до рівня міжнародних стандартів, пропаганді та впровадженню міжнародних стандартів; організує співробітництво з законодавчими та виконавчими органами держави в питаннях розробки та прийняття законодавчої та нормативної бази, регулюючої ринок та прискорюючої стабілізацію галузі; організує проведення громадської оцінки науково-технічного рівня досліджень, розробок, нових технологій і засобів за профілем Асоціації та визначення можливостей використання досягнень світової науки в розвитку системи газопостачання України, участь в розробці та реалізації міжнародних програм і проектів.
Строк діяльності Асоціації - безстроковий
ПАТ "Донецькоблгаз" прийнято до членів Асоціацій в 2001 році. До вкладу асоціації також входять інші ПАТ по газопостачанню та газифікації України.Термін участі ПАТ "Донецькоблгаз"- безстроковий.


Акціонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", код ЄДРПОУ 20077720, адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6.
Компанія НАК "Нафтогаз України" утворена з метою сприяння структурній перебудові нафтової, газової та нафтопереробної галузі економіки України, підвищення рівня енергетичної безпеки держави, забезпечення ефективного функціонування та розвитку нафтогазового комплексу, більш повного задоволення потреб промислових та побутових споживачів у сировині та паливно-енергетичних ресурсах.
Строк діяльності НАК "Нафтогаз України" - безстроковий.
38,28% статутного капіталу ПАТ "Донецькоблгаз" передано до статутного капіталу АТ НАК "Нафтогаз України" з моменту утворення НАКу - 25.05.1998р.
НАК "Нафтогаз України" має представників в Наглядовій Раді АТ та в Ревізійній комісії АТ.
Строк діяльності НАК "Нафтогаз України" - безстроковий. Термін участі ПАТ "Донецькоблгаз" - до прийняття рішення Кабінетом Міністрів України щодо приватизації пакету акцій, який передано до статутного фонду НАК "Нафтогаз України".
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицій щодо реорганізації підприємства з боку третіх сторін не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
ПАТ "Донецькоблгаз" складає зведений баланс, стоїть на облiку в Східному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків.
Відповідно до норм частини 5 статті 8 та частини 2 статті 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та з метою забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності від 31.12.2014р. №399, зі змінами від 31.08.2015р. №81.

Вважати нижче зазначені норми ведення бухгалтерського обліку й складання фінансової звітності обов'язковими для бухгалтерії Підприємства та відповідальних осіб структурних підрозділів, на яких покладені обов'язки складання та підпису первинних документів, і ведення окремих регістрів бухгалтерського обліку.

Загальні відомості

Підприємство засновано відповідно до рішення Державного комітету України по нафті і газу від 11 березня 1994 р. № 80 шляхом перетворення Донецького обласного Підприємства по газопостачанню та газифікації "Донецькоблгаз" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Наказу Президента України "Про корпоратизацію підприємств " від 15 червня 1993 року № 210/93.
Засновником Підприємства є Державний комітет України по нафті і газу, який ліквідовано Наказом Президента №1499/99 від 25.11.99р.
Метою діяльності Підприємства є: виконання комплексу робіт по експлуатації систем газопостачання, проектування, будівництва та ремонту газових мереж, у т.ч. на замовлення населення, а також одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та іншої діяльності, яка дозволена законодавчими актами України, з метою розвитку підприємства, в інтересах акціонерів Підприємства, в соціальних та економічних інтересах трудового колективу.

1. Організаційні основи ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, забезпечення фіксування всіх господарських (фінансових) операцій у первинних документах і зберігання оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансових звітів протягом установленого законодавством строку (але не менше 3 років) покласти на вповноважену посадову особу, яка здійснює керівництво підприємством, структурним підрозділом відповідно до чинного законодавства й установчих документів.

1.1. Структура й принципи впровадження діяльності бухгалтерії підприємства.

1.1.1. Забезпечити ведення бухгалтерського обліку зведеної фінансової звітності Підприємства й апарату управління силами бухгалтерії апарату управління під керівництвом головного бухгалтера, який безпосередньо підпорядкований Голові правління.
1.1.2. Бухгалтерський облік у структурних підрозділах ПАТ "По газопостачанню та газифікації "Донецькоблгаз" (далі - Підприємство) здійснювати силами бухгалтерії підрозділів, очолюваних головними бухгалтерами.
1.1.3. Розпорядження головного бухгалтера підприємства, що стосуються здійснення бухгалтерського обліку на підприємстві, є обов'язковими для виконання всіма працівниками підприємства згідно з організаційно-управлінською структурою підприємства.
1.1.4. Головний бухгалтер несе особисту відповідальність за організацію й ведення обліку перед керівником підприємства.
1.1.5. Права й обов'язки головного бухгалтера визначаються посадовою інструкцією.
1.1.6. Склад бухгалтерії апарату й бухгалтерій структурних підрозділів встановити штатним розкладом. Обов'язки й відповідальність працівників бухгалтерії регламентувати посадовими інструкціями, які затверджуються керівником підприємства.
1.1.7. Головному бухгалтеру підприємства та головним бухгалтерам структурних підрозділів:
- керуватись у своїй роботі затвердженою обліковою політикою;
- забезпечити дотримання на підприємстві установлених єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку, складання й надання у встановлений термін фінансової й податкової звітності;
- організувати контроль за достовірним і своєчасним відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
- забезпечити оформлення матеріалів, пов'язаних з нестачею й відшкодуванням втрат від неї, втрат і псування цінностей підприємства.

1.2. Основні принципи організації й ведення бухгалтерського обліку й складання фінансових звітів.

1.2.1. Бухгалтерський облік і фінансова звітність повинні відображати достовірну, неупереджену й повну інформацію про фінансовий стан підприємства. Впровадження бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснювати на таких основних принципах:
- обачність;
- повне висвітлення;
- автономність;
- послідовність;
- безперервність;
- нарахування й відповідність доходів і витрат;
- превалювання змісту над формою;
- історичної (фактичної) собівартості;
- єдиного грошового вимірника;
- періодичності.
1.2.2. Головному бухгалтеру підприємства та головним бухгалтерам структурних підрозділів здійснити:
1.2.2.1. постійний бухгалтерський облік та складання фінансової звітності відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (П(С)БО).
1.2.2.2. складання фінансових звітів відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Під терміном "Міжнародні стандарти фінансової звітності" надалі в широкому сенсі розуміти стандарти й тлумачення, які прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО/IASB):
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ/IFRS);
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО/IAS);
Тлумачення, які розроблені Комітетом з Міжнародних стандартів фінансової звітності (ТКМСФЗ/ IFRIC) або Постійним комітетом з тлумачень (ПКТ/SIC).
1.2.3. Фінансові звіти Підприємства повинні містити дані бухгалтерського обліку відповідно до П(С)БО з внесенням поправок та проведенням перекласифікацій з метою надання інформації відповідно до МСФЗ.
1.2.4. Для складання фінансової звітності відповідно до IAS 1 "Подання фінансових звітів" здійснювати обачну оцінку вартості активів, зобов'язань, доходів та витрат, які відображаються у фінансовій звітності, а також тих активів та зобов'язань, вартість яких на дату складання звітності залежить від можливості відбуття або здійснення подій у майбутньому.
1.2.5. Для визначення балансової вартості активів використовувати принцип історичної собівартості. Доходи та витрати Підприємства визнавати на основі принципу нарахування та відповідності.
1.2.6. Попередні оцінки керівництва Підприємства.
Під час підготовки фінансових звітів у відповідності до МСФЗ забезпечити здійснення попередніх оцінок й припущень, які мають вплив на суми, що представлені у фінансовій звітності та врахувати властиву цим оцінкам неточність та їх вплив на фактичні результати, які відображаються в наступних періодах з врахуванням можливих відмінностей від цих оцінок.
1.2.7. Валюта оцінки та подання.
1.2.7.1. Основним економічним середовищем Підприємства, в якому здійснюються генерація та витрати більшої частини грошових коштів, є Україна. Валюта, яка має вплив на ціни продажу послуг Підприємства, на трудові, матеріальні та інші витрати Підприємства, що пов'язані з наданням послуг, є українська гривня.
1.2.7.2. Курсові різниці визнавати у прибутку або збитку в тому періоді, в якому вони виникають, за винятком угод хеджування, чистих інвестицій у закордонну господарську одиницю та інших випадків, передбачених МСФЗ.
1.2.8. Затвердити для застосування план рахунків, який використовується підприємством згідно облікової політики у відповідності до П(С)БО, з використанням субрахунків другого та третього порядків. У разі потреби Підприємство може застосовувати додаткові субрахунки.
1.2.9. Для складання звітності за сегментами визнавати пріоритетним звітним сегментом "господарський сегмент" з розподіленням по наступним основним сегментам (видам товарів, робіт, послуг):
- продаж природного газу;
- послуги з постачання природного газу;
- надання послуг з транспортування природного газу;
- реалізація скрапленого газу;
- газифікація;
- будівельно-монтажні роботи;
- інші нерозподілені види господарської діяльності.
Інформацію за географічними сегментами та сегментами діяльності відображати згідно вимог IFRS 8 "Операційні сегменти". Сегмент діяльності відображати у звітності, якщо його частка становить більше 10% від загального об'єму показників діяльності Підприємства.
1.2.10 Консолідація.
1.2.10.1.У складі підприємства діють 15 структурних підрозділів без статусу юридичної особи:
- Амвросiївське УГГ,
- Артемiвське УГГ,
- Горлiвське УГГ,
- Докучаєвське УГГ,
- Єнакiєвське УГГ,
- Костянтинiвське УГГ,
- Краматорське УГГ,
- Красноармійське УГГ,
- Слов'янське УГГ,
- Старобешiвське УГГ,
- Харцизьке УГГ,
- Шахтарське УГГ,
- Ясинуватське УГГ,
- Донецька ГНС,
- РБУ "Газ-Сервiс".

УГГ - управління газового господарства, які мають повний виробничий цикл для надання послуг в сфері: транспортування природного газу розподільчими трубопроводами, постачання природного газу за регульованим і нерегульованим тарифом, продаж зрідженого газу та інше. Донецька газонаповнювальна станція зрідженого газу є базовим підприємством для обслуговування фiлiй та продаж зрідженого газу об'єктам промислового, комунального і побутового призначення та населенню. Ремонтно-будівельне управління "Газ-Сервiс" здійснює капітальне будівництво об'єктів газопостачання, у тому числі на правах замовника і власними силами, виконання поточних та капітальних ремонтів, та інше. Дочiрнiх підприємств ПАТ "По газопостачанню та газифікації "Донецькоблгаз" не має.
Головному бухгалтеру Підприємства складати зведений баланс та здійснювати податкові взаємовідносини з Донецькою спецiалiзованою державною податковою iнспекцiєю по роботі з великими платниками податків як одноособовому платнику податку на прибуток та податку на додану вартість.
Структурні підрозділи ПАТ "Донецькоблгаз" є самостійними платниками наступних податків та зборів:
- єдиний внесок на соціальне страхування;
- податок з доходів фізичних осіб;
- збір за спеціальне використання води;
- транспортний податок;
- земельний податок;
- державне мито;
- акцизний податок;
- збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (крім збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для населення, розрахунок якого здійснює Апарат ПАТ "Донецькоблгаз");
- місцеві податки і збори.
Звітність з податку на нерухомість і екологічного податку формують структурні підрозділи на підставі первинних даних бухгалтерського обліку з подальшою передачею в електронному вигляді в апарат управління для передачі в податкові інспекції за місцем перебування платника на податковому обліку .
1.2.10.2 Для обліку операцій за розрахунками між головним підприємством і структурними підрозділами за взаємним відвантаженням матеріальних цінностей, наданням послуг, виконанням робіт і проведенням інших розрахунків застосовувати субрахунок 6830 "Внутрішньогосподарські розрахунки з апаратом управління", 6831 "Внутрішньогосподарські розрахунки між структурними підрозділами".
1.2.10.3 Структурним підрозділам підприємства вести бухгалтерський і податковий облік самостійно, складати фінансову звітність, окремі елементи статистичної звітності й надавати відомості у встановленому порядку Головному підприємству й іншим адміністративним (контролюючим) органам.
1.2.10.4. За внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами враховувати формування вартості робіт (послуг), яка підлягає відшкодуванню, з врахуванням прямих, загальновиробничих витрат і амортизаційних відрахувань.

2. Методи бухгалтерського обліку й принципи оцінки доходів і витрат.

2.1. Доходи.

2.1.1. Визнання доходів.
Доходи визнавати як валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності суб'єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків власників капіталу.
2.1.1.2. Доходи визнавати за справедливою вартістю, тобто сумою, за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.
2.1.2. Виручку від реалізації товарів визнавати за фактом надходження та переходу права власності, при цьому на момент визнання доходов виконувати такі умови:
- Підприємство передало покупцеві суттєві ризики та вигоди, пов'язані з володінням товаром;
- Підприємство не зберегло за собою ані управлінських функцій у тому розумінні, що звичайно асоціюється з володінням товарами, ані фактичного контролю над проданими товарами;
- сума виручки може бути достовірно визначена;
- існує висока імовірність отримання економічних вигод, пов'язаних з угодою;
- понесені або очікувані витрати, пов'язані з угодою, можуть бути достовірно визначені.
2.1.3. Виручку за угодами з надання послуг визначати виходячи із ступеня завершеності. Ступінь завершеності надання послуг визначати за методом вивчення виконання робіт.
2.1.4. Прибутки та збитки, які виникають від групи однорідних операцій, визнавати згідно МСБО 1 "Подання фінансових звітів" на нетто-основі (продаж валюти, курсові різниці, продаж основних засобів та інвестицій, тощо).
2.1.5. Доходи у вигляді штрафів, пені і неустойки визнавати згідно МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи" іншими операційними доходами в момент їх фактичної сплати.

2.2. Договори на будівництво.

2.2.1. У випадку, якщо фінансовий результат договору на будівництво може бути надійно розраховано, виручку та витрати визнавати пропорційно ступеню завершеності робіт за договором на звітну дату.
2.2.2. Ступінь завершеності визначати як частку витрат на виконання робіт до звітної дати в загальній розрахунковій сумі витрат за договором, за винятком випадків, коли ця частка не відображає ступінь завершеності робіт. Відхилення за обсягами виконаних робіт, претензій і заохочувальних виплат враховувати в тій мірі, в якій вони можуть бути надійно оцінені, та їх отримання вважається високоймовірним.
2.2.3. У випадку, якщо фінансовий результат за договором на будівництво не може бути надійно розраховано, виручку відображати тільки в тій сумі, в якій очікується відшкодування понесених витрат за договором. Витрати за договором списувати на витрати в тому періоді, коли вони були понесені.

2.3. Витрати.

2.3.1. Визнання витрат.
Витрати визнавати виходячи з принципу відповідності доходів та витрат, зазначеного в Концептуальній основі МСБО 1 "Подання фінансових звітів", якщо при цьому:
- існує ймовірність вибуття активів, що містять у собі економічні вигоди;
- сума витрат може бути достовірно визначена.
2.3.1.2. Витрати обліковувати окремо за видами діяльності (об'єктами бухгалтерського обліку). Об'єктами бухгалтерського обліку Підприємства вважати:
- транспортування природного газу розподільчими мережами;
- постачання природного газу;
- реалізація зрідженого палива;
- інші види діяльності.
2.3.1.3. До суми виробничої собівартості послуг та виконаних робіт включати:
- прямі матеріальні витрати;
- прямі виплати на оплату праці;
- інші прямі витрати;
- загальновиробничі витрати.
2.3.1.4. Загальновиробничі витрати не розподіляти на змінні і постійні, розподілені і нерозподілені загальновиробничі витрати.
2.3.1.5. Базою розподілення загальновиробничих витрат визнавати пряму заробітну платню виробничого персоналу.
2.3.1.6. Витрати, які пов'язані з операційною діяльністю, але не є складовою частиною собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), розподіляти на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.
2.3.1.7. Витрати, які пов'язані з визнанням сум штрафів, пені та неустойки, визнавати іншими операційними витратами в момент визнання боргу, одержання рішення суду про їх стягнення, а також про суми відшкодування зазнаних збитків.
2.3.2. Витрати за позиками.
2.3.2.1. Витратами на позики визнавати:
відсотки за банківським овердрафтом, короткостроковими і довгостроковими позиками;
амортизацію знижок чи премій, пов'язаних з позиками;
амортизацію другорядних витрат, пов'язаних з отриманням позик;
фінансові витрати, пов'язані з фінансовою орендою;
курсові різниці, які виникають унаслідок отримання позик в іноземній валюті, якщо вони розглядаються, як коригування витрат на відсотки.
2.3.2.2. Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з будівництвом або створенням активів, для підготовки яких до запланованого використання або продажу потрібен певний час, включати до вартості таких активів до того часу, доки вони не будуть придатні до запланованого використання або продажу.
2.3.2.3. Всі інші витрати на позики визнавати як витрати в тому періоді, в якому вони були понесені, незалежно від використання позики.
2.3.3. Податок на прибуток.
2.3.3.1. Витрати з податку на прибуток мають враховувати загальну суму, яка включається для визначення прибутку або збитку за період, відповідно до поточних та відстрочених податків. Витрати з податку на прибуток визнавати в консолідованому Звіті про сукупний дохід, крім випадків, коли вони відносяться до операцій, визнаних безпосередньо у складі власного капіталу.
2.3.3.2. Інші податки, окрім податку на прибуток, податку на додану вартість, збору у вигляді цільової надбавки, акцизного податку та податку на майно, відображати у складі операційних витрат.
2.3.3.3. Поточний податок на прибуток в фінансових звітах розраховувати відповідно до українського законодавства, чинного на звітну дату. Поточний податок на прибуток визнавати зобов'язанням у сумі, що підлягає сплаті. Перевищення сплаченої суми податку на прибуток над сумою, яка підлягає сплаті, визнавати дебіторською заборгованістю.

3. Методи бухгалтерського обліку й принципи оцінки активів, зобов'язань і капіталу.

3.1. Основні засоби

3.1.1. Основні засоби згідно вимогам МСБО 16 "Основні засоби" приймати до обліку за первісною фактичною вартістю. У фінансовій звітності основні засоби відображати за переоціненою вартістю, що дорівнює їх справедливій вартості на дату переоцінки, за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від зменшення їхньої корисності.
3.1.2. До складу основних засобів Підприємством включати матеріальні активи з терміном експлуатації більше 1 року та первісною вартістю 20 000 грн. та більше. Вартість придбаних матеріальних активів з терміном експлуатації до 1 року або первісною вартістю до 20 000 грн. відображати у складі витрат в періоді придбання.
3.1.3. При припиненні визнання активу, приріст від його переоцінки, що віднесений до капіталу стосовно об'єкту основних засобів, відносити безпосередньо до нерозподіленого прибутку.
3.1.4. Об'єкти незавершеного будівництва включати до складу основних засобів, але не амортизувати до моменту вводу їх в експлуатацію.
3.1.5. Амортизацію нараховувати прямолінійним методом рівними частинами протягом всього терміну корисного використання основних засобів. Ліквідаційну вартість основних засобів визнавати рівною нулю.
3.1.6. Вартість землі, що належить Підприємству на правах власності, не амортизувати.
3.1.7. Терміни корисного використання встановити для кожного об'єкту основних засобів окремо та приблизно визнати для груп:

Групи основних засобів Терміни корисного використання
Будівлі від 20 років
Споруди від 15 років
Газопроводи від 30 до 40 років
Машини й обладнання від 2 до 5 років
Транспортні засоби 5 років
Офісне обладнання та інвентар від 4 до 12 років

3.1.1.8. Облік основних засобів, які використовуються для транспортування, зберігання і розподілу газу, і не підлягають приватизації, здійснювати відокремлено від основних засобів, право власності на які належить Підприємству.
3.1.1.9. Щомісячно, в сумі нарахованої амортизації по безоплатно одержаним основним засобам зменшувати доходи майбутніх періодів та відображати доходи від безоплатно одержаних активів.
3.1.10. Витрати на реконструкцію і модернізацію об'єктів основних засобів капіталізувати та за рахунок капіталізації збільшувати первісну вартість таких об'єктів. Витрати з обслуговування, поточного і капітального ремонту визнавати поточними витратами в Звіті про сукупний дохід в тому періоді, в якому вони здійснені.
3.1.11. Об'єкти основних засобів списувати в разі продажу або у випадку, коли від подальшого використання активу не очікується отримання майбутніх економічних вигід. Прибуток або збиток від продажу або іншого вибуття об'єктів основних засобів визначати, як різницю між ціною продажу та балансовою вартістю цих об'єктів, і відображати в прибутках та збитках.
3.1.12. Форми аналітичного обліку основних засобів та форми документів застосовувати згідно з обліковою політикою для звітів за стандартами П(С)БО.

3.2. Інвестиційна нерухомість.

3.2.1. До інвестиційної нерухомості відносити власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовані на землі, утримуються з метою одержання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності.
3.2.2. Інвестиційну нерухомість у відповідності до вимог МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" визнавати активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому від її використання економічні вигоди у вигляді орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, та її первісна вартість може бути достовірно визначена.
3.2.3. Придбану (створену) інвестиційну нерухомість зараховувати на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку інвестиційної нерухомості вважати земельну ділянку, будівлю (частину будівлі) або їх поєднання, а також активи, які утворюють з інвестиційною нерухомістю цілісний комплекс і в сукупності генерують грошові потоки.
3.2.4. У фінансовій звітності інвестиційну нерухомість відображати за переоціненою вартістю, що дорівнює її справедливій вартості на дату переоцінки за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від зменшення її корисності.
3.2.5. Об'єкт інвестиційної нерухомості списувати з балансу при вибутті або остаточному виведенні з експлуатації, коли більше не передбачається отримання пов'язаних з ним економічних вигід. Будь-який дохід або витрати від списання об'єкта (різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу) включати до прибутку та збитків за період, в якому майно списується.

3.3. Нематеріальні активи.

3.3.1. У нематеріальні активи Підприємства включати немонетарні активи, що не мають фізичної субстанції та можуть бути ідентифіковані.
3.3.2. Придбані нематеріальні активи Підприємство враховувати за собівартістю. Подальшу оцінку нематеріальних активів здійснювати відповідно до МСБО 38 "Нематеріальні активи" і відображати собівартість нематеріального активу за вирахуванням зносу або збитків від зменшення корисності нематеріального активу.
3.3.3. Амортизацію нематеріальних активів здійснювати на прямолінійній основі, виходячи з термінів корисної дії нематеріального активу. Термін корисної дії нематеріального активу визначати індивідуально для кожного нематеріального активу. Встановити такі орієнтовні терміни корисної дії нематеріального активу:

Перелік нематеріальних активів Терміни корисного використання
Програмне забезпечення 3-5 років
Авторські та суміжні з ними права 3-5 років
Права на користування землею 3-5 років
Ліцензії 3-5 років

3.3.4. Нематеріальні активи що придбані окремо.
Нематеріальні активи, що були придбані окремо, оцінювати за собівартістю з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизацію визнавати згідно методу прямолінійного списання. Визначений термін експлуатації та метод амортизації переглядати в кінці кожного звітного періоду з метою врахування значних змін в очікуваній формі споживання майбутніх економічних вигід, втілених в активі.
3.3.5. Внутрішньо-генеровані нематеріальні активи.
3.3.5.1. Для визнання внутрішньо-генерованих нематеріальних активів класифікувати генерування активу на етапі дослідження та етапі розробок.
3.3.5.2. Первісне визнання внутрішньо-генерованих нематеріальних активів здійснювати за собівартістю, що являє собою суму видатків, понесених з дати, коли нематеріальний актив уперше почав відповідати критеріям визнання, зазначеним вище. Після первісного визнання внутрішньо-генерований нематеріальний актив відображати за його собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.
3.3.6. Нематеріальний актив списувати при продажу або у випадку, коли від його використання чи вибуття не очікується надходження майбутніх економічних вигід. Прибуток або збиток від списання нематеріального активу, який представляє собою різницю між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу, включати до прибутку та збитку в момент списання.
3.3.7. Форми аналітичного обліку нематеріальних активів та форми документів застосовувати згідно з обліковою політикою для звітів за національними стандартами П(С)БО.

3.4. Зменшення корисності матеріальних та нематеріальних активів (окрім гудвілу)

3.4.1. На кожну звітну дату переглядати облікову вартість матеріальних та нематеріальних активів, щоб визначити, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Якщо така ознака є, виконати оцінювання суми очікуваного відшкодування такого активу.
3.4.2. Сумою очікуваного відшкодування вважати більшу з двох оцінок: балансова вартість активу (чи одиниці, що генерує грошові кошти) за вирахуванням витрат на продаж або його вартість при використанні. 3.4.3. Якщо сума очікуваного відшкодування активу менша за його балансову вартість, балансову вартість активу зменшувати до суми його очікуваного відшкодування. Збиток від зменшення корисності негайно визнавати в прибутках чи збитках, окрім випадків, коли актив не обліковують за переоціненою вартістю; в такому випадку збиток від зменшення корисності визнавати як уцінка.

3.5. Непоточні активи, утримувані для продажу.

3.5.1. Непоточний актив (або ліквідаційну групу) класифікувати як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде, в основному, відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Таку умову вважати виконаною, якщо актив (або ліквідаційна група) придатний для негайного продажу в тому стані, в якому він знаходиться на момент продажу, на умовах, яких зазвичай дотримуються при продажі таких активів (або ліквідаційних груп).
3.5.2. Непоточний актив (або ліквідаційну групу) оцінювати як утримуваний для продажу за нижчою з оцінок: балансовою вартістю або справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж.

3.6. Відстрочений податок на прибуток.

3.6.1. Відстрочений податок на прибуток визнавати відповідно до вимог МСБО 12 "Податок на прибуток".
3.6.2. Відстрочений податок на прибуток розраховувати за методом балансових зобов'язань відносно перенесених з минулих періодів податкових збитків і тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів і зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності.
3.6.3. Відстрочені податки не визнавати відносно тимчасових різниць при первісному визнанні активу або зобов'язання в разі операції, яка не є об'єднанням компаній, коли така операція не впливає ні на бухгалтерський, ні на податковий прибуток.
3.6.4. Відстрочений податок оцінювати за податковими ставками, які будуть діяти або плануються до введення в дію на звітну дату і які, як очікувалось, будуть застосовуватися в періодах, коли буде сторновано тимчасову різницю або використаний перенесений податковий збиток .
3.6.5. Відстрочені податкові активи по сторнованих тимчасових різницях і перенесених податкових збитках визнавати лише в тій мірі, в якій існує упевненість в тому, що в наявності буде оподатковуваний прибуток, відносно якого можна буде реалізувати суми вирахувань.

3.7. Запаси.

3.7.1. Запасами визнавати активи, які відповідають одному з критеріїв:
утримуються для продажу в звичайному ході діяльності;
перебувають у процесі виробництва для такого продажу;
існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг.
3.7.2. Запаси оцінювати за найменшим з двох показників: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Для визначення собівартості запасів використовувати метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів.
3.7.3. Чистою вартістю реалізації вважати попередньо визначену ціну продажу в звичайному ході бізнесу за вирахуванням попередньо оцінених витрат на завершення та попередньо оцінених витрат, необхідних для здійснення продажу.
3.7.4. Балансову вартість реалізованих запасів визнавати як витрати періоду, в якому визнається відповідний дохід.
3.7.5. Транспортно-заготівельні витрати (витрати на придбання запасів, оплату тарифів (фрахту), вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання), які можуть бути ідентифіковані (безпосередньо пов'язані з придбанням певних одиниць запасів) включати до складу первісної вартості таких запасів.
3.7.6. Для запасів, що знаходяться без руху більше ніж 2 роки створювати резерв під знецінення у розмірі 50% від балансової вартості запасів на звітну дату.
3.7.7. Форми аналітичного обліку запасів та форми первинних документів застосовувати згідно з обліковою політикою для звітів за національними стандартами П(С)БО.

3.8. Грошові кошти та їх еквіваленти.

3.8.1. Грошовими коштами та їх еквівалентами вважати гроші в касі, грошові кошти на банківських рахунках та інші короткострокові високоліквідні інвестиції з початковим терміном розміщення до трьох місяців. Суми, використання яких обмежене, виключати зі складу грошових коштів та їх еквівалентів. Суми, обмеження відносно яких не дозволяють обміняти їх або використати для розрахунку за зобов'язаннями протягом, щонайменше, дванадцяти місяців після звітної дати, включати до складу інших необоротних активів.

3.9. Дебіторська заборгованість.

3.9.1. Дебіторську заборгованість відображати за чистою вартістю реалізації. Дебіторську заборгованість, яка виражена в іноземній валюті, переводити у валюту звітності відповідно до МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів". Прибутки та збитки, що виникли в результаті перерахування, відображати у Звіті про фінансові результати.
3.9.2. Дебіторську заборгованість відображати за первісною вартістю з урахуванням ПДВ та за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Величину резерву сумнівних боргів визначати за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості, виходячи з аналізу платоспроможності окремих дебіторів, станом на дату балансу.

3.10. Кредиторська заборгованість.

3.10.1. Кредиторську заборгованість відображати за первісною історичною вартістю з урахуванням ПДВ. Припиняти відображення фінансових зобов'язань у фінансових звітах тільки у випадку, якщо зобов'язання, визначені у відповідному договорі, було виконано, відмінено, або термін їх дії закінчився.

3.11. Оренда.

3.11.1. Договір оренди класифікувати як фінансова оренда, якщо згідно умовам такого договору усі ризики та винагороди, пов'язані з володінням, переходять до орендаря. Усі інші договори оренди класифікувати як операційна оренда.
3.11.1.1. Підприємство - орендодавець.
3.11.1.1.1. Активи, що утримуються за угодами про фінансову оренду, визнавати як дебіторська заборгованість за сумою, що дорівнює чистим інвестиціям в оренду. Орендні платежі, що підлягають отриманню, визнавати погашенням основної суми боргу та фінансовим доходом від надання Підприємством інвестицій та послуг. Дохід від фінансової оренди відносити на облікові періоди для відображення сталої періодичної прибутковості чистих інвестицій Підприємства в фінансову оренду.
3.11.1.1.2. Дохід від операційної оренди визнавати в складі доходу на прямолінійній основі протягом строку оренди.
3.11.1.2.Підприємство - орендар.
3.11.1.2.1. Первісне визнання активів, що утримуються Підприємством згідно договорам фінансової оренди, здійснювати за справедливою вартістю орендованого майна на початку оренди, або за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів, яка визначати на початку оренди, якщо вона нижча за справедливу вартість. Відповідне зобов'язання перед орендодавцем включати до Звіту про фінансовий стан, як зобов'язання з фінансової оренди.
3.11.1.2.2. Орендні платежі розподіляти між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань для того, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Витрати на фінансову оренду визнавати витратами в тому періоді, в якому вони були понесені. Непередбачені орендні платежі відображати як витрати в тих періодах, в яких вони понесені.
3.11.1.2.3. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнавати витратами на прямолінійній основі протягом строку оренди окрім випадків, коли інша систематична основа краще відображає часову схему вигід від використання орендованого активу. Непередбачені платежі за операційною орендою відображати як витрати в тих періодах, в яких вони понесені.

3.12. Державна допомога.

3.12.1. Державна допомога - це захід уряду, розроблений для надання економічних пільг, визначених конкретно для Підприємства, які відповідають певним якісним критеріям.
3.12.2. Державну допомогу визнавати лише за наявності обґрунтованої впевненості в тому, що Підприємство виконає умови їх надання та гранти будуть одержані. Державну допомогу визнавати доходом тих періодів, до яких віднесено й відповідні витрати, які вони мають компенсувати, і не відносити безпосередньо до складу капіталу.
3.12.3.Облік пільг та субсидій.
3.12.3.1. Нараховані пільги та субсидії пільговим категоріям населення за спожитий природний газ відображати в обліку у періоді їх виникнення.
3.12.3.2. Погашення нарахованих пільг та субсидій Державним казначейством України відображати у бухгалтерському обліку у періоді виникнення розрахунків.
3.12.3.3. Державні субсидії, що є активами, згідно п. 24 IAS 20 "Облік державних субсидій та розкриття інформації про державну допомогу" відображати як доходи майбутніх періодів, які визнаються систематично протягом строку корисного використання активу.

3.13. Виплати працівникам та програми пенсійного забезпечення.

3.13.1. Підприємству здійснювати виплати працівникам у вигляді поточних виплат: заробітної плати, компенсації невикористаної відпустки та інших виплат і нарахувань, що здійснюються відповідно до законодавства України, а також єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування.
3.13.2. Нараховану суму виплати працівникам за роботу, яку вони виконали протягом звітного періоду, визнавати поточним зобов'язанням.
3.13.3. Підприємству здійснювати платежі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за ставками та в розмірах, визначених законодавством України. Ніяких інших програм пенсійного забезпечення не використовувати. Будь-які одноразові виплати працівникам, що виходять на пенсію, визнавати витратами періоду, в якому вони були здійснені.


3.14. Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи.

3.14.1. Забезпечення визнавати тоді, коли Підприємство має теперішню заборгованість (юридичну чи конструктивну) внаслідок минулої події та існує імовірність, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для погашення заборгованості та можна достовірно оцінити її суму.
3.14.2. Суму, що визнається як забезпечення, визнавати оцінкою видатків, необхідних для погашення теперішньої заборгованості на звітну дату Звіту про фінансовий стан, що враховує ризики та невизначеності, які пов'язані з сумою зобов'язання. У випадках, коли вплив вартості грошей у часі суттєвий, суму забезпечення визнавати у сумі теперішньої вартості видатків, які будуть потрібні для погашення зобов'язання.
3.14.3. Якщо деякі або всі видатки, потрібні для погашення забезпечення, будуть компенсовані іншою стороною, компенсацію визнавати лише тоді, коли фактично визначено, що компенсація буде отримана, якщо Підприємство погасить заборгованість. Компенсацію розглядати як окремий актив із сумою, яка не перевищує суму забезпечення.
3.14.4. Збиткові договори.
3.14.4.1. Зобов'язання за збитковими договорами враховувати в складі резерву майбутніх витрат і оцінювати за тими ж принципами. Договір вважати збитковим, якщо Підприємство прийняло на себе договірні зобов'язання, виконання яких пов'язане з неминучими збитками, тобто сума витрат по виконанню зобов'язань перевищує економічні вигоди, які будуть отримані за договором.
3.14.5. Резерв на гарантійне обслуговування.
3.14.5.1. Резерв на гарантійне обслуговування, що проводиться згідно з законодавством про захист прав споживачів, формувати на дату реалізації товарів у сумі, яку визначати базуючись на найкращі оцінки керівництвом витрат, що необхідні для погашення зобов'язань Підприємства.
3.14.6. Резерви на виплату відпусток.
3.14.6.1. Забезпечення на оплату відпусток працівників визнавати згідно вимог чинного законодавства України. Для оцінки суми забезпечення використовувати фактичні дані за нарахованою заробітною платою та відпускними за попередній звітний період.

3.15. Фінансові активи.

3.15.1. Фінансові активи визнавати в обліку і виключати з обліку в момент укладання угоди, якщо її умови вимагають поставки активу протягом терміну, прийнятого на відповідному ринку. Фінансові активи первісно оцінювати за справедливою вартістю з урахуванням витрат на оформлення угоди. Винятком вважати фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки, або збитки, які первісно оцінювати за справедливою вартістю.
3.15.2. Фінансові активи класифікувати за такими категоріями:
- такі, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки;
- такі, що утримуються до погашення;
- наявні для продажу;
- позики і дебіторська заборгованість.
3.15.3. Віднесення фінансових активів до тієї чи іншої категорії здійснювати в залежності від їх особливостей і цілей придбання, і виконувати у момент їх взяття до обліку.
3.15.4. Метод ефективної ставки відсотка.
3.15.4.1.Метод ефективної ставки відсотка використовувати для розрахунку амортизованої вартості боргового зобов'язання і розподілу процентних доходів на відповідний період. Ефективною ставкою відсотка вважати ставку дисконтування очікуваних майбутніх грошових надходжень (включаючи всі отримані або перераховані платежі за борговим інструментом, що є невід'ємною частиною ефективної ставки відсотка, витрати з оформлення угоди та інші премії або дисконти) на очікуваний строк до погашення боргового інструменту або (якщо прийнятно) на більш короткий термін до балансової вартості на момент прийняття боргового інструменту до обліку.
3.15.4.2. Доходи за борговими інструментами відображати за методом ефективної ставки відсотка, за винятком фінансових активів, які оцінювати за справедливою вартістю через прибутки або збитки.
3.15.5. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки.
3.15.5.1. Фінансовий актив класифікувати як такий, що оцінюється за справедливою вартістю через прибутки або збитки або, якщо він призначений для торгівлі, або, якщо він віднесений до даної категорії при первісному відображенні в обліку.
3.15.6. Фінансовий актив класифікувати як "призначений для торгівлі", якщо він:
- придбаний з основною метою перепродажу в найближчому майбутньому;
- при первісному взятті на облік є частиною портфеля фінансових інструментів, який управляється Підприємством як єдиний портфель, за яким є поточна історія короткострокових придбань та перепродажів;
- є деривативом, не позначеним як інструмент хеджування в угоді ефективного хеджування.
3.15.7. Фінансовий актив, який не є "призначеним для торгівлі", визначати таким, якщо він оцінений за справедливою вартістю, через прибутки або збитки в момент взяття на облік у наступних випадках:
- застосування такої класифікації усуває або значно скорочує дисбаланс в оцінці або обліку активів і зобов'язань, які, в іншому випадку, могли би виникнути;
- фінансовий актив є частиною групи фінансових активів або фінансових зобов'язань, управління й оцінка якої здійснюється на основі справедливої вартості, відповідно до документально оформленої стратегії управління ризиками або інвестиційної стратегії Підприємства, а інформація про таку групу подається всередині організації на цій основі;
- фінансовий актив є частиною інструменту, що містить один або кілька вбудованих деривативів, і МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" дозволяє класифікувати інструмент в цілому (актив або зобов'язання) як такий, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки.
3.15.8. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки, відображати за справедливою вартістю з урахуванням переоцінки у складі прибутків і збитків. У чисті прибутки або збитки включати дивіденди і відсотки, отримані від фінансового активу, і відображати у складі інших прибутків і збитків Звіту про сукупні доходи.
3.15.9. Фінансові активи, що утримуються до погашення.
3.15.9.1. Непохідні фінансові активи з фіксованими або обумовленими платежами та фіксованим терміном погашення, які Підприємство має намір і можливість утримувати до погашення, визнавати фінансовими активами, що утримуються до погашення. Такі активи обліковувати за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка за вирахуванням резерву знецінення. Дохід по них визначати за методом ефективної ставки відсотка.
3.15.10. Фінансові активи, наявні для продажу.
3.15.10.1.Акції та облігації, що погашаються та обертаються на організованих ринках, класифікувати як "наявні для продажу" та відображати за справедливою вартістю. Вкладення в акції, що не обертаються на організованому ринку, також класифікувати як фінансові активи, наявні для продажу, і обліковувати за справедливою вартістю, якщо справедливу вартість можливо достовірно оцінити.
3.15.11. Доходи і витрати, що виникають внаслідок зміни справедливої вартості, визнавати в іншому сукупному доході і накопичувати в резерві переоцінки фінансових вкладень, за винятком:
- випадків знецінення;
- процентного доходу, розрахованого за методом ефективної ставки відсотка;
- курсових різниць, які визнаються у прибутках і збитках.
3.15.12. При вибутті або знеціненні фінансового активу накопичені доходи або витрати, раніше визнані в резерві переоцінки фінансових вкладень, відносити на фінансові результати у періоді вибуття або зменшення корисності.
3.15.13. Дивіденди, які нараховуються за наявними для продажу цінними паперами, що є інструментами власного капіталу, відносити на фінансові результати при виникненні у Підприємства права на їх отримання.
3.15.14. Справедливу вартість наявних для продажу грошових активів в іноземній валюті визначати в тій же валюті і перераховувати за обмінним курсом на звітну дату. Курсові різниці, що відносяться на прибутки або збитки, визначати, виходячи з амортизованої вартості грошового активу. Інші курсові різниці визнавати в іншому сукупному доході.


3.16. Позики та дебіторська заборгованість.

3.16.1. Торгівельну дебіторську заборгованість, видані позики та іншу дебіторську заборгованість з фіксованими або обумовленими платежами, що не обертаються на організованому ринку, класифікувати як "позики та дебіторська заборгованість". Позики та дебіторську заборгованість обліковувати за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка за вирахуванням знецінення. Процентний дохід визнавати шляхом застосування ефективної ставки відсотка, за винятком короткострокової дебіторської заборгованості, процентний дохід за якою буде незначним.
3.16.1.1. Короткострокову дебіторську заборгованість відображати за первісною договірною вартістю з урахуванням ПДВ та за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Величину сумнівних боргів визначати виходячи з аналізу платоспроможності окремих дебіторів.
Сума списаної дебіторської заборгованості обліковується на позабалансовому субрахунку 071 "Списана дебіторська заборгованість" протягом трьох років з дати списання для спостереження за можливістю її стягнення у випадках зміни майнового становища боржника.
3.16.2. Знецінення фінансових активів.
3.16.2.1. Фінансові активи, за винятком активів, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки, оцінювати на предмет знецінення станом на кінець кожного звітного періоду. Фінансові активи вважати знеціненими при наявності об'єктивних даних, що свідчать про зменшення прогнозованих майбутніх грошових потоків за даним активом в результаті подій, що відбулися після взяття фінансового активу до обліку.
3.16.2.2. За наявними для продажу або вкладеними в акції фінансовими активами значне або тривале зниження справедливої вартості нижче вартості їх придбання вважати об'єктивним свідченням знецінення. Для всіх інших фінансових активів, включаючи наявні для продажу векселі до погашення і дебіторську заборгованість за фінансовою орендою, об'єктивні ознаки знецінення можуть включати:
- значні фінансові труднощі емітента або контрагента;
- невиплату або прострочення виплати відсотків і основної суми боргу;
- високу ймовірність банкрутства чи фінансової реорганізації позичальника.
3.16.2.3. Для окремих категорій фінансових активів (таких як торгівельна дебіторська заборгованість), які окремо не визнані знеціненими, проводити оцінку на предмет знецінення в цілому по портфелю. Об'єктивною ознакою зниження вартості портфеля дебіторської заборгованості вважати історичні дані про її погашення, збільшення числа прострочень погашення заборгованості протягом середнього терміну, встановленого договорами Підприємства, а також суттєві зміни в економіці, які можуть впливати на рівень погашення дебіторської заборгованості.
3.16.2.4. Для фінансових активів, які обліковуються за амортизованою вартістю, величину збитку від знецінення розраховувати, як різницю між балансовою вартістю активу та поточною вартістю прогнозованих майбутніх грошових потоків, дисконтованих з використанням ефективної ставки відсотка, первісно використаної відносно фінансового активу.
3.16.2.5. За рахунок збитків від знецінення зменшувати балансову вартість всіх фінансових активів, за винятком торгівельної дебіторської заборгованості, зниження вартості якої здійснювати за рахунок резерву. У разі визнання безнадійною торгівельну дебіторську заборгованість списувати також за рахунок резерву. Зміни резерву відображати у прибутках і збитках.
3.16.2.6. Якщо наявний для продажу фінансовий актив буде визнано знеціненим, доходи або витрати, накопичені в іншому сукупному доході, перекласифіковувати у фінансові результати поточного періоду.
3.16.2.7. Якщо в наступному періоді розмір збитку від знецінення фінансового активу (за винятком наявних для продажу інструментів власного капіталу) зменшується і таке зменшення об'єктивно прив'язане до події, яка мала місце після визнання знецінення, то раніше відображений збиток від знецінення відновлювати через рахунок прибутків або збитків. При цьому балансова вартість фінансових активів на дату відновлення збитку від знецінення не може перевищувати балансову вартість, яка була б відображена у разі, якщо б знецінення не визнавалося.
3.16.2.8. Збитки від знецінення наявних для продажу інструментів власного капіталу, раніше відображені в прибутках і збитках, не відновлювати. Будь-яке збільшення справедливої вартості таких активів, після визнання збитку від знецінення, відображати безпосередньо в іншому сукупному доході.
3.16.3. Списання фінансових активів.
3.16.3.1. Списувати фінансові активи тільки в разі припинення договірних прав на грошові потоки за ними, або у випадку передачі фінансового активу з відповідними ризиками та вигодами іншій організації. Якщо Підприємство зберігає всі основні ризики і вигоди від володіння активом і продовжує контролювати переданий актив, продовжувати відображати свою частку в цьому активі, і пов'язані з ним можливі зобов'язання. Якщо Підприємство зберігає всі основні ризики і вигоди від володіння переданим фінансовим активом, продовжувати обліковувати даний фінансовий актив, а отримані при передачі засоби відображати у вигляді забезпеченої позики.


3.17. Фінансові зобов'язання та інструменти власного капіталу, випущені Підприємством.

3.17.1. Класифікація як зобов'язання або капіталу.
3.17.1.1. Боргові інструменти та інструменти власного капіталу класифікувати як фінансові зобов'язання або капітал виходячи із суті відповідного договору.
3.17.2. Інструмент власного капіталу.
3.17.2.1. Інструмент власного капіталу - це будь-який договір, що підтверджує право на частку активів організації після вирахування всіх її зобов'язань. Інструменти власного капіталу, випущені Підприємством, відображати у розмірі надходжень по ним за вирахуванням прямих витрат на їх випуск.
3.17.3. Комбіновані інструменти.
3.17.3.1. Компоненти комбінованих інструментів (конвертованих облігацій), випущених Підприємством, класифікувати окремо, як фінансові зобов'язання або інструменти власного капіталу, виходячи із суті договору. На дату випуску справедливу вартість боргового компонента визначати з використанням ринкової ставки відсотка за аналогічними неконвертованими інструментами. Дану суму відображати як зобов'язання за амортизованою вартістю до моменту конвертації або настання терміну погашення інструменту. Компонент капіталу оцінювати шляхом вирахування вартості боргового компонента із загальної вартості комбінованого фінансового інструменту. Отриману величину відносити на рахунок капіталу за вирахуванням податку на прибуток і в подальшому не переоцінювати.
3.17.4. Зобов'язання за договорами фінансової гарантії.
3.17.4.1. Зобов'язання за договорами фінансової гарантії первісно оцінювати за справедливою вартістю, якщо їх не кваліфікують як такі, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки, і в подальшому відображати за найбільшою з таких величин:
- вартістю зобов'язань, що визначається відповідно до МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи";
- первісною вартістю за вирахуванням (у відповідних випадках) накопиченої амортизації, розрахованої відповідно до принципів визнання виручки, викладеними у відповідному параграфі даних приміток.
3.17.5. Фінансові зобов'язання.
3.17.5.1. Фінансові зобов'язання класифікувати або, як фінансові зобов'язання, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки та збитки, або як інші фінансові зобов'язання.
3.17.5.2. Фінансові зобов'язання, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки.
3.17.5.3.До складу фінансових зобов'язань, що оцінювати за справедливою вартістю через прибутки та збитки, включати фінансові зобов'язання, призначені для торгівлі, а також зобов'язання, кваліфіковані при первісному відображенні в обліку як такі, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки та збитки.
3.17.5.4. Фінансове зобов'язання класифікувати як "призначене для торгівлі", якщо воно:
- придбане з основною метою зворотного викупу в найближчому майбутньому;
- при первісному прийнятті до обліку є частиною портфеля фінансових інструментів, які управляються Підприємством як єдиний портфель, за яким є поточна історія короткострокових покупок і перепродажів;
- є деривативом, не позначеним, як інструмент хеджування в угоді ефективного хеджування.
3.17.5.5. Фінансове зобов'язання, що не є фінансовим зобов'язанням, призначеним для торгівлі, кваліфікувати як фінансове зобов'язання, що оцінюється за справедливою вартістю через прибутки та збитки, в момент прийняття до обліку, якщо:
- застосування такої класифікації усуває або значно скорочує дисбаланс в оцінці або обліку активів і зобов'язань, який, в іншому випадку, міг би виникнути;
- фінансове зобов'язання є частиною групи фінансових активів або фінансових зобов'язань, управління й оцінка якої здійснюється на основі справедливої вартості відповідно до документально оформленої стратегії управління ризиками або інвестиційної стратегії Підприємства, а інформація про таку групу подається всередині організації на цій основі;
- фінансове зобов'язання є частиною інструменту, що містить один або більше вбудованих деривативів, і МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" дозволяє класифікувати інструмент в цілому (актив або зобов'язання) як такий, що оцінюється за справедливою вартістю через прибутки або збитки.
3.17.5.6. Фінансові зобов'язання, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки, відображати за справедливою вартістю, з віднесенням переоцінки на рахунок прибутків і збитків. У чисті прибутки або збитки, визнані як прибутки та збитки, включати відсотки, сплачені за фінансовим зобов'язанням, і відображати у складі інших прибутків та збитків Звіту про сукупні доходи.
3.17.6. Інші фінансові зобов'язання.


3.17.6.1. Інші фінансові зобов'язання, включаючи позикові кошти, брати до обліку за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на оформлення угоди.
3.17.6.2. Інші фінансові зобов'язання оцінювати за амортизованою вартістю. Процентні витрати розраховувати з використанням методу ефективної ставки відсотка.
3.17.6.3. Метод ефективної ставки відсотка використовувати для розрахунку амортизованої вартості фінансового зобов'язання та розподілу процентних витрат на відповідний період. Ефективна ставка відсотка - це ставка дисконтування очікуваних майбутніх грошових виплат на очікуваний термін до погашення фінансового зобов'язання або (за наявності) на коротший термін до балансової вартості на момент взяття боргового інструменту до обліку. У випадку, якщо різниця між відсотковою ставкою за фінансовим зобов'язанням відрізняється від середньої ринкової процентної ставки за аналогічними зобов'язаннями, що є доступними на ринку менше ніж на 1%, фінансові зобов'язання відображати у балансі за історичною вартістю згідно з угодою.
3.17.7. Списання фінансових зобов'язань.
3.17.7.1. Списувати фінансові зобов'язання тільки у разі їх погашення, анулювання або закінчення строку вимоги по них.


4. Податковий облік.

4.1. Відповідно до Податкового Ккодексу України (надалі ПКУ) ПАТ "Донецькоблгаз" сплачує податок на прибуток консолідовано. Визначення доходів і витрат здійснювати на підставі вимог Розділу III "Податок на прибуток підприємств".
4.2. Для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку, фінансової звітності щодо доходів та витрат, та фінансового результату до оподаткування згідно ст. 44.1, 44.2 ПКУ.
4.3. Відповідно п. 134 разд. III ПКУ об'єкт оподаткування з податку на прибуток із джерел походження в Україні та за її межами визначає шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, на податкові різниці, передбачені ст.138-141ПКУ.
4.4. Податковим періодом для податку на прибуток є календарний рік, з урахуванням положень п. 57.1 ст. 57 гол. 4 розд. II ПКУ, яким визначено порядок обліку авансових внесків з податку на прибуток.
4.5. Податок, що підлягає сплаті до бюджету зменшується на суму нарахованого та сплаченого податку на майно відповідно до розд. XII ПКУ щодо об'єктів нежитлової нерухомості (п. 137.5 ст. 137 розд. III ПКУ).

4.6. З метою дотримання єдиного методу формування доходів і витрат в податковому обліку необхідно:
4.6.1 Доходи від постачання та розподілу природного газу для споживачів усіх форм власності відображають структурні підрозділи ПАТ "Донецькоблгаз". Доход від постачання та транспортування природного газу для населення відображає апарат ПАТ "Донецькоблгаз".
4.6.2 Вартість природного газу та вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг відображають апарат управління та структурні підрозділи, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, зроблених послуг.
4.6.3 При виконанні робіт (наданні послуг) структурними підрозділами в межах юридичної особи ПАТ "Донецькоблгаз" для цілей оподаткування витрати відображає структурний підрозділ, який виконав такі роботи (надав послуги).
4.6.4 Згідно з п.138.1 і п.138.2 ст.138 ПКУ фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до бухгалтерського обліку, а натомість зменшується на суму розрахованої амортизації відповідно до норм ПКУ.
4.6.5. Амортизацію об'єктів основних засобів нараховувати за правилами бухгалтерського обліку впродовж терміну корисного використання (експлуатації) об'єкту, який встановлений платником податку, але не менш мінімально допустимого терміну, щомісячно, починаючи з місяця, що слідує за місяцем введення об'єкту основних засобів в експлуатацію і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації і інших видів поліпшення і консервації. Метод нарахування амортизації основних засобів в податковому обліку - прямолінійний.
Відповідно до п.11 Перехідних положень ПКУ, при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до п.138.3 ст.138 цього Кодексу, їх балансова вартість станом на 01.01.2015 має дорівнювати балансовій вартості таких активів за даними податкового обліку, що визначена станом на 31 грудня 2014 року.


Облік поточних витрат на утримання, поліпшення та ремонт основних засобів враховуються у складі витрат за правилами бухгалтерського обліку.
В разі продажу або ліквідації основних засобів фінансовий результат до оподаткування збільшується на залишкову вартість такого об'єкта, визначену відповідно до П(С)БО, та зменшується на залишкову вартість такого об'єкта, визначену відповідно до правил податкового обліку.
4.6.6 Згідно с п.139.1.1 ст.139 ПКУ фінансовий результат до оподаткування (виключення з витрат) збільшується на всі суми витрат на формування резервів (крім забезпечень на відпустки працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці, а також резервів банківських і фінансових установ) та
п.139.1.2 ст.139 ПКУ дозволяє зменшити фінансовий результат до оподаткування (включити до складу витрат) суму всіх витрат, які відшкодовані за рахунок резервів та забезпечень сформованих відповідно до правил бухгалтерського обліку (крім резерву на відпустки працівникам та резерву сумнівних боргів).
4.6.7 Заборгованість осіб, визнаних банкрутами або ліквідованих з інших причин, з 01.01.2015 р. не є безнадійною заборгованістю і не може зменшувати об'єкт оподаткування з податку на прибуток.
Якщо така заборгованість вже була віднесена на зменшення доходу згідно з пп.159.1.1 п.159.1 ст.159 розділу ІІІ ПКУ в редакції, яка діяла до 01.01.2015, то подальше списання такої заборгованості внаслідок банкрутства або мирової угоди, не впливає на об'єкт оподаткування продавця та покупця (підпункт 1.3 п.17 Перехідних положень ПКУ).
Згідно з п.17 Перехідних положень ПКУ для операцій, по яким до 01.01.2015 було розпочато процедуру врегулювання безнадійної заборгованості:
- якщо суд відмовив у визнанні позову - продавець має збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму, на яку такий об'єкт оподаткування був зменшений до 01.01.2015, з нарахуванням відповідної пені;
- якщо позов визнаний - покупець має збільшити фінансовий результат до оподаткування на відповідну суму боргу.
4.6.8 З урахуванням п.24 підрозділу 4 розділу ХХ Перехідних положень ПКУ фінансовий результат зменшується на суму відшкодування витрат на оплату праці (відпустки та ін.) за рахунок "перехідних" резервів (сформованих до 01.01.2015) у випадку, якщо такі витрати не були враховані при визначенні об'єкта оподаткування до 1 січня 1015 р.
4.6.9 Зменшувати об'єкт оподаткування на суму списання як за рахунок резерву сумнівних боргів, так і понад цей резерв, сум заборгованості, яка не відповідає ознакам безнадійної заборгованості, визначеної у пп.14.1.11 ст.14 ПКУ забороняється.

4.7 Податок на додану вартість ПАТ "Донецькоблгаз" сплачує централізовано.
Відповідно до вимог п.1 Порядку заповнення податкової накладної Наказ МФУ від 31.12.2015 № 1307 ( у редакції наказу МФУ від 01.03.2021 № 131 ), Порядку ведення реєстру виданих і отриманих податкових накладних КМУ Постанова від 29.12.2010 № 1246 ( із змінами та доповненнями, постановою КМУ від 30.01.2015 року № 20), Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість КМУ Постанова від 16.10.2014 № 569 та Закон України"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" від 16.07.2015 року № 643-VIII, делегувати право виписки податкових накладних і право ведення частини реєстру виданих і отриманих податкових накладних структурним підрозділам, які входять до складу платника ПДВ.
Податковий облік податку на додану вартість здійснювати на підставі вимог Розділу V "Податок на додану вартість" Податкового Кодексу України і інших законодавчих актів по оподаткуванню.
4.7.1. Датою виникнення податкових зобов'язань згідно п.187.7 ст.187 при постачанні товарів (послуг) з оплатою за рахунок бюджетних коштів являється дата зарахування таких грошових коштів на банківський рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку по його зобов'язаннях перед бюджетом.
4.7.2. Датою виникнення податкових зобов'язань згідно п.187.10 ст.187 по постачанню газу природного населенню являється дата зарахування грошових коштів на банківський рахунок платника податку, датою виникнення права на податковий кредит є дата списання грошових коштів з банківського рахунку в оплату придбаних товарів(послуг).
4.7.3. До інших господарських операцій застосовувати дату виникнення податкових зобов'язань з ПДВ згідно статті 187 Податкового Кодексу України.
4.7.4. Бухгалтерський облік ПДВ здійснювати згідно "Інструкції по бухгалтерському обліку податку на додану вартість", затвердженою Наказом МФУ від 01.07.1997г. №141.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Діяльність підприємства, як суб'єкта ринку природного газу, здійснюється з урахуванням вимог і положень Закону України "Про ринок природного газу", Кодексу газорозподільної системи та інших законодавчих документів, що регулюють діяльність у сфері функціонування ринку природного газу.
Виробничо-господарська діяльність підприємства спрямована на здійснення основного ліцензованого виду діяльності з розподіл природного газу розподільними газопроводами, а також на проведення інших видів діяльності, крім ліцензованих, дозволених розпорядженням НКРЕ № 122-р від 23.12.2010 р. зі змінами та доповненнями від 10.10.2013 р. № 68-р та від 07.11.2013 р. № 91-р.

До основних напрямків виробничо-господарської і фінансової діяльності ПАТ "Донецькоблгаз" відносяться: здійснення газопостачання та розподілу природного газу до об'єктів промислового, комунального і побутового призначення та населення; виконання планових та позапланових робіт, пов'язаних з безперервним та безаварійним газопостачанням споживачів; закупівля і реалізація скрапленого газу; здійснення капітального будівництва об'єктів газопостачання, у тому числі на правах замовника і власними силами; виконання поточних і капітальних ремонтів об'єктів газопостачання, газових приладів, засобів автотранспорту; установка, сервісне обслуговування, та ремонт газової апаратури; розробка проектів на виконання робіт по розвитку систем газопостачання;
електрохімічний захист газових мереж від корозії; виготовлення запасних частин та деталей до газових приладів, обладнання та газової апаратури.

Основні види послуг, які надає емітент, в натуральному та грошовому виразі.

Реалізаційні ціни. Доходи від послуг з розподілу та постачанню природного газу отримуються за рахунок тарифу на послуги розподілу та торгівельної націнки постачальника природного газу. Тарифи які діяли в 2020 році:
1. Тариф на послуги розподілу природного газу - 700 грн. без ПДВ за 1000 куб.м.(Постанова НКРЕКП № 3019 від 24.12.2019 р.).
2. Тариф згідно п. 14 Постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 22.03. 2017 р. "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" торгівельна надбавка (націнка) постачальника не може перевищувати 2,5 відсотка ціни природного газу, за якою такі постачальники закупили ці обсяги природного газу у НАК "Нафтогаз України" відповідно до цього Положення (без урахування податку на додану вартість).

Обсяги виробництва (послуг)
1. Послуги з розподілу природного газу становлять 38 % від загального обсягу робіт. Річна замовлена потужність (об'єкта) об'єктів споживачів у 2020 році склала 598 592,85 тисячі кубометрів природного газу.
Дохід від послуг по розподілу природного газу становить 475 228,2 тис. грн. без ПДВ

2. Послуги з постачання природного газу.
Послуги з постачання природного газу становлять 58 % вiд загального об'єму робiт. В 2020 році поставлено 191,915 млн.куб.м. природного газу. При цьому договір на постачання природного газу населенню укладається один раз на рік з постачальником НАК "Нафтогаз України"
Промислові підприємства, бюджетні організації та підприємства теплоенергетики самостійно укладають договори на постачання природного газу з обраними ними постачальниками.
Дохід від послуг по постачанню природного газу становить 729 790,8 тис. грн. без ПДВ.
Згідно п. 14 Постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 22.03. 2017 р. "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" торговельна надбавка (націнка) постачальника не може перевищувати 2,5 відсотка ціни природного газу, за якою такі постачальники закупили ці обсяги природного газу у НАК "Нафтогаз України" відповідно до цього Положення (без урахування податку на додану вартість).

3. Інші види робіт (послуг) становлять 4 % вiд загального об'єму робiт. Дохід від інших послуг становить 45 343,0 тис. грн. без ПДВ., а саме:

3.1. Газифікація житла та організацій.
ПАТ "Донецкоблгаз" має у своєму штаті кваліфікованих фахівців, сучасну матеріально-технічну базу, всі необхідні дозвільні документи й може виконувати роботи з газифікації на договірній основі з підприємствами, організаціями, юридичними і фізичними особами.
3.2. Будівництво та реконструкція газопроводів, систем газопостачання, ремонт та заміна ділянок газопроводів, відключення, підключення, ізоляція ділянок газопроводів електрохімзахист, монтаж.
АТ "Донецкоблгаз" має у своєму штаті кваліфікованих фахівців, сучасну матеріально-технічну базу, всі необхідні дозвільні документи й може виконувати на договірній основі з підприємствами, організаціями, юридичними і фізичними особами, наступні види робіт:
- Гідравлічні розрахунки мереж газопостачання (як локальних, так і для населених пунктів у цілому);
- Розробку проектно-кошторисної документації на об'єкти систем газопостачання
( як на нове будівництво, так і на реконструкцію);
- Будівництво трубопроводів різного призначення (газопроводів, водопроводів, каналізації й т.д.) як зі сталевих, так і з поліетиленових труб;
- Реконструкцію трубопроводів шляхом протягненння поліетиленових труб усередині відпрацювавших термін експлуатації трубопроводів різного призначення;
- Монтаж газоредуцирующего встаткування;
- Монтаж вузлів обліку газу;
- Монтаж засобів електрохімічного захисту трубопроводів;
- Газифікацію "під ключ" індивідуального й багатоквартирного житла;
- Реконструкцію внутрібудинкових систем газопостачання (заміна, додаткова установка й переміщення газових приладів, установка лічильників газу й т.д.);
- Повний комплекс робіт з технічного обслуговування газових мереж і споруджень на них, передбачений вимогами "Правил безпеки систем газопостачання України".

3.3. Інші послуги:
3.3.1. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення, а саме: планове технічне обслуговування, дрібний ремонт газової апаратури та приладів, усунення аварійних ситуацій.
3.3.2. Встановлення газових лічильників та приладів. В діяльності по встановленню нових газових лічильників підприємство має конкурентів.

У ПАТ "Донецькоблгаз" функціонують та надають послуги спеціалізовані лабораторії, що виконують специфічні види робіт:
1. Хіміко-аналітична лабораторія - контроль якості, фізичних властивостей і ефективності спалювання природного газу; ідентифікація метану в пробах повітря.
2. Електровимірювальна лабораторія - вимір електричних параметрів у системах електропостачання, електрохімічного захисту й на газових мережах.
3. Лабораторія технічного огляду - частковий і повний огляд вантажопідйомних машин і механізмів.
4. Сервісні центри по перевірці й ремонту газових лічильників - вхідний контроль, ремонт і перевірка промислових і побутових газових лічильників, перевірка електронних коректорів і електронних обчислювачів обліку газу, перевірка датчиків тиску й температури

У структурі ПАТ "Донецькоблгаз" працює цех з пошиття спецодягу, що повністю забезпечує, як літнім, так і зимовим спецодягом весь персонал управлінь по газопостачанню й газифікації. Цех може виконувати на домовній основі замовлення інших підприємств і організацій

Методи надання послуг.
Методами надання послуг з розподіл або постачання природного газу є укладання договорів із користувачами на поточний рік за цінами, встановленими Постановами НКРЕ.
Методами надання послуг з стандартного приєднання до газотранспортної системи (будівництво) є укладання договорів із замовниками за цінами, встановленими Постановами НКРЕ.
Залежність від сезонних змін
Сезонні зміни не впливають на надходження від послуг з розподілу природного газу. Надходження від діяльності з розподілу природного газу сплачуються рівномірно протягом всього року.

Ринки збуту.
ПАТ "Донецькоблгаз" обслуговує користувачiв виключно Донецької областi, що знаходяться на підконтрольній українській владі території, за виключенням мiста Марiуполь, в тому числі абонентам - фізичним особам та абонентам - юридичним особам, у т.ч. 368 996 - побутових споживачів, 1227- промисловість, 12 підприємств теплокомуненерго, 187 - бюджетних організацій, 82 - об'єктів релігії.
Ринки збуту послуг з розподілу та постачанню природного газу строго зафіксовані зонами ліцензійної діяльності та не підлягають порушенню.

Найбiльшi клiєнти
Найбільші клієнти - підприємства металургійного комплексу: ПАТ "Енергомашспецсталь", ПАТ "Часов'ярський вогнетривкий комбінат", ПАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат", СКРЦ "Слов'янський курорт"; підприємства енергетичного комплексу: Вуглегірська ТЕС, підприємства теплокомуненергетики та інші підприємства, що знаходяться на підконтрольній українській владі території.
Експорт.
Експорту продукції та послуг немає.
Основні конкуренти.
1. Розподіл природного газу. В дiяльностi з розподілу природного газу ПАТ "Донецькоблгаз" не має конкурентiв. Договір на експлуатацію газових мереж Донецької області за виключенням міста Маріуполь укладений між Міністерством енергетики України та ПАТ"Донецькоблгаз".
2. Газифікація, будівництво газопроводів - підприємство має багато конкурентів. Для здійснення цієї діяльності конкуренти повинні мати Ліцензію на будівельну діяльність та Дозвіл Державного комітету з нагляду за охороною праці на проведення робіт підвищеної небезпеки. Найбільші конкуренти: АОЗТ "Агроспецмонтаж", ТОВ ПМЦ "Енергомаш", ТОВ "Укртеплобуд", "Термоінженерінг" та інші.
3. Конкурентів по обслуговуванню внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення, а саме: планове технічне обслуговування, дрібний ремонт газової апаратури та приладів, усунення аварійних ситуацій немає.

Впровадження нових технологій.
ПАТ "Донецькоблгаз" є новатором багатьох починань в Україні, зокрема впровадженню газобалонних установок з зовнішньою установкою газових балонів. З 1962 року за розробкою тресту "Облпромпобутгаз" на підземних газопроводах почали встановлювати гумово-тканинні компенсатори, що виключило розриви газопроводів у районах гірських підробіток. За участю треста, а надалі і ВАТ "Донецькоблгаз" розроблено "Інструкцію з проектування захисту, будівництва і експлуатації газопроводів на території вугільних басейнів України" (РД 204 УРСР 025-91), розроблено стаціонарні прилади з визначенням загазованості приміщень типу ОПГ-1.
Газові господарства активно включилися у впровадження поліетиленових труб під час будівництва газопроводів. Нині в експлуатації (знаходиться на підконтрольній Україні території) вже 823.6 км таких газопроводів, з них 569,097 км. обліковуються на балансі підприємства. З метою своєчасного усунення пошкоджень на поліетиленових газопроводах, уперше в світовій практиці, ПАТ "Донецькоблгаз" спільно з "УкрНДІпластмаш" вивчено і випробувано різні прийоми і основні стадії ремонту поліетиленових газопроводів. Розроблені технології захищені авторським свідоцтвом на винахід №1833780 від 27.07.1990р. В серпні 2010 р. підприємство приймало участь в розробці ДБН "Поліетилен"
Газовими господарствами області здійснюється робота з впровадження передових технологій виробництва.Придбано комп'ютерні комплекси для модернізації, технічного оснащення служб обліку газу та аналізу режимів газопостачання підрозділів ПАТ "Донецькоблгаз". Модернізовано і розширено сферу діяльності хімічної лабораторії в якій виконується відбір і аналіз природного газу.

ПАТ "Донецькоблгаз" велику увагу приділяє впровадженню нових прогресивних технологій при будівництві та експлуатації систем газопостачання.
Підприємство має досвід співпраці з науково-дослідними інститутами, такими як УкрНДІпроект, УкрНІІпластмасс, Українським державним науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом гірничої геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України, провідними швейцарськими, німецькими фірмами в області технологій будівництва газопроводів з полімерних матеріалів (які мають ряд переваг в порівнянні зі сталевими, що скорочує терміни будівництва, виключає необхідність в нанесенні захисного покриття, а також проектуванні та будівництві засобів електрохімзахисту) і виробництва зварювального обладнання.

Для здійснення безпечної експлуатації систем газопостачання в складних умовах гірничих підробок шахтарських міст, розроблений і виконується комплекс першочергових і довгострокових заходів.
Спільно з Українським державним науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом гірничої геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України були розроблені "Інструкції з проектування заходів захисту будівництва і експлуатації газопроводів на вугільних родовищах України", виконувалися роботи по Аналізу напруженого стану трубопроводів системи газопостачання в складних умовах та розроблено рекомендації щодо їх подальшої безпечної експлуатації в умовах розвитку гірничих робіт і активізації процесу зрушення внаслідок закриття шахт.
Спільно з підприємством АТВТ "Донтехгума" були розроблені та введені в дію технічні умови на виготовлення резино-тканинних компенсаторів, які сертифіковані Державним науково-дослідним інститутом "Сепроеласт". Відповідно до нових технічних умов випущена промислова партія гумовотканинних компенсаторів, які експлуатуються в системах газопостачання міст області в умовах гірничих підробок, що дозволяє уникати руйнування газопроводів при зрушеннях земляних пластів.
ПАТ "Донецькоблгаз" розроблені та належним чином оформлені технічні умови та проекти на виготовлення ліній редукування, що включає як установки з надомними регуляторами продуктивністю 10 м3/год., так і ГРПБ, які щогодини пропускають до 20 тисяч кубічних метрів газу.

ПАТ "Донецькоблгаз" була впроваджена Програма експериментального будівництва "Реконструкція внутрішньобудинкових систем газопостачання з виносом газових стояків на сходові клітини" та розроблені індивідуальні технічні вимоги до програми. Програма була узгоджена: Державною інспекцією техногенної безпеки України; Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України; Міністерством надзвичайних ситуацій та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Також ПАТ "Донецькоблгаз" була розроблена "Методика проведення досліджень та спостережень під час експлуатації газових стояків на сходових клітинах" і погоджена з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Основні ризики .
Поряд із традиційними й повсюдними факторами аварійності при користуванні газом у промисловості й побуті в останні роки шахтарські міста й населені пункти Донецької області виявилися під погрозою ще більших ризиків у забезпеченні безпечного газопостачання підприємств.
Ці ризики зв'язані, головним чином, з масовим закриттям шахт, що, у свою чергу, привело до появи ряду нових факторів, що негативно впливають на стан газових мереж і споруджень на них:
1. Просідання грунту над гірськими підробітками з утворенням уступів, які приведуть до деформацій і поривів газопроводів і споруджень на них, руйнуванням будинків різного призначення.
2. Підтоплення й заболочування значних територій міст, де пролягають підземні газопроводи, внаслідок припинення належної відкачки й водовідводу шахтних вод. У цих умовах стало неможливим виконання комплексу робіт зі штатного обслуговування й ремонту систем газопостачання й ліквідації аварійних і аварійно-небезпечних ситуацій.
3. Витиснення на поверхню шахтного метану, обумовлене підйомом рівня шахтних вод. Внаслідок цього на великих площах житлових масивів у підвалах і в колодязях підземних (у тому числі й газових) інженерних мереж утвориться вибухонебезпечна концентрація метану. Хоча це явище й не пов'язане з витоками газу з підземних газових мереж, останні виявляються в аварійно-небезпечному стані, що може призвести до катастроф з непередбаченими наслідками.
Крім того, і традиційні руйнуючі фактори сталевих газопроводів у Донбасі мають підвищену, у порівнянні з іншими регіонами, небезпека. До них ставляться:
4. Підвищена електрохімічна корозія, пов'язана з перенасиченістю регіону рейковим електротранспортом, і відповідно, значною щільністю блукаючих струмів у місцях розташування підземних сталевих газопроводів.
5. Агресивні викиди підприємств хімічної, металургійної й вугільної промисловості приводять до інтенсивної хімічної корозії надземних сталевих газопроводів, які вимагають капітального ремонту, не відробивши встановлений строк експлуатації.

6. З 06.07.2018 р. згідно з наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (від 10 травня 2018 року №250) втратив чинність наказ № 35 від 30 липня 1997 року "Про затвердження Положення про порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення" Державної акціонерної холдингової компанії "УКРГАЗ".
Даним Положенням регламентувалися роботи з проведення планового технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання (далі - ВБСГ), які ПАТ "Донецькоблгаз" виконувало за рахунок тарифу на розподіл природного газу. На сьогоднішній день відсутній нормативний документ, який регламентує роботи з проведення планового технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.

7. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017р. за № 166-р була скасована дія "Правил обстежень, оцінки технічного стану, паспортизації та проведення планово-запобіжних ремонтів газопроводів і споруд на них" (далі - Правила) затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 09.06.1998р. за № 124, які розповсюджувалась на підприємства і організації, незалежно від їх відомчої належності і форми власності, на балансі яких знаходяться газопроводи і споруди на них і які здійснюють їх експлуатацію. Ці Правила були невід'ємною частиною "Порядку технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання", затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24.10.2011р. за № 640 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2011р. за № 1326/20064, визначали порядок і обсяг оцінки та паспортизації технічного стану, на підставі яких формувались висновки щодо подальшої експлуатації газопроводів і споруд на них.

Основні економічні та політичні фактори ризиків.
1. У загальному об'ємі робіт та послуг що виконуються, доходи по розподілу та постачанню природного газу займають 94%.
2. Маркетинговим ризиком роботи підприємства є низька платомпроможність населення, особливо в умовах зростання вартості газу. Формування доходів по розподілу природного газу на 11% залежить від цього показника, а по поставці природного газу на 83%.
3. Майновий ризик - підприємство експлуатує газові мережі та обладнання на них на протязі довгого часу - понад 60 років. Це призводить до щорічно зростаючей можливості аварійних ситуацій та необхідності додаткових незапланованих вкладень.
4. Природні ризики- вплив низьких температур, внаслідок чого значно збільшується об'єм понаднормативних втрат природного газу.
5. Політичним фактором ризику є постійне законодавче намагання реструктуризації та реформування галузі, відокремлення функцій розподілу та постачання природного газу, що має призвести до розподілу підприємства,
6. Політичним фактором ризику є формування ціни на природний газ у постачальників, яке стисло пов'язане з загальнополітичним станом у країні.
7. Політичним фактором ризику є проведення на території ліцензійної діяльності АТО згідно Указу Президента України від 14 квітня 2014 року N 405/2014 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України"

Заходи щодо зменшення ризиків та розширення ринків збуту.
1. Планування своєчасного обстеження газових мереж з метою недопущення виникнення аварійних ситуацій.
2. Досягнення 100% захисту від електрохімічної корозій внаслідок блукаючих струмів у місцях розташування підземних сталевих газопроводів.
3. Наявність сучасного високотехнологічного обладнання для обстеження газопроводів.
4. Виявлення небезпечних ділянок газопроводів з подальшою реконструкцією цих ділянок та перенесенням на небезпечну територію.
5. Розширення переліку послуг, які надаються підприємством, покращання якості та зростання конкурентоспроможності послуг.
6. З метою дистанційного моніторингу за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання, та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП Товариством передбачаються заходи з встановлення системи диспетчеризації на ГРП.
7. З метою поліпшення умов обслуговування споживачів в Товаристві здійснюється розширення колл-центрів, виконується реконструкція абонентських відділів.
8. На виконання Кодексу газорозподільних створено групу балансів та режимів газопостачання з метою виконання вимог Кодексу щодо добового балансування природного газу.
9. З метою забезпечення періодичної повірки побутових лічильників газу на виробничій базі Краматорського УГГ проводиться періодична повірка, експертиза та ремонту побутових лічильників газу.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
Враховуючи те, що запаси використовувалися на поточну дiяльнiсть пiдприємства, iстотного списання дебiторської заборгованостi немає, вважаємо, що найбiльш iстотними активами пiдприємства є необоротнi активи, а саме основнi засоби (серед який будiвлi та споруди, машини та обладнання), тому за доцiльне вказати основнi придбання та вiдчуження по первiснiй вартостi саме цих основних засобiв за останнi 5 рокiв:
2016 рiк:
- об'єкти незавершеного будівництва - 16 627 тис.грн., з початку року введено в дію об'єкти на суму 20 187 тис.грн.
- будiвлi та споруди, передавальні пристрої - надiйшло в звітному році на суму 15 160 тис.грн., вибуло на суму 29 тис.грн.
- машини та обладнання - надiйшло в звітному році на суму 822 тис.грн., вибуло за рік 525 тис.грн. (зношене обладнання), вибуття державного майна не було.
- транспортнi засоби - надiйшло у звiтному роцi 1 402 тис.грн.; вибуло за рік 0 тис.грн.
- офісний iнвентар - надiйшло у звiтному роцi 2 088 тис.грн., вибуло за рiк 821 тис.грн.;
- інші основні засоби (у тому числі газові лічильники) - 4 516 тис. грн. надійшло в звітному році, вибуло за рік 1 527 тис.грн.

2017 рiк:
- будiвлi та споруди, передавальні пристрої - надiйшло в звітному році на суму 8 083, 958 тис.грн., вибуло на суму 305, 061тис.грн.
- машини та обладнання - надiйшло в звітному році на суму 1 157, 024 тис.грн., вибуло за рік 1 185, 363 тис.грн. (зношене обладнання), вибуття державного майна не було.
- транспортнi засоби - надiйшло у звiтному роцi 121, 517 тис.грн.; вибуло за рік 137, 223 тис.грн.
- офісний iнвентар - надiйшло у звiтному роцi 306, 605 тис.грн., вибуло за рiк 207, 547 тис.грн.;
- інші основні засоби (у тому числі газові лічильники) - 4 820, 986тис. грн. надійшло в звітному році, вибуло за рік 409, 558тис.грн.

2018 рiк:
- будiвлi та споруди, передавальні пристрої - надiйшло в звітному році на суму 1064тис.грн., вибуло на суму 0 тис.грн.
- машини та обладнання - надiйшло в звітному році на суму 1124 тис.грн., вибуло за рік 618тис.грн. (зношене обладнання), вибуття державного майна не було.
- транспортнi засоби - надiйшло у звiтному роцi 33 тис.грн.; вибуло за рік 0 тис.грн.
- офісний iнвентар - надiйшло у звiтному роцi 437 тис.грн., вибуло за рiк 3 тис.грн.;
- інші основні засоби (у тому числі газові лічильники) - 8947тис. грн. надійшло в звітному році, вибуло за рік 329 тис.грн.

2019 рiк:
- будiвлi та споруди, передавальні пристрої - надiйшло в звітному році на суму 2220 тис.грн., вибуло на суму 91 тис.грн.
- машини та обладнання - надiйшло в звітному році на суму 707 тис.грн., вибуло за рік 935тис.грн. (зношене обладнання), вибуття державного майна не було.
- транспортнi засоби - надiйшло у звiтному роцi 135 тис.грн.; вибуло за рік 446 тис.грн.
- офісний iнвентар - надiйшло у звiтному роцi 674 тис.грн., вибуло за рiк 54 тис.грн.;
- інші основні засоби (у тому числі газові лічильники) - 331 тис. грн. надійшло в звітному році, вибуло за рік 0 тис.грн.

2020 рiк:
- будiвлi та споруди, передавальні пристрої - надiйшло в звітному році на суму 3041 тис.грн., вибуло на суму 0 тис.грн.
- машини та обладнання - надiйшло в звітному році на суму 1519 тис.грн., вибуло за рік 25 тис.грн. (зношене обладнання), вибуття державного майна не було.
- транспортнi засоби - надiйшло у звiтному роцi 79 тис.грн.; вибуло за рік 58 тис.грн.
- офісний iнвентар - надiйшло у звiтному роцi 2310 тис.грн., вибуло за рiк 0 тис.грн.;
- інші основні засоби - 0 тис. грн. надійшло в звітному році, вибуло за рік 424 тис.грн.

Згідно Статуту ПАТ "Донецькоблгаз" в компетенції Правління приймати рішення стосовно відчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачі, пожертви)або придбання прямо або побічно майна, вартість якого не перевищує 10% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ.

Протягом останніх п'яти років суттєвого відчуження активів не відбувалося. Державне майно не відчужувалося.
Але в результаті проведення АТО на території Донецької області 8 відокремлених структурних підрозділів Товариства залишилося не території, непідконтрольній Українській владі. Відповідно частина державних газопроводів, майна підприємства, неоплаченій заборгованості споживачів за природний газ і транспортування опинилися поза зоною впливу компанії.
Станом на 31.12.2020р. на території проведення антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил перебуває державне майно залишковою вартістю 0,00 тис. грн. Залишкова вартість об'єктів державного майна, які знаходяться на непідконтрольній Україні території (в зоні проведення антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил) у 2017 році була знецінена до нульової вартості. Товариство на виконання рішення Наглядової Ради ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" (Протокол засідання № 159 від 13.09.2017р.), згідно норм пункту 2 параграфу 12 МСБУ 36 "Зменшення корисної вартості активів" та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а також з урахуванням роз'яснень наданих Міністерством фінансів України в листі від 18.09.2017 р. № 35230-07-16/25008 здійснило зменшення корисної вартості активів державного майна, що знаходиться на тимчасово окупованій території станом на 01.04.2017 року.
Станом на 31.12.2020р. на балансі підприємства обліковується та знаходяться на підконтрольній Україні території державне майно, залишковою вартістю 172 895 тис. грн. Відчуження державного майна не відбувалося.
Запаси підприємства використовуються для операційної діяльності емітента.
План розвитку газорозподільної системи 2018-2027рр. газорозподільного підприємства ПАТ"Донецькоблгаз"
У відповідності до вимог Договору №31/26 від 21.12.2011 р. з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України "Про надання на праві господарського відання державного майна, яке використовується для забезпечення розподілу природного газу, не підлягає приватизації, обліковується на балансі господарського товариства із газопостачання та газифікації і не може бути відокремлене від його основного виробництва" та доповненнями до нього Договору експлуатації газорозподільних систем або їх складових № 240517/34-Днц-ГРМ від 24.05.2017р. (приведення до вимог примірного договору експлуатації газорозподільних систем та їх складових, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 № 95 (з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 188)) та відповідно до Законів України "Про основи функціонування ринку природного газу", "Про природні монополії", Указу Президента України від 23.11.2011 №1059 "Про Національну комісію, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики" і постанови НКРЕ України від 23.11.2018р. №1455 "Про затвердження Плану розвитку газорозподільної системи 2018-2027рр. газорозподільного підприємства ПАТ"Донецькоблгаз", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.11.2015р. за №1379/27824, кожний рік Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ухвалює:
1. План розвитку газорозподільної системи 2018-2027рр. газорозподільного підприємства ПАТ"Донецькоблгаз" на наступний (2021) рік.
- реконструкція та капітальний ремонт систем газопостачання;
- реконструкція та капітальний ремонт споруд на розподільчих газопроводах;
- заходи, спрямовані на зниження виробничо-технічних втрат;
- придбання сучасних приладів діагностування та обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопогстачання;
- облік природного газу (придбання дублюючих пристроїв, систем дистанційного зняття показників, облаштування сервісного центру з повіряння газових лічильників);
- інше.

До плану відновлення та реконструкції об'єкти газопостачання включаються за результатами технічного обстеження при наявності дефектних актів у відповідності до вимог "Правил обстежень, оцінки технічного стану паспортизації та проведення планово-запобіжних ремонтів", затверджених Наказом Держкомітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 9.06.1998 р. №124 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12.11.1998 р. за №723/3163, ДБН В. 2.5-20-2001 "Газопостачання"). Сума витрат визначається згідно кошторису. Критерієм проведення капітального ремонту є утримання системи газопостачання в технічно-справному стані.
З метою виконання заходів спрямованих на зниження виробничо-технологічних витрат понад нормованих втрат природного газу та згідно вимог "Правил безпеки систем газопостачання України" газопроводи підлягають технічному обстеженню 1 раз в п'ять років, а газопроводи з терміном експлуатації більше 25 років (а їх у ПАТ "Донецькоблгаз" вже близько 48% від загальної кількості розподільчих газопроводів, що знаходяться на підконтрольній українській владі території), підлягають обстеженню 1 раз на 3 роки. У зв'язку з цим у ПАТ "Донецькоблгаз" щорічно зростають обсяги витрат на технічне обстеження газопроводів. Для своєчасного і якісного обстеження і діагностики газових мереж, необхідне придбання додаткової кількості сучасних приладів.Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
На балансі ПАТ "Донецькоблгаз обліковуються власне та державне майно. До складу власного майна віднесені адмінбудинки та допоміжні приміщення, транспортні засоби, обладнання, оргтехніка. До складу державного майна віднесене майно , яке не увійшло до статутного фонду ПАТ "Донецькоблгаз", на яке укладена угода з Міністерство палива та енергетики України щодо використання цього майна. Це майно використовується для розподілу та постачання природного газу.
Основні засоби ПАТ "Донецькоблгаз" розташовані на території Донецької області, підконтрольній українській владі. Місцезнаходження адміністративних будівль та споруд перелічено в "Інформації про організаційну структуру емітента". На власне нерухоме майно це понад 200 об'єктів розташованих в Донецькій області, підконтрольній українській владі, оформлені Свідоцтва про власність та інші необхідні документи. Земельні ділянки під власним майном знаходяться в постійному користуванні чи в оренді.
Основні засоби 31.12.2020 31.12.2019
Первісна вартість 803 132 796 690
Накопичена амортизація 596 089 582 270
Чиста балансова вартість 207 043 214 420

Об'єкти незавершеного будівництва 6901 7325
Будинки та споруди 190328 199038
Машини та обладнання 6162 5584
Транспортні засоби 314 670
Офісне обладнання та інвентар 3338 1803
Інші - -
Чиста балансова вартість 207043 214420

Вартість основних засобів складається з вартості основних засобів, які належать товариству і вартості державних основних засобів, які не увійшли до статутного капіталу товариства та використовуються для транспортування, збереження та розподілу природного газу.

Державне майно - це майно, яке не підлягає приватизації, 99,06% цього майна становлять газопроводи та споруди на газопроводах, 0,29% - машини та обладнання, 0,65% - спеціальний автотранспорт.

Усього в тому числі державне майно
Майно на балансі (чиста балансова вартiсть)
станом на 31.12.2020р. 207 043 тис.грн. 172 895 тис.грн.

Основні засоби ПАТ "Донецькоблгаз" знаходяться в податковій заставі в сумі 5091тис.грн.
На державні основні засоби існують передбачені законодавством обмеження прав власності. Підприємство не має права продавати ці засоби без дозволу Фонду державного майна, списувати не повністю зношені основні фонди без дозволу Міністерства енергетики України.
Основний обов'язок товариства - це безперебійне транспортування газу користувачам. У зв'язку з цим підприємство приділяє особливу увагу утриманню основних засобів у задовільному робочому стані.

На балансі підприємства обліковується 25205 інвентарних одиниць газопроводів довжиною 10163,708 км., з них 466 газопроводи високого тиску довжиною 1124,154 км, 4495 газопроводів середнього тиску довжиною 2450,382 км та 20244 газопроводи низького тиску довжиною 6589,172км.
На території проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил перебуває 8362 інвентарних одиниць газопроводів довжиною 3618,64 км.
На балансі підприємства обліковується та знаходяться на підконтрольній Україні території 16843 інвентарних одиниць газопроводів довжиною 6545,066 км., з них 194 газопроводи високого тиску довжиною 663,754 км, 3348 газопроводів середнього тиску довжиною 1689,060 км, та 13 301 газопроводів низького тиску довжиною 4192,253 км.

Експлуатація систем газопостачання ПАТ "Донецькоблгаз" здійснюється в складних горно-геологічних умовах. В районах гірничих підробіток знаходяться 1 617,81 км газопроводів, у тому числі: Красноармійське УГГ - 66 км, Артемівське УГГ - 9,94 км. Газопроводи та споруди на них постійно зазнають шкідливого впливу гірничих підробіток і потребують додаткового оснащення численними компенсуючими пристроями. На цей час на підземних газових мережах встановлено 1453 гумовотканинних компенсатори.
В зонах блукаючих струмів розташовано 1 628,098 км. газопроводів. Рівень захисту газових мереж від електрохімічної корозії становить 99,79%.
Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів.
Згідно п.п. 3.4.5, 3.4.6. Договору №31/26 від 21.12.2012р. з Міністерством енергетики та вугільної промисловості "Про надання на праві господарського відання державного майно, яке використовується для забезпечення розподілу природного газу, не підлягає приватизації, обліковується на балансі господарського товариства із газопостачання та газифікації і не може бути відокремлене від його виробництва" укладеному між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та ПАТ "Донецькоблгаз" підприємство виконує роботи, пов'язані з поліпшенням, відновленням, ремонтом, реконструкцією та технічним обслуговуванням державного майна.
Причина наявності інвестиційної програми - забезпечення умов безпечної та безаварійної експлуатації державного майна - газопроводів та споруд на них.
Відповідно до Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" на 2020-2029 рр., заплановано виконати роботи з технічного переоснащення, капітального ремонту основних засобів систем газопостачання, тощо.
За 12 місяців 2020 р. загальне виконання Плану розвитку газорозподільної системи становить 33338,19 тис. грн. (48% від плану), у тому числі за джерелами фінансування:
- амортизаційні відрахування - 10463,434 тис. грн. (96% від плану);
- капітальні вкладення - 4757,686 тис. грн. (22% від плану);
- витрати на встановлення індивідуальних лічильників - 10872,177 тис. грн. (45% від плану);
- витрати на заміну лічильників - 6558,98 тис. грн. (58% від плану);
- обмінний фонд - 685,911 тис. грн. (81% від плану).

Метод фінансування. Виконання інвестиційних планiв потребує значних коштiв, якi пiдприємство отримує за рахунок прибутку, амортизаційних відрахувань та статей в структурі тарифу.

Ступінь використання
Власні основні засоби
Будівлі та споруди 42 %
Машини та обладнання 76 %
Транспортні засоби 83 %
Інше 77 %

Державні основні засоби
Будівлі та споруди 41%
Машини та обладнання 72 %
Транспортні засоби 62 %


Екологічні питання
ПАТ "Донецькоблгаз" здійснює свою виробничу діяльність у відповідності до діючих законодавчих актів України у сфері екології і охорони навколишнього природного середовища.
ПАТ "Донецькоблгаз" має відповідні дозвіли на викиди у атмосферне повітря забруднюючих речовин від стаціонерних джерел. Пiдприємство щоквартально сплачує екологічний податок.
На підприємстві діє план природоохоронних заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища.
ПАТ "Донецькоблгаз" укладено Договори на утилізацію чи видалення відходів, при цьому, на небезпечні відходи укладені договори з компаніями, які мають ліцензію Мінприроди на провадження діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Основним завданням ПАТ "Донецькоблгаз" є безперебійне і стабільне забезпечення споживачів Донецької області природним газом. В процесі здійснення фінансово-господарської діяльності виникає низка суттєвих проблем, які є характерними для публічних акціонерних товариств з газопостачання та газифікації в цілому по Україні. Більшість цих проблем пов`язана з недосконалістю існуючої нормативно-правової бази.

1. "Правила безпеки систем газопостачання України", ДБН В 2.5-20-2001 "Газопостачання", "Положення про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення" потребують значних доповнень і змін згідно з вимогами нових нормативних документів по газопостачанню, що диктує науково-технічний прогрес. А саме: вимоги до технічного обслуговування імпортного газового устаткування, форми для укладання договорів на технічне обслуговування, виключення зварювальних робіт з переліку робіт на газопроводах ВБГО, які виконуються за рахунок експлуатаційних витрат СПГГ тощо.

2. Необхідна розробка "Правил технічної експлуатації систем газопостачання", діючи "Правила технічної експлуатації систем газопостачання Української РСР" видані у 1980 році та не відповідають вимогам нових нормативних документів по газопостачанню, та сучасним вимогам до газових мереж і спорудам на них та газового устаткування.

3. Первинна газифікація Донецької області здійснювалася з 1953 року супутним коксовим газом, що виділяється при технології здобуття коксу, по правилах існуючих на той час (з прокладкою газопроводів по сходових клітинах стояків з встановленням індивідуальних відключаючих пристроїв на квартири). З початком масштабної газифікації Донецької області природним газом, газопроводи, що експлуатуються на коксовому газі, були переведенні на транспортування природного газу без реконструкцій внутрішніх газопроводів. Більш ніж 60-ти літня практика експлуатації таких газопроводів з відключаючими пристроями на них не мають жодного випадку створення аварійної ситуації.
За період з 1953 по 1970 роки у місті Авдіївка було побудовано і введено в експлуатацію газопроводи середнього та низького тиску, що забезпечували коксовим газом котельні та населення. Ці газові мережі експлуатуються до теперішнього часу. Відповідно до вимог глави 2 "Правил технічної експлуатації систем газопостачання" граничний термін експлуатації сталевих газопроводів становить 30 років. Це означає, що термін експлуатації вищевказаних газопроводів перевищує нормативний в 1,3-1,8 рази. У цих умовах підприємства газового господарства змушені здійснювати комплекс додаткових робіт (обхід, комплексне приладове обстеження, ремонт, тощо) для підтримки морально і фізично застарілих газових мереж у технічно справному стані, несучи при цьому значні додаткові витрати.
Для попередження та можливості усунення аварійних ситуацій на цих газопроводах та в цілях відключення від газопостачання найменшої кількості споживачів, доцільно розроблення Державної цільової програми та здійснити реконструкцію розподільчих підземних газопроводів з використанням інноваційних технологій.

4. Статтею 1 закону України "Про нафту і газ" газ визнано товарною продукцією, а статтею 51 закону визначено, що особи, винні у порушенні законодавства, що регулює діяльність у нафтогазовій галузі, несуть адміністративну, цивільно-правову чи кримінальну відповідальність. Статтею 103-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення №8073-X від 07.12.1984 за самовільне використання з корисливою метою електричної та теплової енергії без приладів обліку (якщо використання приладів обліку обов'язкове) або внаслідок умисного пошкодження приладів обліку чи у будь-який інший спосіб, а так само інші порушення правил користування електричною або тепловою енергією, а також самовільне використання з корисливою метою газу, порушення правил користування газом у побуті, що не завдало значної шкоди передбачена відповідальність у вигляді попередження або накладення штрафу на громадян від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Оскільки існуюча відповідальність (від 17 до 85 грн.) не має суттєвого впливу на порушників, ПАТ "Донецькоблгаз" пропонує внести зміни до зазначеної статті в частині збільшення суми штрафів.
Також вирішити питання про кримінальну відповідальність за крадіжку природного газу шляхом внесення відповідних змін до Кримінального кодексу України.

5. Експлуатація систем газопостачання ПАТ "Донецькоблгаз" здійснюється в складних гірничо-геологічних умовах, близько 300 км газових мереж знаходяться над гірничими підробками вугільних шахт, що значно ускладнює їх експлуатацію, ремонт і обслуговування. Вкрай небезпечними факторами, які негативно впливають на стан газових мереж та споруд на них у шахтарських містах, є наступні:
1. Просідання ґрунту над гірничими підробками з утворенням уступів, що призводять до деформації та руйнування газопроводів та споруд на них, а також будинків та будівель різного призначення.
2. Підтоплення та заболочування значних територій міст внаслідок припинення водовідведення після закриття шахт. За цих умов неможливо виконання комплексу робіт з обслуговування і ремонту систем газопостачання та ліквідація аварійних ситуацій на підтоплених газових мережах.
3. Виходи шахтного метану на поверхню в результаті затоплення ґрунтовими водами горизонтів закритих шахт. Внаслідок цього на великих площах житлових масивів у підвалах та колодязях підземних інженерних мереж створюється вибухонебезпечна концентрація метану. Це явище не має нічого спільного з витоками газу з підземних газових мереж, але створює вкрай небезпечні аварійні ситуації і може привести до катастрофи з непередбачуваними наслідками.
4. Вплив агресивних викидів підприємств вугільної та хімічної промисловості на надземні газові мережі. Внаслідок інтенсивної корозії металу газопроводи потребують капітального ремонту, не відпрацювавши встановлених термінів експлуатації.
В цих умовах ПАТ "Донецькоблгаз" вимушене додатково впроваджувати оснащення газопроводів численними компенсуючими пристроями. На цей час на підземних газових мережах ПАТ "Донецькоблгаз" встановлено 81 гумово-тканинних компенсаторів.
Для вирішення питання експлуатації системи газопостачання шахтарських міст необхідно визначення додаткового джерела фінансування або вирішення НКРЕ питання підвищення тарифу на транспортування природного газу для м. Торецька, м.Покровська та інших міст з особливо складними гірничогеологічними умовами, або розроблення Державної цільової програми з ліквідації негативних наслідків діяльності вугледобувних шахт.

6. Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 визначений Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, згідно якого прийняття в експлуатацію об'єктів, що належать до I - III категорії складності, та об'єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта, проводиться шляхом реєстрації Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами поданої замовником декларації про готовність об'єкта до експлуатації. Прийняття в експлуатацію об'єктів, що належать до IV і V категорії складності, здійснюється на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації шляхом видачі Інспекцією сертифіката. Вимоги даної постанови суперечать діючим нормативним актам з газопостачання (3 розділ Правил безпеки систем газопостачання України), тобто замовником можливо розпочати будівництво без реєстрації в органах Держгірпромнагляду.


7. Заборгованість за спожитий природний газ.
Загальний обсяг постачання природного газу промисловим споживачам за 2020 р. склав 3 069,57 тис. куб. м. на загальну суму 24 858,06 тис. грн. Грошових коштів за поставлений природний газ в цьому періоді від даної категорії отримано 22 627,99 тис. грн., рівень розрахунків склав 91,0 %. Цей показник на 2,5 % більше цього ж показника за підсумками 2019 року (93,5%).

Дебіторська заборгованість за спожитий природний газ промисловими споживачами у цьому періоді пов'язана з переходом споживачів до інших постачальників. Остаточна сплата заборгованості відбулася у січні 2021р., як того вимагали договори постачання природного газу.
Підприємствам комунальної теплоенергетики у 2020 році постачання природного газу від ПАТ "Донецькоблгаз" не здійснювалося.
Споживання природного газу бюджетними організаціями і установами склало 715,39 тис. куб. м. на загальну суму 6 214,18 тис. грн. Обсяг платежів за постачання природного газу у даному періоді склав 5 201,74 тис. грн. Це на 6,8% нижче, рівень розрахунків за 2019 рік становив 90,5%.

Наявність дебіторської заборгованості по деяким бюджетним організаціям за спожитий природний газ пов'язана з щомісячними змінами вартості природного газу, що тягне за собою затримку в оплаті Казначейством України в Донецькій області через необхідність перегляду обсягів фінансування, переходом до іншого постачальника та проходженням тендерних закупівель на 2021рік. Також з деякими бюджетними установами була проведена претензійно-позовна робота, та за результатами судових рішень заборгованість підлягає примусовому стягненню. Остаточна сплата заборгованості відбулася у січні 2021р.
За 2020 р. ПАТ "Донецькоблгаз" поставило природний газ споживачам категорії "Населення" в обсязі 186 557,99 тис. куб. м. на загальну суму 864 817,28 тис. грн.
Оплачено за спожитий природний газ за 2020 року по даній категорії споживачів 610 406,28 тис. грн.
Таким чином, рівень розрахунків населення з урахуванням бюджетних субвенцій у грошовій безготівковій формі за звітний період становить 70,6%, що вище на 13,5% в порівнянні з 2019 роком (рівень оплати за 2019 рік склав 57,1%).

Загальна заборгованість за природний газ по категорії "Населення" за звітний період склала 254 411,01 тис. грн.
Зростання заборгованості по категорії споживача "Населення" відбувається здебільшого за рахунок:
- неплатоспроможності побутових споживачів;
- переходом на отримання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій готівковій та безготівковій формі згідно Постанови КМУ від 21 жовтня 1995 р. № 848, Постанови від 17 квітня 2019 р. № 373;
- втратою спеціальних обов'язків по Постанові НКРЕКП від 19 жовтня 2018 р. № 867
З 01.10.2020 р. ПАТ "Донецькоблгаз" не здійснює поставку природного газу побутовим споживачам
Релігійним підприємствам і установам за 2020 рік поставлено 239,62 тис. м. куб., що відповідає нарахуванням в сумі 1 373,54 тис. грн. Оплачено даними установами за постачання природного газу у зазначеному періоді 1 251,1 тис. грн. Відповідно рівень розрахунків за 2020 рік становить 91,1%, що нижче на 2,9% в порівнянні з даними за 2019 рік (рівень розрахунків за 2019 рік становив 94,0%).
В цілому, в звітному періоді обсяг поставки природного газ по непобутовим споживачам знизився на 54,9% з порівнянням за 2019 рік і склав 4 024,5794 тис. куб. м.
Дебіторська заборгованість за послуги розподілу по всім категоріям споживачів, крім населення, за підсумками 2020 року склала 162 877,89тис. грн. Основними боржниками за послуги розподілу природного газу (замовлену річну потужність) станом на 01.01.2021р. є:
- підприємства теплокомуненергетики із заборгованістю у сумі 1 585,062 тис. грн., в тому числі такі великі, як: ОКП "Донецьктеплокомуненерго" - 956,001 тис. грн., КП "Яковлівське" - 112,12 тис. грн., ТОВ "Краматорськтеплоенерго" - 516,95 тис. грн.
- промислові підприємства із заборгованістю у сумі 161 203,48 тис. грн. в тому числі такі великі, як: Великоанадольський вогнетривкий комбінат - 200,00 тис.грн., ДП "Санаторно-курортний реабілітаційний центр "Слов'янський курорт" ЗАТ "Укрпрофоздоровниця"- 674,47 тис. грн., ПАТ "Центренерго" Вуглегірська ТЕС-159 824,9 тис.грн.
За період травень - грудень місяць 2020 р. ПАТ "Донецькоблгаз" згідно Кодексу ГРМ та Типового договору розподілу природного газу здійснило нарахування перевищення річної замовленої потужності по ПАТ "Центренерго" Вуглегірська ТЕС у сумі 162 262,94 тис. грн. Дана заборгованість цим підприємством не визнається. Для врегулювання спірних питань ПАТ "Донецькоблгаз" звернулося до Господарського суду.
Заборгованість за послуги розподілу по категоріям споживачів населення, за підсумками 2020 року склала 22 051,01 тис. грн. В першу чергу, це пов'язано із змінами до Кодексу ГРС та впровадженням річної замовленої потужності з 01.01.2020 р., а також несвоєчасною підготовленістю розпорядників бюджетних коштів відшкодовувати пільговій категорії громадян субвенції на оплату житлово-комунальних послуг, а саме послуг розподілу, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій готівковій та безготівковій формі згідно Постанови КМУ від 21 жовтня 1995 р. № 848, Постанови від 17 квітня 2019 р. № 373.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Газопроводи, які обліковуються на балансі підприємства є частиною системи газопостачання, яка належить до об'єкту загальнодержавної власності та забезпечує одну з найважливіших функцій - безаварійне та безперебійне газопостачання.
Опис політики щодо фінансування діяльності підприємства.
Єдиним джерелом фінансування витрат, пов'язаних з експлуатацією системи газопостачання є економічно обгрунтовані тарифи на послуги з транспортування та постачання природного газу, які встановлюються та затверджуються НКРЕ України.
Тарифи які діяли в 2020 році:
1. Тариф на послуги розподілу природного газу - 700 грн. без ПДВ за 1000 куб.м.(Постанова НКРЕКП № 3019 від 24.12.2019 р.).
2. Тариф згідно п. 14 Постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 22.03. 2017 р. "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" торгівельна надбавка (націнка) постачальника не може перевищувати 2,5 відсотка ціни природного газу, за якою такі постачальники закупили ці обсяги природного газу у НАК "Нафтогаз України" відповідно до цього Положення (без урахування податку на додану вартість).

Відповідальність за управління ризиком втрати ліквідності повністю несе управлінський персонал Товариства, який розробив відповідну структуру для управління потребами Товариства у довгостроковому, середньостроковому та короткостроковому фінансуванні, та для контролю над ліквідністю. Товариство управляє ризиком втрати ліквідності за допомогою дотримання достатніх резервів, використання банківських ресурсів та позик, а також за допомогою постійного моніторингу, передбачуваного та фактичного руху грошових коштів, а також, поєднання термінів настання платежів по активах та зобов'язаннях Товариства.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
ПАТ "Донецькоблгаз" заключає договори на розподіл та поставку природнього газу на поточний рiк (значні правочини за рішенням Загальних Зборів - попереднє схвалення) або короткострокові договори згідно Правил постачання природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 №2496. Фактiв невиконання договорiв з вини пiдприємства немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Основним виробничим продуктом ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" є послуга по розподіленню природного газу від постачальника до споживачів. Тому, як і будь-яка транспортуюча організація, вона не виробляє власного товару у фізичному розумінні, а лише створює йому додану вартість в процесі переміщення. Саме додана вартість відображає ціну за надану послугу по постачанню газу і є головним джерелом прибутку ПАТ "Донецькоблгаз". Це, в свою чергу, означає, що прибуток компанії безпосередньо залежить від тарифів на її послуги.
Однак для фінансово-економічної стабільності та сталого розвитку підприємства адекватний рівень тарифів є умовою лише необхідною, але далеко недостатньою. З практики діяльності ПАТ "Донецькоблгаз" відомо, що в сучасних умовах навіть при високих тарифах, рівень прибутків великою мірою залежить від багатьох соціально-економічних чинників (наприклад, рівня платежів за поставлений та спожитий природний газ), належного рівня технології постачання газу, стабільності та кваліфікації працівників, умов праці тощо.
Основними виробничими фондами ПАТ "Донецькоблгаз" є мережа розподільчих газопроводів, від належного утримання та ефективного використання яких теж залежить прибуток компанії. А це, в свою чергу, потребує високого рівня науковотехнічного забезпечення на всіх етапах виробничої діяльності - від стадії проектування газотранспортних мереж до їх будівництва та експлуатації. Безальтернативним напрямком досягнення такої мети є впровадження сучасних матеріалів та технологій - як при утриманні діючих сталевих газових мереж, так і при будівництві нових та реновації застарілих.
Зважаючи на те, що ціна на газ має стійку тенденцію до зростання, що обсяги імпорту газу за останні роки знизились при одночасному зростанні попиту на газ на внутрішньому регіональному ринку (за рахунок підвищення загального рівня газифікації населених пунктів Донецької області), що до традиційних функціональних обов'язків компанії додаються все нові, стала діяльність компанії - з належним рівнем рентабельності при одночасному забезпеченні безперебійного та безаварійного газопостачання - потребує негайного перегляду тарифів в бік їх збільшення.
Слід особливий акцент зробити саме на забезпеченні безаварійного постачання газу, зважаючи на можливість катастрофічних наслідків неконтрольованого витікання газу при поривах газових трубопроводів. Ці наслідки не можуть йти ні в яке порівняння з випадками пориву водоводів і навіть нафтопроводів. Виток газу високого тиску та його загорання може призвести до техногенної катастрофи на значній площі, що особливо небезпечно в такому густонаселеному регіоні, як Донецька область.
А між тим сучасний стан газотранспортної мережі, яка підпорядкована ПАТ "Донецькоблгаз", та інфраструктури по її обслуговуванню викликає велику і небезпідставну стурбованість. Проблема загострюється тим, що значна частина газопроводів пролягає над шахтними виробками. Це призводить до чутливих деформацій грунту та відповідного механічного навантаження на труби. Як мережа сталевих трубопроводів, так і відповідна інфраструктура їх обслуговування потребують невідкладної модернізації.
Але зараз вже абсолютно ясно, що екстенсивний шлях вирішення цієї проблеми є безперспективним з огляду на його непомірну фінансову та матеріальну затратність. З другого боку, проблема подальшого безаварійного та безперебійного постачання газу може бути вирішена за рахунок впровадження нових технологій, матеріалів та техніки, доцільність використання яких доведена сучасною світовою практикою газопостачання. Найбільш примітним феноменом цього досвіду є відмова від сталевих газопроводів на корись поліетиленових, а також реновація застарілих сталевих труб шляхом протягання в них поліетиленових труб.

Стратегія подальшої діяльності підприємства на поточний 2020 рік зазначається в Плані розвитку газорозподільної системи 2020-2029рр. газорозподільного підприємства ПАТ"Донецькоблгаз" на наступний рік. Інформація щодо Плану розвитку розкрита в розділі "Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років".
Заручниками ситуації, що склалася, з відсутністю належного фінансування державою розвитку системи газопостачання регіону стало населення Донецької області, вклад яких в стабільну фінансову обстановку і процвітанні держави незаперечний, а якість життя їх залишає бажати кращого.
Природний газ постачається в населені пункти Донецької області, розташовані на підконтрольній території України.
Одним з варіантів рішення несприятливої ситуації, що склалася, в розвитку мереж газопостачання Донецької області і поліпшення умов життя населення бачимо у збільшенні об'ємів субвенцій з Державного бюджету, спрямованих на будівництво газопроводів до населених пунктів, що підводять, і подальшого розвитку мереж розподільних газопроводів.
Інформація щодо проблем та істотних факторів, які впливають та можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому розкрита в розділі "Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробліє чи надає емітент" (ризики) та "Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента".

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
З метою виконання першочергового завдання - забезпечення безпечного, безперервного і безаварійного постачання природного газу споживачам, утримання систем газопостачання в технічно справному стані, підвищення рівня захисту газових мереж від електрохімічної корозії, попередження нещасних випадків при використовуванні газу у побуті, ПАТ "Донецькоблгаз" постійно впроваджуються заходи щодо інтенсифікації виробництва.
З цією метою виконується комплекс робіт по своєчасній заміні морально застарілої техніки, приладів, обладнання, комплектуються нові лабораторії по обстеженню газових мереж.

ПАТ "Донецькоблгаз" ведеться постійна співпраця з науково-дослідними інститутами, такими як
- Укрндіінжпроект - в області проектування й будівництва газопроводів з поліетиленових труб з підвищеним у порівнянні з нормативним тиском ( Рр= 1,0 Мпа);
- Укрндіпластмасс - у сфері контролю застосовуваних при будівництві поліетиленових труб і зварених сполук на них;
- Український державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гірської геології, геомеханикии аркшейдерского справи НАН України (Укрними) - в області експлуатації газових мереж в умовах гірських підробітків, розробки нових нормативних документів по застосуванню в цих умовах труб з полімерних матеріалів;
Основою технічної політики під час будівництва й експлуатації систем газопостачання є впровадження прогресивних технологій, сучасного устаткування й матеріалів. У цій сфері ПАТ "Донецькоблгаз" співпрацює:
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Газ Пласт"(поставка труб і фасонних виробів з полімерних матеріалів);
- Швейцарська фірма "Георг Фішер" (поставка встаткування для стикового зварювання газопроводів з поліетиленових труб);
- Німецька фірма "Фріатек" (поставка встаткування для термоорезисторной зварювання газопроводів з поліетиленових труб);
- Італійська фірма "Мадас" (поставка сучасного встаткування, що редукує, різної продуктивності, використовуваного як при новій газифікації, так і при модернізації об'єктів, що перебувають в експлуатації, систем газопостачання).

Варто сказати ще про одну регіональну проблему. Найстаріші в Донбасі газопроводи побудовані в середині п'ятдесятих років минулого століття - для подання населенню коксового газу. А останній, як відомо, є особливо агресивним чинником хімічної корозії сталевих труб. Тому не випадково , що саме ці газопроводи раніше інших почали виходити з ладу.

ПАТ "Донецькоблгаз" в 2020 році була виконана велика робота по відновленню, реконструкції і модернізації існуючої системи газопостачання Донецької області з використанням нової техніки і передових технологій.
1. Для досягнення цих цілей зроблено:
Капітально відремонтовано газопроводів - 16,835 км на суму 1 426,155 тис. грн.;
Технічне переоснащення/капітальний ремонт відключаючих пристроїв - 13 од. на суму 676,322 тис. грн.;
Ремонт будівель ГРП - 12 од. на суму 487,58 тис. грн.;
Технічне переоснащення ліній редукування - 7 од. на суму 1 598,216 тис. грн.;
Технічне переоснащення ШРП в зборі - 10 од. на суму 1 269,743 тис. грн.;
Заміна газорегуляторного обладнання - 10 од. на суму 83,683 тис. грн.;
Заміна засобів ЕХЗ - 181 од. на суму 5 163,868 тис. грн.;
Встановлення дублюючого обліку - 3 од. на суму 2 034,81 тис. грн..
2. Силами ПАТ "Донецькоблгаз" були розроблені технічні умови "Пункти газорегуляторні типу ШРП і ГРПБ", освоєно і запущено виробництво ШРП і ліній редукування для ГРП.
3. У кожному газовому господарстві функціонують сервісні центри по обслуговуванню імпортного газового устаткування, укомплектовані усіма необхідними інструментами і навченим кваліфікованим персоналом. Навчання проводилося в учбових центрах світових лідерів у виробництві газової апаратури, таких як VIESSMANN, VAILLANT, BAXI, FERROLI і інших.
ПАТ "Донецькоблгаз" велику увагу приділяє впровадженню нових прогресивних технологій при будівництві та експлуатації систем газопостачання.
Для здійснення безпечної експлуатації систем газопостачання в складних умовах гірничих підробок шахтарських міст, розроблений і виконується комплекс першочергових і довгострокових заходів.
Спільно з Українським державним науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом гірничої геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України були розроблені "Інструкції з проектування заходів захисту будівництва і експлуатації газопроводів на вугільних родовищах України", виконувалися роботи по Аналізу напруженого стану трубопроводів системи газопостачання в складних умовах та розроблено рекомендації щодо їх подальшої безпечної експлуатації в умовах розвитку гірничих робіт і активізації процесу зрушення внаслідок закриття шахт.
Спільно з підприємством АТВТ "Донтехгума" були розроблені та введені в дію технічні умови на виготовлення резино-тканинних компенсаторів, які сертифіковані Державним науково-дослідним інститутом "Сепроеласт". Відповідно до нових технічних умов випущена промислова партія гумовотканинних компенсаторів, які експлуатуються в системах газопостачання міст області в умовах гірничих підробок, що дозволяє уникати руйнування газопроводів при зрушеннях земляних пластів.
ПАТ "Донецькоблгаз" розроблені та належним чином оформлені технічні умови та проекти на виготовлення ліній редукування, що включає як установки з надомними регуляторами продуктивністю 10 м3/год., так і ГРПБ, які щогодини пропускають до 20 тисяч кубічних метрів газу.

ПАТ "Донецькоблгаз" була впроваджена Програма експериментального будівництва "Реконструкція внутрішньобудинкових систем газопостачання з виносом газових стояків на сходові клітини" та розроблені індивідуальні технічні вимоги до програми. Програма була узгоджена: Державною інспекцією техногенної безпеки України; Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України; Міністерством надзвичайних ситуацій та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Також ПАТ "Донецькоблгаз" була розроблена "Методика проведення досліджень та спостережень під час експлуатації газових стояків на сходових клітинах" і погоджена з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Впроваджуються засоби дистанційного зняття показів лічильників газу та дистанційного контролю за роботою ГРП.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Подій після дати балансу, які можуть вплинути на фінансово-господарську діяльність товариства немає.
Ми звертаємо увагу на невизначеність, що обумовлена територіальним розподілом Компанії у зв'язку з проведенням воєнних дій у ході антитерористичної операції (АТО)/операції об"єднаних сил (ООС) на сході Україні. Територіальний характер діяльності Компанії не дає змоги мобільно перерозташувати основні активи, тому існує ризик втрати контролю над деякими підрозділами Компанії. У серпні 2015 року Наглядова Рада Компанії прийняла рішення тимчасово призупинити діяльність підрозділів, які розташовані на непідконтрольній території. Ми не можемо спрогнозувати результати дій щодо збереження контролю над даними активами, а отже, існує вірогідність, що Компанія не зможе реалізувати дані активи і виконати зобов'язання у процесі звичайної операційної діяльності. Ця фінансова звітність не містить жодних коригувань стосовно вказаної невизначеності, але ми не можемо проігнорувати ії наявність.

Аналiз господарювання за останні три роки.
Основними доходами діяльності ПАТ "Донецькоблгаз" є постачання та розподіл природного газу, ремонт вимірювальних приладів, конструкторсько-проектні та будівельні роботи.
За останні три роки спостерігається стійке зниження обсягів послуг з розподілу природного газу.
Так
в 2018р. -779,845 млн.м3, що на 1,3% нижче ніж у 2017р. і на 4,6% нижче 2016р.
в 2019р. - 676,632 млн.м3, що на 13,2% нижче ніж у 2018р. і на 14,4% нижче 2017р.
в 2020р. - 598, 593 млн.м3, що на 12% нижче ніж у 2019р.
Аналогічна ситуація склалася і з постачанням природного газу ,
Так в 2018р.- 367,631 млн.м3, менш ніж в 2017р. на 4%, і на 7,3% ніж у 2016р.
в 2019р.- 311,578 млн.м3, менш ніж в 2018р. на 15,3%, і на 18,6% ніж у 2017р.
в 2020р.- 191,915 млн.м3, менш ніж в 2019р. на 38%.

Тарифи які діяли в 2020 році:
1. Тариф на послуги розподілу природного газу - 700 грн. без ПДВ за 1000 куб.м.(Постанова НКРЕКП № 3019 від 24.12.2019 р.).
2. Тариф згідно п. 14 Постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 22.03. 2017 р. "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" торгівельна надбавка (націнка) постачальника не може перевищувати 2,5 відсотка ціни природного газу, за якою такі постачальники закупили ці обсяги природного газу у НАК "Нафтогаз України" відповідно до цього Положення (без урахування податку на додану вартість).

Але встановлений НКРЄ рівень тарифів не дозволив компенсувати понесені Товариством витрати протягом звітного року та втрачені Товариством доходи від зменшення обсягів розподілу та постачання природного газу.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік складає 1 250 362 тис. грн., в тому числі доходи від реалізації природного газу склали 729 791 тис. грн., доходи від розподілу газу склали 475 228 тис. грн. В той час, як чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2019 рік складає 2 238 051 тис. грн., в тому числі доходи від реалізації природного газу склали 1 815 161 тис. грн., доходи від розподілу газу склали 353 608 тис. грн.
Товариством впроваджуються заходи щодо поліпшення фінансового стану та забезпечення прибуткової діяльності підприємства, а саме передбачені заходи по скороченню непродуктивних витрат та збільшенню прибутковості інших, крім ліцензованих видів діяльності.
IV. Інформація про органи управління

Орган управління Структура Персональний склад
Загальні збориакціонери Товариства, власники простих іменних акцій емітентадо 1000 осіб, юридичні та фізичні особи
Наглядова Рада5 осібГолова Наглядової Ради - Латиш Раїса Олексiївна
Секретар Наглядової Ради - Нiколаєв Владислав Вiталiйович
Член Наглядової Ради - Скляренко Олександр Сергiйович
Член Наглядової Ради - Кучерук Ольга Петрівна
Член Наглядової Ради - Покосенко Юрiй Юрiйович
Правління3 особиГолова правління - Федорченко Віталій Михайлович
Перший заступник голови правління - Ніколаєв Дмитро Віталійович
Заступник голови правління - Жуков Дмитро Сергiйович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1. Посада.Голова Правління
2. Прізвище, ім’я, по батьковіФедорченко Віталій Михайлович
3. Рік народження.1965
4. Освіта.Вища. Київський політехнічний інститут, 1992, спеціальність "Устаткування і технологія зварювального виробництва", кваліфікація "Інженер-механік". Академія підвищення кадрів Міністерства промислової політики, спеціалізація " Менеджент та маркетинг" Київ
5. Стаж роботи (років).38
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.ПАТ "Донецькоблгаз" 03361075 Заступник Голови Правління з капітального будівництва
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.12.07.2017 3 роки
8. Опис.
Голова Правління виконує рішення Загальних Зборів АТ та Наглядової Ради АТ, керує роботою Правління і здійснює оперативне керівництво діяльністю АТ, визначає, формулює, планує, здiйснює i координує всi види дiяльностi пiдприємства у формуваннi фiнансової, цiнової, кредитної - банкiвської податкової та страхової полiтики, соцiальної та зовнiшньо - економiчної дiяльностi. Органiзовує роботу i ефективну взаємодiю виробничих одиниць. Правами підписів від імені АТ володіє Голова Правління і уповноважені ним особи. Голова Правління має право без довіренності здійснювати дії від імені АТ,представляти інтереси АТ в його відносинах з державними органами, юридичними особами та громадянами на території України та за її межами, розпоряджатися коштами та майном АТ в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних Зборів, Наглядової Ради та Правління, укладати трудові договори з керівниками філій, представництв, дочірніх підприємств. Голова Правління підзвітний у своїй діяльності Загальним зборам і Наглядовій Раді акціонерів. Повноваження Голови Правління, визначені статутом товариства: 1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами. 2. Вчиняти без довіреності від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) та інші правочини з урахуванням обмежень щодо суми (предмету) правочинів (у т.ч. контрактів, договорів, угод, попередніх договорів та інших правочинів), які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, за наявності відповідного рішення по кожному правочину компетентного органу Товариства (Правління, Наглядової ради, Загальних зборів) в залежності від повноважень наданих кожному органу Товариства цим Статутом. 3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, розпоряджатися коштами та будь-яким майном, активами Товариства. 4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства. 5. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство за наявності відповідного рішення Наглядової ради про обрання (призначення, прийом на роботу) такого керівника; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв. 6. Видавати обов'язкові до виконання працівниками Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв накази, розпорядження, вказівки в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві. 7. Виключно за наявності відповідного рішення Наглядової ради та відповідно до нього, у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства: приймає участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосує (приймає участь у голосуванні) та приймає рішення щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписує статути таких юридичних осіб, а також підписує від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб. Якщо статутом дочірнього підприємства встановлено, що уповноваженим органом з розгляду відповідного питання дочірнього підприємства є Правління Товариства вимоги цього пункту не застосовуються при умові, що питання, які розглядаються щодо дочірнього підприємства не відносяться до компетенції Наглядової ради Товариства згідно цього Статуту. 8. Голова Правління має право приймати рішення про розподіл (перерозподіл) обов'язків між членами Правління. 9. Підписувати з правом першого підпису фінансові та інші документи Товариства, відкривати або закривати будь-які рахунки в установах банку, без довіреності подавати та підписувати позови, скарги, мирові угоди та інші процесуальні документи. 10. Затверджувати поточні плани Товариства та заходи, необхідні для їх виконання. 11. Створювати структурні підрозділи (відділи, управління, служби, сектори та інші) в межах затвердженої Наглядовою Радою організаційної структури Товариства, затверджувати відповідні положення про них. 12. Готувати, підписувати та подавати річні звіти, річну фінансову звітність, пропозиції щодо розмірів розподілу прибутку Товариства за підсумками фінансового року, розміри, терміни і порядок виплати дивідендів по акціям. 13. Надавати організаційну структуру Товариства на затвердження Наглядовій Раді. 14. Затверджувати штатний розпис Товариства. 15. Звертатись до Наглядової ради для прийняття нею рішень з питань, що віднесені до її компетенції та надавати пропозиції, проекти рішень, документи, що стосуються таких питань. 16. Вчиняти інші дії, не віднесені до компетенції Загальних зборів, Наглядової Ради, Правління Товариства. Крім того, питання повноважень Голови Правління, відповідальність та зобов'язання перед акціонерами і трудовим колективом, умови діяльності, матеріального забезпечення та звільнення з посади з умовами гарантій визначаються в контракті, що укладається з ним Головою Наглядової Ради АТ. За виконання службових обов'язків отримує посадовий оклад згідно з контрактом та штатним розкладом. Винагорода в натуральнiй формi не сплачується. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Федорчекно В.М. На посаду Голови Правлiння ПАТ "Донецькоблгаз" обраний 12 липня 2017 року (Протокол Наглядової Ради вiд 12.07.2017р).Термін обрання - 3 роки. Акцiями Товариства не володiє. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: 2015 - 2017рр. ПАТ "Донецькоблгаз", Заступник Голови Правління з капітального будівництва, 13.01.2017 - 12.07.2017рр. - Голова Правлiння ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол Наглядової Ради вiд 12.01.2017р). Не обіймає інших посад на інших підприємствах. Зміни протягом 2020 року не відбувались. Рішення щодо обрання Голови Правлiння на новий строк Наглядовою радою Товариства у 2020р. не приймалось. Згідно п. 11.1.5, п. 11.4.1 Статуту ПАТ "Донецькоблгаз" повноваження Голови Правління - Федорченко Віталія Михайловича, продовжують діяти до дня прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про обрання (призначення) нового складу Правління.
1. Посада.Перший заступник Голови Правління
2. Прізвище, ім’я, по батьковіНіколаєв Дмитро Віталійович
3. Рік народження.1978
4. Освіта.Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, спеціальність "Теплогазопостачання і вентиляція", кваліфікація інженер-будівельник
5. Стаж роботи (років).20
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.ПАТ "Коннектор" д/в начальник цеху
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.12.07.2017 3 роки
8. Опис.
Перший Заступник Голови Правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Правлiння, вiдповiдно до Статуту АТ. Повноваження заступників Голови Правління, визначені статутом товариства: Перший заступник Голови Правління обирається Наглядовою радою зі складу заступників Голови Правління більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком на 3 роки, виконує функції згідно до свого контракту, допомагає Голові Правління у виконанні його повноважень та виконує обов'язки Голови Правління у разі його тимчасової відсутності (на період відпустки, відрядження, хвороби). Під час виконання функцій Голови Правління Перший заступник Голови Правління має всі повноваження Голови Правління, передбачені законодавством та Статутом, в тому числі діє без довіреності від імені АТ та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів в межах, передбачених Статутом. Заступники Голови Правління мають право від імені Товариства, в межах повноважень, здійснювати листування по справах Товариства з питань, що віднесені до їх компетенції. Крім особо визначених повноважень Першого Заступника Голови Правління особа має повноваження члена Правління, які особисто не визначені, рішення приймаються колегіально а саме: 1. Виконання рішень Загальних Зборів АТ та Наглядової Ради АТ. 2. Визначення основних напрямків діяльності та розвитку АТ, підготовка та надання на затвердження Наглядовою Радою проекту стратегічного розвитку АТ, в тому числі і в розвитку газифікації регіону. 3. Розробка оперативних планів роботи та забезпечення їх виконання, розробка проектів річних бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності. 4. Організація поточної фінансово-господарської діяльності АТ. Забезпечення реалізації оперативних завдань АТ, зниження витрат, стійкого та ефективного економічного та соціального розвитку. 5. Визначення річного бюджету АТ з подальшим поданням його на погодження Наглядовою Радою. 6. Забезпечення безперебійного газопостачання користувачів природним газом на підставі договорів та оперативне управління режимами газопостачання. 7. Прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 8. Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) юридичних осіб, які припиняються, та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство; 9. Затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства в межах компетенції, передбаченої цим Статутом; 10 Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; 11 Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання; 12 Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору; 13 Визначення основних напрямків діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів; 14 Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства; 15 У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) та приймати рішення щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статути таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб. 16. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу виключної компетенції Наглядової ради та Загальних зборів. 17. Застосування заходів з метою ліквідації заборгованості товариства до бюджетів, своєчасної виплаті заробітної плати працівникам АТ та погашенню простроченої дебіторської заборгованості товариству, в тому числі при проведенні експортно-імпортних операцій 18. Створення безпечних умов праці, додержання в господарській діяльності норм, правил та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки. 19. Організація широкої пропаганди правил безпеки користування газом в побиту серед населення. 20. Контроль за станом трудової та виконавчої дисципліни робітників АТ. 21. Організація соціально-побутового обслуговування працівників АТ. 22. Укладання та виконання колективного договору. 23. Здійснення контролю за станом приміщень, будівель, обладнання. 24. Здійснення контролю за рухом матеріальних та грошових цінностей. 25. Забезпечення роботу канцелярії, ведення архів АТ. 26. Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних Зборів чи Наглядової Ради. Перший Заступник Голови Правлiння представляє інтереси Товаритсва у відносинах із органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями України, а також за її межами. Відповідає у межах компетенції за питання: здійснення робіт по організації раціональної господарської діяльності, щодо виявлення та використання резервів виробництва,з метою досягнення найбільшої економічної ефективності. Здійснює оперативне керування і координує діяльність відділів, служб апарату ПАТ. Сприяє зниженню матеріальних, фінансових видатків за всіма напрямками діяльності і розвитку структури ПАТ. Приймає участь в координації робіт щодо вдосконалення економічного прогнозування, соціального розвитку підприємства, детального аналізу фінансової діяльності і цільового використання отриманого прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства. Забезпечує ведення оперативного обліку заборгованості і оплати за спожитий природний газ населенням, комунально-побутовими, бюджетними, промисловими споживачами у розрізі структурних підрозділів Товаритсва. Перший заступник голови правління ПАТ у разі відсутності Голови правління Товаритсва координує діяльність всіх структурних підрозділів Товаритсва. Перший Заступник Голови Правлiння Товаритсва у разі відсутності Голови Правління Товаритсва вирішує питання про відкриття та закриття в банківських та кредитних установах розрахункових валютних та інших рахунків Товариства; користування правом підпису касових та банківських документів, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством такою відповідно до законодавства України. За виконання службових обов'язкiв отримує посадовий оклад згідно з контрактом та штатним розкладом. Винагорода в натуральнiй формi не сплачується. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа Член Правління, Перший заступник Голови Правлiння Ніколаєв Д. В. не надавав згоди на розкриття паспортних даних. Ніколаєв Д.В. На посаду Першого заступника Голови Правлiння ПАТ "Донецькоблгаз" обраний 12 липня 2017 року (Протокол Наглядової Ради вiд 12.07.2017р).Термін обрання - 3 роки. Акцiями Товариства не володiє. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: 2005-2014рр. - ПАТ "Коннектор" начальник цеху, 2014-2017рр. - не обiймав посад, 13.01.2017 - 12.07.2017рр. - Перший заступник Голови Правлiння ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол Наглядової Ради вiд 12.01.2017р).Не обіймає інших посад на інших підприємствах. Зміни протягом 2020 року не відбувались. Рішення щодо обрання Першого заступника Голови Правлiння на новий строк Наглядовою радою Товариства у 2020р. не приймалось. Згідно п. 11.1.5, п. 11.4.1 Статуту ПАТ "Донецькоблгаз" повноваження члена правління, Першого заступника Голови Правлiння - Ніколаєва Дмитра Віталійовича, продовжують діяти до дня прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про обрання (призначення) нового складу Правління.
1. Посада.Заступник Голови Правління
2. Прізвище, ім’я, по батьковіЖуков Дмитро Сергiйович
3. Рік народження.1983
4. Освіта.Український державний університет залізничного транспорту спеціальність "транспортні технології", магістр, 2018
5. Стаж роботи (років).19
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.ТОВ "Компанія Укрпромхім" д/в менеджер
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.12.07.2017 на 3 роки
8. Опис.
Повноваження заступників Голови Правління, визначені статутом товариства: Заступники Голови Правління Товариства обираються Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні, строком на 3 (три) роки, виконують свої функції згідно контрактів, допомагають Голові Правління у виконанні його функцій, в межах повноважень керують напрямками діяльності, закріпленими за ними. Заступники Голови Правління мають право від імені Товариства, в межах повноважень, здійснювати листування по справах Товариства з питань, що віднесені до їх компетенції. Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів в межах, передбачених цим Статутом. Крім особо визначених повноважень Заступника Голови Правління особа має повноваження члена Правління, які особисто не визначені, рішення приймаються колегіально а саме: 1. Виконання рішень Загальних Зборів АТ та Наглядової Ради АТ. 2. Визначення основних напрямків діяльності та розвитку АТ, підготовка та надання на затвердження Наглядовою Радою проекту стратегічного розвитку АТ, в тому числі і в розвитку газифікації регіону. 3. Розробка оперативних планів роботи та забезпечення їх виконання, розробка проектів річних бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності. 4. Організація поточної фінансово-господарської діяльності АТ. Забезпечення реалізації оперативних завдань АТ, зниження витрат, стійкого та ефективного економічного та соціального розвитку. 5. Визначення річного бюджету АТ з подальшим поданням його на погодження Наглядовою Радою. 6. Забезпечення безперебійного газопостачання користувачів природним газом на підставі договорів та оперативне управління режимами газопостачання. 7. Прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 8. Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) юридичних осіб, які припиняються, та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство; 9. Затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства в межах компетенції, передбаченої цим Статутом; 10 Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; 11 Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання; 12 Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору; 13 Визначення основних напрямків діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів; 14 Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства; 15 У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) та приймати рішення щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статути таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб. 16. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу виключної компетенції Наглядової ради та Загальних зборів. 17. Застосування заходів з метою ліквідації заборгованості товариства до бюджетів, своєчасної виплаті заробітної плати працівникам АТ та погашенню простроченої дебіторської заборгованості товариству, в тому числі при проведенні експортно-імпортних операцій 18. Створення безпечних умов праці, додержання в господарській діяльності норм, правил та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки. 19. Організація широкої пропаганди правил безпеки користування газом в побиту серед населення. 20. Контроль за станом трудової та виконавчої дисципліни робітників АТ. 21. Організація соціально-побутового обслуговування працівників АТ. 22. Укладання та виконання колективного договору. 23. Здійснення контролю за станом приміщень, будівель, обладнання. 24. Здійснення контролю за рухом матеріальних та грошових цінностей. 25. Забезпечення роботу канцелярії, ведення архів АТ. 26. Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних Зборів чи Наглядової Ради. Посадова особа Член Правління Жуков Д.С. не надавав згоди на розкриття паспортних даних. Жуков Д.С. Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння обрано наглядовою радою 12.07.2017р. (Протокол Наглядової Ради вiд 12.07.2017р.) Термін обрання - на 3 роки. Акцiями Товариства не володiє. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: 2014-2015рр. - ТОВ "Альянс", дистриб"ютор ТМ Оболонь, торговый агент; 2016-2017 рр. - ТОВ "Компанія Укрпромхім", менеджер. з 12.07.2017р. - Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння ПАТ"Донецькоблгаз". Не обіймає інших посад на інших підприємствах. Зміни протягом 2020 року не відбувались. Рішення щодо обрання заступника Голови Правлiння на новий строк Наглядовою радою Товариства у 2020р. не приймалось. Згідно п. 11.1.5, п. 11.4.1 Статуту ПАТ "Донецькоблгаз" повноваження члена правління, заступника Голови Правлiння - Жукова Дмитра Сергійовича, продовжують діяти до дня прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про обрання (призначення) нового складу Правління.
1. Посада.Член Наглядової Ради, Голова Наглядової Ради - представник акціонера - АТ "Ендлес Мунлайт Лімітед"
2. Прізвище, ім’я, по батьковіЛатиш Раїса Олексiївна
3. Рік народження.1955
4. Освіта.Харківський інженерно-будівельний інститут, інженер-будівельник
5. Стаж роботи (років).40
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.ПАТ "Донецькоблгаз" 03361075 Член Наглядової Ради, Голова Наглядової Ради
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.22.04.2019 3 роки
8. Опис.
Голова Наглядової Ради здiйснює керiвництво дiяльнiстю контролюючого органу ПАТ, який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати iнтереси акцiонерiв. Обов'язки виконує колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ. Повноваження Голови Наглядової Ради, визначені статутом товариства: Голова Наглядової Ради АТ обирається членами Наглядової Ради на першому засіданні Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради на термін повноважень Наглядової Ради. Обов'язки Голови Наглядової Ради: 1.Організація контролю за виконанням рішень Загальних зборів. 2.Організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 3.Скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради; 4. Організовує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства; 5. Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства; 6. Надає рекомендації Загальним зборам щодо подовження строку повноважень членів Наглядової ради; 7.Підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства. За виконання службових обов'язкiв (надання послуг) Голова Наглядової Ради Латиш Р. О. отримує виплати згідно з цивільно-правовим договором. Винагорода в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа Член Наглядової Ради - представник акціонера - АТ "Ендлес Мунлайт Лімітед" - Латиш Р. О. не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Латиш Р. О. Член Наглядової Ради - представник акцiонера АТ компанiї "Ендлес Мунлайт Лiмiтед" ("Endless Moonlight Limited") обрано на посаду 22.04.2019 р. (дата вчинення дiї 22.04.2019р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0% на суму 0.01 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: 2015-2019рр. ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ", член Наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ "Донецькоблгаз" 22.04.2019р. Посадова особа є представником акцiонера АТ компанiї "Ендлес Мунлайт Лiмiтед" ("Endless Moonlight Limited"). Латиш Раїсу Олексiївну обрано на посаду Голови Наглядової Ради 23.08.2019 р. з числа членiв Наглядової Ради, обраних Загальними Зборами акцiонерiв 22.04.2019 р. (протокол Наглядової Ради від 23.08.2019р.) Зміни протягом 2020 року не відбувались.
1. Посада.Член Наглядової Ради - представник акціонера - НАК "Нафтогаз України"
2. Прізвище, ім’я, по батьковіКучерук Ольга Петрiвна
3. Рік народження.1980
4. Освіта.Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2002, Міжнародне право, магістр міжнародного права, перекладач з англійської мови
5. Стаж роботи (років).18
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.АТ "НАК "Нафтогаз України" 20077720 начальник вiддiлу реформування корпоративного управлiння та розкриття iнформацiї Управлiння корпоративних прав (з 2016р. по теперiшнiй час)
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.26.06.2020 3 роки, але не пiзнiше 22.04.2022р.
8. Опис.
Член Наглядової Ради приймає участь у дiяльності контролюючого органу ПАТ "Донецькоблгаз", який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати iнтереси акцiонерiв. Як член Наглядової Ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ та отриманої Довіреності. Повноваження членів Наглядової Ради особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Затвердження положень, правил, процедур та інших внутрішніх нормативних документів АТ, які регламентують питання пов'язані з діяльністю АТ, крім особо визначених Статуту. 2. Підготування Загальних Зборів. 3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів згідно вимог чинного законодавства. 4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, розповсюдження серед працівників АТ, тощо. 5. Прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій, затвердження порядку розміщення. 6. Прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів. 7. Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна та/або акцій АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством. 9. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління. 10. Визначення кількості заступників Голови Правління у складі Правління, обрання заступників Голови Правління, обрання Першого заступника Голови Правління. 11. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди та матеріального стимулювання. 12. Прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. 13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 15. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом. 16. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення АТ Статутної діяльності. 17. Визначення напрямків використання додаткових фінансових ресурсів АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку. 18. Вирішення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб та про участь в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, якщо діяльність цих юридичних осіб відповідає інтересам АТ. Прийняття рішення про внесення внесків до статутних капіталів цих юридичних осіб (у тому числі і у вигляді майна, що є власністю АТ). 19. Створення, виділення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень. 20. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ. 21. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 22. Визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 23. Прийняття рішення про обрання і заміну осіб, що здійснюють облік прав власності на акції АТ (зберігача, у якого АТ відкриває акціонерам рахунки у цінних паперах та депозитарію, який обслуговує випуск цінних паперів) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розміру оплати послуг. 24. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. 25. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із Статутом та законом. Посадова особа Член Наглядової Ради Кучерук О. П. не надавав згоди на розкриття паспортних даних. Кучерук О. П. особисто акціями ПАТ "Донецькоблгаз" не володіє. За виконання службових обов'язкiв (надання послуг) отримує виплати згідно з цивільно-правовим договором. Винагорода в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Кучерук О. П. обрано на посаду Член Наглядової Ради - представник акцiонера "НАК "Нафтогаз України" (не надав згоди на розкриття паспортних даних) акцiонером "НАК "Нафтогаз України" 26.06.2020 р. (дата вчинення дiї - дата отримання Товариством повiдомлення про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера 26.06.2020р.), замiсть вiдкликаного акцiонером члена наглядової ради - представника акцiонера НАК "Нафтогаз України" - Воловика Владислава Валерiйовича, обраного Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ "Донецькоблгаз" 22.04.2019р. Акцiями Товариства особисто не володiє. Представляє iнтереси акцiонера НАК "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720), який володiє часткою 38,28% в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, але не пiзнiше 22.04.2022р. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 2015р. - TOB "АРЦIНГЕР БОНДАРЄВ ШКЛЯР ТА ПАРТНЕРИ", юрист; з 2016р. по теперiшнiй час АТ "НАК "Нафтогаз України", начальник вiддiлу реформування корпоративного управлiння та розкриття iнформацiї Управлiння корпоративних прав. Посадова особа є представником акцiонера НАК "Нафтогаз України". Обіймає іншу посаду Начальника вiддiлу реформування корпоративного управлiння та розкриття iнформацiї Управлiння корпоративних прав на АТ "НАК "Нафтогаз України".
1. Посада.Член Наглядової Ради, Секретар Наглядової Ради, представник акцiонера - компанiя "Трейдiнг Фiлд Лiм
2. Прізвище, ім’я, по батьковіНiколаєв Владислав Вiталiйович
3. Рік народження.1978
4. Освіта.Харківська національна академія міського господарства, 2008рік, Економіка підприємства, Спеціаліст з економіки підприємства
5. Стаж роботи (років).19
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.ПАТ "Донецькоблгаз" 03361075 член Наглядової Ради
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.22.04.2019 3 роки
8. Опис.
Член Наглядової Ради приймає участь у дiяльності контролюючого органу ПАТ, який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати iнтереси акцiонерiв. Обов"язки виконує колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ . Повноваження членів Наглядової Ради особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Затвердження положень, правил, процедур та інших внутрішніх нормативних документів АТ, які регламентують питання пов'язані з діяльністю АТ, крім особо визначених Статуту. 2. Підготування Загальних Зборів. 3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів згідно вимог чинного законодавства. 4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, розповсюдження серед працівників АТ, тощо. 5. Прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій, затвердження порядку розміщення. 6. Прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів. 7. Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна та/або акцій АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством. 9. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління. 10. Визначення кількості заступників Голови Правління у складі Правління, обрання заступників Голови Правління, обрання Першого заступника Голови Правління. 11. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди та матеріального стимулювання. 12. Прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. 13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 15. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом. 16. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення АТ Статутної діяльності. 17. Визначення напрямків використання додаткових фінансових ресурсів АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку. 18. Вирішення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб та про участь в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, якщо діяльність цих юридичних осіб відповідає інтересам АТ. Прийняття рішення про внесення внесків до статутних капіталів цих юридичних осіб (у тому числі і у вигляді майна, що є власністю АТ). 19. Створення, виділення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень. 20. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ. 21. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 22. Визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 23. Прийняття рішення про обрання і заміну осіб, що здійснюють облік прав власності на акції АТ (зберігача, у якого АТ відкриває акціонерам рахунки у цінних паперах та депозитарію, який обслуговує випуск цінних паперів) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розміру оплати послуг. 24. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. 25. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із Статутом та законом. За виконання службових обов'язкiв (надання послуг) Члена Наглядової Ради Ніколаєв В.В. отримує виплати згідно з цивільно-правовим договором. Винагорода в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа Член Наглядової Ради Ніколаєв В.В. не надавав згоди на розкриття паспортних даних. Нiколаєв Владислав Вiталiйович обрано на посаду Член Наглядової Ради - представник акцiонера - компанiя "Трейдiнг Фiлд Лiмiтед" ("Trading Field Limited") 22.04.2019 р. (дата вчинення дiї 22.04.2019р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0% на суму 0.01 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 2017-2019 ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ", член Наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ "Донецькоблгаз" 22.04.2019р. Посадова особа є представником акцiонера - компанiя "Трейдiнг Фiлд Лiмiтед" ("Trading Field Limited"). Секретар Наглядової Ради Ніколаєв В.В. (не надавав згоди на розкриття паспортних даних) обрано 23.08.2019 р. з числа членiв Наглядової Ради, обраних Загальними Зборами акцiонерiв 22.04.2019р. Зміни протягом 2020 року не відбувались.
1. Посада.Член Наглядової Ради - представник акціонера -АТ "Трейдiнг Фiлд Лiмiтед"
2. Прізвище, ім’я, по батьковіПокосенко Юрiй Юрiйович
3. Рік народження.1978
4. Освіта.Харківське професійно-технічне училище №9, автомеханік
5. Стаж роботи (років).9
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.ПАТ "Донецькоблгаз" 03361075 Член Наглядової Ради
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.22.04.2019 3 роки
8. Опис.
Член Наглядової Ради приймає участь у дiяльності контролюючого органу ПАТ, який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати iнтереси акцiонерiв. Обов'язки виконує колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ . Повноваження членів Наглядової Ради особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Затвердження положень, правил, процедур та інших внутрішніх нормативних документів АТ, які регламентують питання пов'язані з діяльністю АТ, крім особо визначених Статуту. 2. Підготування Загальних Зборів. 3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів згідно вимог чинного законодавства. 4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, розповсюдження серед працівників АТ, тощо. 5. Прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій, затвердження порядку розміщення. 6. Прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів. 7. Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна та/або акцій АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством. 9. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління. 10. Визначення кількості заступників Голови Правління у складі Правління, обрання заступників Голови Правління, обрання Першого заступника Голови Правління. 11. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди та матеріального стимулювання. 12. Прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. 13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 15. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом. 16. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення АТ Статутної діяльності. 17. Визначення напрямків використання додаткових фінансових ресурсів АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку. 18. Вирішення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб та про участь в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, якщо діяльність цих юридичних осіб відповідає інтересам АТ. Прийняття рішення про внесення внесків до статутних капіталів цих юридичних осіб (у тому числі і у вигляді майна, що є власністю АТ). 19. Створення, виділення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень. 20. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ. 21. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 22. Визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 23. Прийняття рішення про обрання і заміну осіб, що здійснюють облік прав власності на акції АТ (зберігача, у якого АТ відкриває акціонерам рахунки у цінних паперах та депозитарію, який обслуговує випуск цінних паперів) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розміру оплати послуг. 24. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. 25. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із Статутом та законом. За виконання службових обов'язкiв (надання послуг) отримує виплати згідно з цивільно-правовим договором. Винагорода в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа Член Наглядової Ради - представник акціонера - АТ "Трейдiнг Фiлд Лiмiтед" Покосенко Ю.Ю. не надавав згоди на розкриття паспортних даних. Покосенко Юрій Юрійович обрано на посаду Член Наглядової Ради - представник акцiонера - компанiя "Трейдiнг Фiлд Лiмiтед" ("Trading Field Limited") 22.04.2019р. (дата вчинення дiї 22.04.2019р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0% на суму 0.01 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 2011-2014рр, ТОВ "Центр передових технологiй будiвництва та ремонту автомобiльних дорiг", керiвник вiддiлу виробництва готових для використання бетонних сумiшей, 2015-2019рр.- ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ", член Наглядовой Ради. Рiшення прийнято Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ "Донецькоблгаз" 22.04.2019р. Посадова особа є представником акцiонера - компанiя "Трейдiнг Фiлд Лiмiтед" ("Trading Field Limited"). Зміни протягом 2020 року не відбувались.
1. Посада.Член Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім’я, по батьковіСтеценко Станіслав Олександрович
3. Рік народження.1984
4. Освіта.Сумський Державний Університет, 2006 рік, спеціальність "Інформатика", математик- програміст
5. Стаж роботи (років).20
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.НАК "Нафтогаз України" 20077720 Департамент внутрішнього аудиту, Старший експерт з аудиту інформаційних технологій
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.08.06.2017 3 роки
8. Опис.
Повноваження членів Ревізійної комісії, особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Контроль за дотриманням АТ законодавства України. 2. Здійснення планових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ за рік з метою надання висновків по річних звітах та балансу Загальним Зборам. 3. Винесення на розгляд Загальних Зборів звіту та висновків про результати перевірки фінансово-господарської діяльності, повноту та достовірність фінансової звітності АТ за підсумками попереднього (звітного) року, факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновків Ревізійної комісії Загальні Збори акціонерів не вправі затверджувати звіт і баланс. 4. Здійснення позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ, в тому числі філій та представництв: 5. Письмова вимога щодо здійснення позапланової перевірки повинна містити: 6. Розгляд щорічних та квартальних фінансово-господарських звітів, звітів зовнішніх аудиторів та подання відповідні пропозиції Загальним Зборам. 7. Здійснення перевірок фінансової документації АТ. 8. Аналіз фінансового стану АТ, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних і позикових коштів з метою виявлення резервів поліпшення економічного стану АТ. 9. Винесення на Загальні Збори або на засідання Наглядової Ради пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності АТ. 10. Інформування Загальних Зборів а в період між ними - Наглядову Раду АТ, про всі виявлені в ході перевірок або розслідувань недоліки, порушення або зловживання, про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення. 11. Здійснення контролю за станом розрахунків і дотриманням строків перерахування в бюджет податків, а також правильність розрахунків. 12. Здійснення контролю за використанням прибутку. 13. Аналіз ефективність використання кредитних ресурсів, які залучаються АТ. 14. Здійснення контролю за станом каси й майна АТ. 15. Оперативне інформування Наглядової Ради та Правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок. 16. Здійснення контролю за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення. 17. Вимог щодо скликання позачергових Загальних Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами АТ. 18. Аналіз ефективності та повноти виконання Правлінням встановлених Загальними зборами акціонерів планів і основних напрямків діяльності АТ. 19. Здійснення контролю за виконанням рішень Правління АТ з питань фінансово-господарської діяльності та відповідність цих рішень чинному законодавству та Статуту АТ. 20. Аналіз угоди, укладених від імені АТ. 21. Здійснення контролю за станом розрахунків по акціях з акціонерами. 22. Здійснення контролю за дотриманням прав акціонерів щодо розподілу прибутку (правильність нарахування дивідендів). За виконання службових обов'язкiв члена Ревізійної комісії Стеценко С.О. отримує виплати згідно з цивільно-правовим договором. Стеценко С.О. обрано на посаду Члена Ревізійної Комісії ПАТ "Донецькоблгаз" Загальними Зборами акціонерів 08.06.2017р. (Протокол від 08.06.2017р.). Термін обрання - 3 роки. Стаж роботи протягом останніх 5 років: 2011-2017рр. - ПрАТ "Київстар", Департамент внутрiшнього аудиту, менеджер з аудиту IТ. 2017р. - по теперiшнiй час - НАК "Нафтогаз України", Департамент внутрiшнього аудиту, Старший експерт з аудиту iнформаційних технологій. Особисто акціями ПАТ "Донецькоблгаз" не володіє. Представляє iнтереси акцiонера НАК "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720), який володiє 38,28% статутного капiталу ПАТ "Донецькоблгаз". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 2020 року зміни не відбувались. Рішення щодо обрання Члена Ревізійної Комісії на новий строк Загальними зборами Товариства у 2020р. не приймалось. Згідно п. 12.1.2 Статуту ПАТ "Донецькоблгаз" повноваження Члена Ревізійної Комісії - Стеценко С.О., продовжують діяти до дня прийняття рішення про обрання нового складу Ревізійної Комісії Загальними зборами.
1. Посада.Член Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім’я, по батьковіЛесконог Олена Василівна
3. Рік народження.1965
4. Освіта.Маріупольський Державний металургійний університет, 1987р, Промислова теплоенергетика, інженер теплотехнік
5. Стаж роботи (років).34
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.ПАТ "Донецькоблгаз" 03361075 заступник голови правління по капітальному будівництву
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.08.06.2017 3 роки
8. Опис.
Повноваження членів Ревізійної комісії, особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Контроль за дотриманням АТ законодавства України. 2. Здійснення планових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ за рік з метою надання висновків по річних звітах та балансу Загальним Зборам. 3. Винесення на розгляд Загальних Зборів звіту та висновків про результати перевірки фінансово-господарської діяльності, повноту та достовірність фінансової звітності АТ за підсумками попереднього (звітного) року, факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновків Ревізійної комісії Загальні Збори акціонерів не вправі затверджувати звіт і баланс. 4. Здійснення позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ, в тому числі філій та представництв: 5. Письмова вимога щодо здійснення позапланової перевірки повинна містити: 6. Розгляд щорічних та квартальних фінансово-господарських звітів, звітів зовнішніх аудиторів та подання відповідні пропозиції Загальним Зборам. 7. Здійснення перевірок фінансової документації АТ. 8. Аналіз фінансового стану АТ, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних і позикових коштів з метою виявлення резервів поліпшення економічного стану АТ. 9. Винесення на Загальні Збори або на засідання Наглядової Ради пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності АТ. 10. Інформування Загальних Зборів а в період між ними - Наглядову Раду АТ, про всі виявлені в ході перевірок або розслідувань недоліки, порушення або зловживання, про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення. 11. Здійснення контролю за станом розрахунків і дотриманням строків перерахування в бюджет податків, а також правильність розрахунків. 12. Здійснення контролю за використанням прибутку. 13. Аналіз ефективність використання кредитних ресурсів, які залучаються АТ. 14. Здійснення контролю за станом каси й майна АТ. 15. Оперативне інформування Наглядової Ради та Правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок. 16. Здійснення контролю за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення. 17. Вимог щодо скликання позачергових Загальних Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами АТ. 18. Аналіз ефективності та повноти виконання Правлінням встановлених Загальними зборами акціонерів планів і основних напрямків діяльності АТ. 19. Здійснення контролю за виконанням рішень Правління АТ з питань фінансово-господарської діяльності та відповідність цих рішень чинному законодавству та Статуту АТ. 20. Аналіз угоди, укладених від імені АТ. 21. Здійснення контролю за станом розрахунків по акціях з акціонерами. 22. Здійснення контролю за дотриманням прав акціонерів щодо розподілу прибутку (правильність нарахування дивідендів). За виконання службових обов'язкiв Члена Ревізійної комісії Лесконог О. В. отримує виплати згідно з цивільно-правовим договором. Лесконог О. В. призначена на посаду Члена Ревізійної Комісії ПАТ "Донецькоблгаз" Загальними Зборів акціонерів 08.06.2017р. (Протокол від 08.06.2017р.) Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Стаж роботи протягом останніх 5 років: 2012-2016рр. - ПАТ "Донецькоблгаз", начальник відділу капітального будівництва; з 2017р.- ПАТ "Донецькоблгаз", заступник голови правління по капітальному будівництву. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 2020 року зміни не відбувались. Рішення щодо обрання Члена Ревізійної Комісії на новий строк Загальними зборами Товариства у 2020р. не приймалось. Згідно п. 12.1.2 Статуту ПАТ "Донецькоблгаз" повноваження Члена Ревізійної Комісії - Лесконог О. В., продовжують діяти до дня прийняття рішення про обрання нового складу Ревізійної Комісії Загальними зборами.
1. Посада.Член Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім’я, по батьковіЧубарова Оксана Вiкторiвна
3. Рік народження.1961
4. Освіта.Харківський інститут інженерів залізничного транспорту, 1993р. бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності, економіст
5. Стаж роботи (років).42
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.ПАТ "Донецькоблгаз" 03361075 фінансовий директор
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.08.06.2017 3 роки
8. Опис.
Повноваження членів Ревізійної комісії, особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Контроль за дотриманням АТ законодавства України. 2. Здійснення планових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ за рік з метою надання висновків по річних звітах та балансу Загальним Зборам. 3. Винесення на розгляд Загальних Зборів звіту та висновків про результати перевірки фінансово-господарської діяльності, повноту та достовірність фінансової звітності АТ за підсумками попереднього (звітного) року, факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновків Ревізійної комісії Загальні Збори акціонерів не вправі затверджувати звіт і баланс. 4. Здійснення позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ, в тому числі філій та представництв: 5. Письмова вимога щодо здійснення позапланової перевірки повинна містити: 6. Розгляд щорічних та квартальних фінансово-господарських звітів, звітів зовнішніх аудиторів та подання відповідні пропозиції Загальним Зборам. 7. Здійснення перевірок фінансової документації АТ. 8. Аналіз фінансового стану АТ, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних і позикових коштів з метою виявлення резервів поліпшення економічного стану АТ. 9. Винесення на Загальні Збори або на засідання Наглядової Ради пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності АТ. 10. Інформування Загальних Зборів а в період між ними - Наглядову Раду АТ, про всі виявлені в ході перевірок або розслідувань недоліки, порушення або зловживання, про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення. 11. Здійснення контролю за станом розрахунків і дотриманням строків перерахування в бюджет податків, а також правильність розрахунків. 12. Здійснення контролю за використанням прибутку. 13. Аналіз ефективність використання кредитних ресурсів, які залучаються АТ. 14. Здійснення контролю за станом каси й майна АТ. 15. Оперативне інформування Наглядової Ради та Правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок. 16. Здійснення контролю за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення. 17. Вимог щодо скликання позачергових Загальних Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами АТ. 18. Аналіз ефективності та повноти виконання Правлінням встановлених Загальними зборами акціонерів планів і основних напрямків діяльності АТ. 19. Здійснення контролю за виконанням рішень Правління АТ з питань фінансово-господарської діяльності та відповідність цих рішень чинному законодавству та Статуту АТ. 20. Аналіз угоди, укладених від імені АТ. 21. Здійснення контролю за станом розрахунків по акціях з акціонерами. 22. Здійснення контролю за дотриманням прав акціонерів щодо розподілу прибутку (правильність нарахування дивідендів). За виконання службових обов'язкiв Члена Ревізійної комісії Чубарова О. В. отримує виплати згідно з цивільно-правовим договором. Чубарова О. В. призначена на посаду Члена Ревізійної Комісії ПАТ "Донецькоблгаз" Загальними Зборів акціонерів 08.06.2017р. (Протокол від 08.06.2017р.) Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Стаж роботи протягом останніх 5 років: 2012-2014рр. ТОВ "СонікоТі-М-Сі", головний бухгалтер; 2014р. - Макіївський міський центр фізичного здоров'я "Спорт для всіх", головний бухгалтер; 2014- по теперішній час - ПАТ "Донецькоблгаз", фінансовий директор.Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 2020 року зміни не відбувались. Рішення щодо обрання Члена Ревізійної Комісії на новий строк Загальними зборами Товариства у 2020р. не приймалось. Згідно п. 12.1.2 Статуту ПАТ "Донецькоблгаз" повноваження Члена Ревізійної Комісії - Чубарова О. В., продовжують діяти до дня прийняття рішення про обрання нового складу Ревізійної Комісії Загальними зборами.
1. Посада.Член Наглядової Ради - представник акціонера - НАК "Нафтогаз України"
2. Прізвище, ім’я, по батьковіСкляренко Олександр Сергiйович
3. Рік народження.1989
4. Освіта.Національна академія внутрішніх справ України, 2011; спеціальність - правознавство; кваліфікація - юрист; спеціаліст. Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, 2014. Екологія та охорона навколишнього середовища, Еколог.
5. Стаж роботи (років).8
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.НАК "Нафтогаз України" 20077720 головний фахівець Управління корпоративних прав
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.22.04.2019 3 роки
8. Опис.
Член Наглядової Ради приймає участь у дiяльності контролюючого органу ПАТ, який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати iнтереси акцiонерiв. Обов'язки виконує колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ . Повноваження членів Наглядової Ради особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Затвердження положень, правил, процедур та інших внутрішніх нормативних документів АТ, які регламентують питання пов'язані з діяльністю АТ, крім особо визначених Статуту. 2. Підготування Загальних Зборів. 3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів згідно вимог чинного законодавства. 4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, розповсюдження серед працівників АТ, тощо. 5. Прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій, затвердження порядку розміщення. 6. Прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів. 7. Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна та/або акцій АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством. 9. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління. 10. Визначення кількості заступників Голови Правління у складі Правління, обрання заступників Голови Правління, обрання Першого заступника Голови Правління. 11. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди та матеріального стимулювання. 12. Прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. 13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 15. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом. 16. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення АТ Статутної діяльності. 17. Визначення напрямків використання додаткових фінансових ресурсів АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку. 18. Вирішення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб та про участь в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, якщо діяльність цих юридичних осіб відповідає інтересам АТ. Прийняття рішення про внесення внесків до статутних капіталів цих юридичних осіб (у тому числі і у вигляді майна, що є власністю АТ). 19. Створення, виділення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень. 20. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ. 21. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 22. Визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 23. Прийняття рішення про обрання і заміну осіб, що здійснюють облік прав власності на акції АТ (зберігача, у якого АТ відкриває акціонерам рахунки у цінних паперах та депозитарію, який обслуговує випуск цінних паперів) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розміру оплати послуг. 24. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. 25. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із Статутом та законом. Посадова особа Член Наглядової Ради - представник акцiонера НАК "Нафтогаз України", Скляренко О.С. не надавав згоди на розкриття паспортних даних. Скляренко О.С. особисто акціями ПАТ "Донецькоблгаз" не володіє. За виконання службових обов'язкiв (надання послуг) отримує виплати згідно з цивільно-правовим договором. Винагорода в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Скляренко О.С. обрано на посаду Члена Наглядової Ради - представника акцiонера НАК "Нафтогаз України" Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Донецькоблгаз" 22.04.2019р. Термін обрання - 3 роки. Посадова особа є представником акцiонера "НАК "Нафтогаз України". Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: 10.2015 - 12.2016, TOB "Беніш Джі Пі еС Україна", менеджер проектів; 12.2016 - 08.2017, TOB "МЕБІУС ГРУП", юрисконсульт; 10.2017 - по теперішній час, HAK "Нафтогаз України", головний фахівець Управління корпоративних прав. Обіймає іншу посаду Головного фахівеця Управління корпоративних прав на АТ "НАК "Нафтогаз України". Зміни протягом 2020 року не відбувались.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Державний комiтет України по нафтi i газу (засновник) - лiквiдовано0000000000000 Київська область д/н м. Київ вул. Артема, 60 0.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
0.000000000000
Усього 0.000000000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Керівництво звертає увагу на невизначеність, що обумовлена територіальним розподілом Товариства у зв'язку з проведенням військових дій у ході звільнення тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, визначених Законом України від 18.01.2018 № 2268-VIII "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях", та відновлення на цих територіях конституційного ладу. Територіальний характер діяльності Товариства не дає змоги мобільно перерозташувати основні активи, тому існує ризик втрати контролю над деякими підрозділами.
Стратегічними пріоритетами ПАТ "Донецькоблгаз" є забезпечення фінансової та операційної стабільності, а саме, збільшення запасу ліквідності за рахунок максимізації грошового потоку та доступу до зовнішнього фінансування, зосередження на інвестиціях з низьким рівнем ризику та використання перевірених технологій.
Шановні акціонери, у 2020 році Керівництво Товариства докладало рішучих заходів щодо підтримки стабільної роботи усього газового господарства Донецької області.
З початку проведення бойових дій фахівці ПАТ "Донецькоблгаз" виконують заходи, спрямовані на забезпечення надійної роботи системи газопостачання, оперативних відключень і локалізації аварійних ситуацій упродовж усієї лінії зіткнення. Незважаючи на це, високий інженерний потенціал дозволив компанії своєчасно та якісно виконувати регламентні роботи на газопроводах і спорудах на них, локалізувати аварійні ситуації, що виникають через бойові дії, що гарантувало стабільну роботу газорозподільної системи і забезпечило безпеку споживачів.
ПАТ "Донецькоблгаз" є однією з найбільших в Україні обласних газорозподільних компаній.
Діяльність підприємства, як суб'єкта ринку природного газу, здійснюється з урахуванням вимог і положень Закону України "Про ринок природного газу", Кодексу газорозподільної системи та інших законодавчих документів, що регулюють діяльність у сфері функціонування ринку природного газу.
Виробничо-господарська діяльність підприємства спрямована на здійснення основного ліцензованого виду діяльності з транспортування природного газу розподільними газопроводами, а також на проведення інших видів діяльності, крім ліцензованих, дозволених розпорядженням НКРЕ № 122-р від 23.12.2010 р. зі змінами та доповненнями від 10.10.2013 р. № 68-р та від 07.11.2013 р. № 91-р.

Річна замовлена потужність (об'єкта) об'єктів споживачів у 2020 році склала 598 592,85 тисячі кубометрів природного газу для 370 504 споживачів Донецької області, в тому числі 368 996 - побутових споживачів, 1227- промисловість, 12 підприємств теплокомуненерго, 187 - бюджетних організацій, 82 - об'єктів релігії.

1. Організаційна структура та опис діяльності Товариства
1.1 Опис бізнесу
На усіх етапах розвитку головним завданням підприємства є забезпечення надійності газопостачання і безаварійності в користуванні газом як на об'єктах промисловості, так і в побуті Донецької області.
В 1994 році було проведено реорганізацію підприємства, відповідно до Указу Президента України "Про корпоратизацію підприємств" від 15.06.1993р. №210/93 та наказу Державного комiтету України по нафтi i газу №80 вiд 11.03.1994р. Було створене Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Донецькоблгаз" шляхом перетворення з Донецького обласного державного пiдприємства по газопостачанню та газифiкацiї "Донецькоблгаз". До складу Товариства увійшли 19 філій: 17 управлінь по газопостачанню та газифікації, ремонтно-будівельне управління "Газ-сервіс" і Донецька газонаповнювальна станція.
Приватизацiя пiдприємства проводилась центральним апаратом Фонду державного майна України. План приватизацiї був виконаний 11.07.1997р.
В 2011 році, на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" ВАТ "Донецькоблгаз" було перейменовано в публічне акціонерне товариство "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" (скорочено ПАТ "Донецькоблгаз").
В 2009 році компанії виповнилося 50 років. Цей ювілей, не зважаючи на фінансові труднощі, був зустрінутий трудовими здобутками - подією загальнодержавного значення. Було завершено будівництво першого в Україні експериментального поліетиленового газопроводу високого тиску. Цей газопровід, довжиною 16 км, розрахований на тиск газу до 10 атм, з'єднав газорозподільну станцію на магістральному газопроводі компанії "Укртрансгаз" в с. Ново-Миколаївка с газорегуляторним пунктом в с. Богородичне (Слов'янський район).
На базі Костянтинівського УГГ з 2001 року існує хіміко-аналітична лабораторія, завданням якої є контроль за якістю і параметрами природного газу, що транспортується по усій області.
На базі Артемівського УГГ створена електровимірювальна лабораторія, фактично до її складу входять дві лабораторії
- вимірювання в сфері розповсюдження державного метрологічного контролю, вимірювання електричних параметрів в системах електропостачання, електрохімічного захисту на газових мережах;
- держповіряння та ремонт промислових газових лічильників.
На базі Краматорського УГГ створена лабораторія технічного огляду вантажопідйомних машин та механізмів.
Протягом 2014 року територія Донецької області знаходилась в зоні проведення антитерористичної операції.
Внаслідок бойових дій у Донецькій області газові мережі та споруди на них зазнали чисельні пошкодження, а в деяких випадках повністю були знищені. Для відновлення газопостачання Товариством були виконані ремонтні роботи по заміні пошкоджених ділянок газопроводів, відновлюванню опор під газопроводами та заземленню газопроводів.
Газопроводи високого, середнього та низького тиску були пошкоджені у містах Красний Ліман та с. Крива Лука, с.Закотне, м.Костянтинівка, м.Краматорськ, м.Слов'янськ та сел.Семенівка, сел.Билбасівка, смт Миколаївка, м.Шахтарськ та с.Дмитрівка, с.Петровське, м.Горлівка, м.Амвросіївка, м.Артемівськ та с.Резніковка, с.Кирова, с.Парасковієвка, м.Северск, с.Яснобродівка, м. Енакієве, с. Орловки, м. Світлодарськ, смт. Миронівка, смт. Дружба, м. Дзержинськ, м. Мар'їнка, м. Красногорівка, м. Ясинувата, м. Авдіївка, с. Пески, с. Вдояне, м.Харцізьк, м. Іловайск, м. Старобешеве, Тельманове, Чермалік, м. Докучаєвськ, м. Вуглегорськ.
Внаслідок проведення бойових дій співробітники управлінь газового господарства ПАТ "Донецькоблгаз" (Слов'янське УГГ, Краматорське УГГ, Артемівське УГГ, Амвросієвське УГГ, Шахтарське УГГ, Харцизьке УГГ, Горлівське УГГ та Ясинуватське УГГ, Старобешівське УГГ, Дебальцівське УГГ, Дзержинське УГГ, Докучаївське УГГ, Єнакієвське УГГ, Мар'їнське УГГ організовували ліквідацію аварійних ситуацій і пошкоджень на газопроводах.
Виконання аварійно-відновлювальних робіт ускладнювалися проведенням активної фазі АТО і великою ймовірністю мінування об'єктів газопостачання та земельних ділянок, у місцях прокладання газопроводів.
З початку проведення бойових дій фахівці ПАТ "Донецькоблгаз" докладали неймовірних зусилль та виконували заходи, спрямовані на забезпечення надійної безперебійної роботи системи газопостачання, оперативних відключень і локалізації аварійних ситуацій.
Протягом 2015 року було проведено реорганізацію підприємства шляхом приєднання одних структурних підрозділів до інших. Причини прийняття такого рішення: виробнича необхідність, яка обумовлена суттєвими змінами в господарській діяльності Товариства, пов'язаними з проведенням антитерористичної операції на Сході України, та з метою виконання Товариством основних функцій та завдань.
Таким чином, припинили свою діяльність:
ДЗЕРЖИНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ (Код ЄДРПОУ ВП: 20317006), ЯСИНУВАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ (Код ЄДРПОУ ВП: 20316998) в частині, яка знаходяться на підконтрольній Україні території шляхом приєднання до КОСТЯНТИНІВСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ (Код ЄДРПОУ ВП: 20316946);
ДРУЖКІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ (Код ЄДРПОУ ВП: 20317058) шляхом приєднання до КРАМАТОРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ (Код ЄДРПОУ ВП: 24805642);
МАР'ЇНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ (Код ЄДРПОУ ВП: 20317064), ДОКУЧАЄВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ (Код ЄДРПОУ ВП: 20317012) в частині, яка знаходяться на підконтрольній Україні території, шляхом приєднання до КРАСНОАРМІЙСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ (Код ЄДРПОУ ВП: 20316981);
ДЕБАЛЬЦІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ (Код ЄДРПОУ ВП: 20317087) шляхом приєднання до АРТЕМІВСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ (Код ЄДРПОУ ВП: 20317035).
Також, Товариство тимчасово призупинило діяльність відокремлених структурних підрозділів, які опинилися на непідконтрольній Україні території (в зоні проведення антитерористичної операції):
1.АМВРОСІЇВСЬКЕ УГГ (Код ЄДРПОУ ВП: 20317041);
2.ГОРЛІВСЬКЕ УГГ (Код ЄДРПОУ ВП: 24805659);
3.ЄНАКІЄВСЬКЕ УГГ (Код ЄДРПОУ ВП: 20316975);
4.СТАРОБЕШІВСЬКЕ УГГ (Код ЄДРПОУ ВП: 20317070);
5.ХАРЦИЗЬКЕ УГГ (Код ЄДРПОУ ВП: 20317029);
6.ШАХТАРСЬКЕ УГГ (Код ЄДРПОУ ВП: 24800573);
7.ДОНЕЦЬКА ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНА СТАНЦІЯ ЗРІДЖЕНОГО ГАЗУ (Код ЄДРПОУ ВП: 20316923);
8.ДОКУЧАЄВСЬКЕ УГГ (Код ЄДРПОУ ВП: 20317012) - в частині, яка знаходяться на непідконтрольній Україні території;
9.ЯСИНУВАТСЬКЕ УГГ (Код ЄДРПОУ ВП: 20316998) - в частині, яка знаходяться на непідконтрольній Україні території.

1.2 Організаційна структура підприємства
У складi ПАТ "Донецькоблгаз дiють 15 фiлiй - УГГ, без статусу юридичної особи. УГГ - управлiння по газопостачанню та газифікації, відокремлені структурні підрозділи, мають повний виробничий цикл для надання послуг в сферi транспортування природного газу розподільчими трубопроводами.
Найменування УГГ Адреса УГГ
Перелік відокремлених структурних підрозділів Товариства, що знаходяться на підконтрольній українській владі території:
1. Артемiвське УГГ 84500, м.Бахмут, вул. Носакова ,3
2. Костянтинiвське УГГ 85114, м.Костянтинiвка, вул.Ємельянова,76
3.Краматорське УГГ 84313, м.Краматорськ, вул.Південна, 1
4. Красноармiйське УГГ 85300, м.Покровськ, вул.Шосейна,154
5.Слов'янське УГГ 84112, м.Слов'янськ, вул. СВІТЛОДАРСЬКА 28-Б
6. РБУ "Газ-Сервiс" 84112, м. Слов'янськ, вул. СВІТЛОДАРСЬКА, буд. 28
Перелік відокремлених структурних підрозділів Товариства, що тимчасово призупинили діяльность та знаходяться на непідконтрольній Україні території:
7. Амвросiївське УГГ 87302 м.Авросiївка, вул. Артема ,7
8. Горлiвське УГГ 84617, м.Горлiвка, вул. Горького,58-а
9. Єнакiєвське УГГ 86400, м.Єнакiєве, пр.Металургiв, 56
10. Харцизьке УГГ 86700, м.Харцизьк, вул.Бiрюзова,2
11. Донецька ГНС 86115, м.Макіївка, Червоногвардійський р-н, Донецька ГНС
12. Старобешiвське УГГ 87200, смт.Старобешеве, пр. Чкалова 21/1
13. Ясинуватське УГГ, в частині функціонування на території, непідконтрольній українській владі 86000, м.Ясинувата, вул.Макєєвська,1
14. Шахтарське УГГ 86200, м.Шахтарськ, вул.Комунаров, 26
15. Докучаєвське УГГ, в частині функціонування на території, непідконтрольній українській владі 85700, м. Волноваха, вул. Дзержинського, буд. 5


1.3 Стратегія та цілі
Місія компанії - підвищувати якість життя людей, забезпечуючи комфорт і безпеку.
Cтратегічні цілі:
" розробка і впровадження прогресивних технологій в галузі будівництва та експлуатації розподільчих газопроводів;
" забезпечення сталого динамічного розвитку системи газопостачання регіону;
" застосування ефективних методів організації роботи компанії;
" відкритість і увагу до споживачів;
" орієнтація на досягнення лідерських позицій серед газорозподільних компаній України.

1.4 Сфера його діяльності за географічним розташуванням та галузевим спрямуванням
На підставі ліцензій ПАТ "Донецькоблгаз" здійснює такі види діяльності:
" Поставка природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом (Ліцензія АЕ № 299065 від 26.05.2015 р., видана НКРЕ України);
" Транспортировка (розподіл) природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ (Ліцензія АЕ № 299064 від 26.05.2015 р., видана НКРЕ України);
" Господарча діяльність з будівництва об`єктів IV и V категорії складності (Ліцензія № 27-Л від 25.07.2016 р., Видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України).

1.5 Відомості про цінні папери емітента:

Вид Цінного папера акції прості іменні
Форма існування Цінного папера Бездокументарна
Код ISIN Цінного папера UA4000084040
Номінальна вартість Цінного папера, грн. 0,01 грн
Кількість Цінних паперів у випуску, шт. 696000000 од.
Номер і дата державної реєстрації випуску Цінного папера №583/1/10 від 23.07.2010
Код класифікації фінансового інструменту (код CFI) ESVUXR
Державну реєстрацiю випуску цiнних паперiв бездокументарної форми iснування здiйснено Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 23.07.2010 року, свiдоцтво № 583/1/10. Кiлькiсть цiнних паперiв 696 000 000 шт., номiнал одного цiнного папера 0.01 грн., сума за номiналом 6 960 000,00 грн., доля в cтатутному капiталi емiтента 100.00%.
У зв'язку з перейменуванням товариства з Відкритого акціонерного товариства "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" на Публічне акціонерного товариства "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" на виконання вимог закону України "Про акціонерні товариства" свідоцтво про реєстрацію випуску акцій було замінено. Дата видачі нового свідоцтва 12.08.2011року. Свiдоцтво № 583/1/10, дата реєстрації 23.07.2010р. Кiлькiсть цiнних паперiв 696 000 000 шт., номiнал одного цiнного папера 0.01 грн., сума за номiналом 6 960 000,00 грн., доля в cтатутному капiталi емiтента 100.00%.
Попередні Свідоцтва про випуск акцій:
1. Свiдоцтво №26/1/94 вiд 17.05.1994р. видане Фiнансовим управлiнням Донецької облдержадмiнiстрацiї, форма iснування цiнних паперiв не визначена, кiлькiсть акцiй 98 784 735 шт., номiнальна вартiсть акцiї 0,01 грн, сума за номiналом 987 847,35 грн, доля в статутному капiталi 18,91%. Анульоване у зв'язку з замiною.
2. Свiдоцтво №306/1/96 вiд 18.07.1996р. видане Мiнiстерством фiнансiв України, форма iснування цiнних паперiв не визначена, кiлькiсть акцiй 423 619 122 шт., номiнальна вартiсть акцiї 0,01 грн, сума за номiналом 4 236 191,22 грн, доля в статутному капiталi 81,09%. Анульоване у зв'язку з замiною.
3. Свiдоцтво №391/05/1/98 вiд 26.11.1998р. видане Донецьким територiальним управлiнням ДКЦПФР, документарна форма iснування цiнних паперiв, кiлькiсть акцiй 522 403 857 шт., номiнальна вартiсть акцiї 0,01 грн, сума за номiналом 5 224 138,57 грн, доля в статутному капiталi 100,00%. Анульоване у зв'язку з новою емiсiєю.
4. Свiдоцтво №298/1/00 вiд 22.06.2000р. видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, документарна форма iснування цiнних паперiв, кiлькiсть акцiй 696 000 000 шт., номiнальна вартiсть акцiї 0,01грн, сума за номiналом 6 960 000,00 грн, доля в статутному капiталi 100,00%. Анульоване у зв'язку з дематерiалiзацiєю акцiй.
Додаткова емісія емітентом не здійснювалася та не планується.
Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента (біржовий ринок, організаційно оформлені позабіржові ринки цінних паперів) відсутня.
Акцінерне Товариство не здійснювало публічну пропозицію.

1.6 Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Річними загальними зборами акціонерів Товариства 24.04.2020р. не було прийнято рішення про Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року. Річні загальні збори акціонерів Товариства, оголошені на 24.04.2020р., не відбулися.

2. Результати діяльності
Керівництво звертає увагу на невизначеність, що обумовлена територіальним розподілом Товариства у зв'язку з проведенням військових дій у ході звільнення тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, визначених Законом України від 18.01.2018 № 2268-VIII "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях", та відновлення на цих територіях конституційного ладу. Територіальний характер діяльності Товариства не дає змоги мобільно перерозташувати основні активи, тому існує ризик втрати контролю над деякими підрозділами.
Економічна криза, яка триває в Україні, може негативно вплинути на операційну діяльність Компанії.
У 2015 році Наглядова Рада Товариства прийняла рішення тимчасово призупинити діяльність підрозділів, які розташовані на непідконтрольній території. Товариством проведено зменшення корисної вартості активів, які знаходяться на тимчасово окупованій території, згідно норм пункту 2 параграфу 12 МСБО (IAS) 36 "Зменшення корисної вартості активів".
Балансова вартість необоротних активів, розташованих на непідконтрольній території станом на 31.12.2020 складає 2 462 тис. грн.; вартість запасів, розташованих на непідконтрольній території, складає - 27 241 тис. грн.
За рік, що закінчився 31.12.2020 р. збиток Товариства склав 746 371 тис. грн, що майже на 47 % більше, ніж збиток у 2019 році.
Поточні зобов'язання і забезпечення Товариства перевищують її оборотні активи на 2 997 827 тис. грн. Дефіцит чистого оборотного капіталу може свідчити про нездатність Товариства погасити свої короткострокові зобов'язання під час звичайної діяльності.
Внаслідок операційних умов та фінансових умов, про які було викладено вище, у Товариства значно зменшилася вартість активів, що використовуються для генерування грошових потоків.
Також станом на 31.12.2020 основні засоби Товариства балансовою вартістю 5 091 тис. грн., що складає 0,036% активів Товариства, знаходяться в податковій заставі.
Ці умови вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.


2.1.Ключові показники.

Фінансові і нефінансові показники ПАТ "Донецькоблгаз":
Розрахунок фінансових показників 31.12.2020 31.12.2019
Прибуток (збиток) до оподаткування (746 371) (507 113)
Фінансові витрати (доходи), нетто 2 478 (4 370)
EBIT (прибуток до вирахування податків, витрат на відсотки) (743 893) (511 483)
Амортизація необоротних активів 23 972 25 032
EBITDA (прибуток до вирахування податків, витрат на відсотки та амортизації) (719 921) (486 451)
Чистий борг на кінець року 9 653 640 9 122 403
Чистий борг на кінець року/EBITDA -13,409 -18,753

Під терміном EBITDA мається на увазі аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань. Протягом звітних періодів у підходах до управління капіталом змін не відбувалось. У 2020 році показник EBITDA зменшився на 233 470 тис. грн порівняно з 2019 роком.

Рентабельність за видами діяльності:

Показник, % 31.12.2020 31.12.2019
розподіл природного газу 16% -9%
Вартість природного газу (транзит) 56% 113%
інші види діяльності 42% 40%

2.2. Основні події і досягнення звітного періоду.
З метою забезпечення безперебійної та безаварійної подачі природного газу споживачам, підтримки систем газопостачання в технічно справному стані, своєчасного і якісного захисту газових мереж від електрохімічної корозії, попередження нещасних випадків при використанні газу в побуті ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" протягом 2020 року виконано комплекс заходів.
Виконано технічне обслуговування внутрішньобудинкового газового обладнання в кількості - 24390 газових приладів, що становить 61,69% від запланованого на 2020 р., в тому числі:
- у житлових будинках - 14393 од. (при плані - 27068 од.), що становить 53,17%;
- у комунально-побутових споживачів - 9997 од. (при плані - 12468 од.), що становить 80,18%.
З метою підвищення безпеки та стабільності газопостачання укладено 8789 договорів на технічне обслуговування внутрішньобудинкового газового обладнання багатоповерхового житла, приватного сектору і комунально-побутових об'єктів.
Укладено 1092 договорів на технічне обслуговування підвідних газових мереж і споруд на них з комунально-побутовими споживачами, підприємствами та організаціями.
Укладено 126 договори з фізичними особами, об'єднаннями громадян (у т.ч. кооперативи) на проведення технічного обслуговування підвідних газових мереж і споруд на них.

Зроблено моніторинг (комплексне приладове обстеження, шурфування, шпількування, буріння) газових мереж в кількості 2526,754 км.

Відповідно до Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" на 2020-2029 р.р., заплановано виконати роботи з технічного переоснащення, капітального ремонту основних засобів систем газопостачання, тощо.
За 12 місяців 2020 р. загальне виконання Плану розвитку газорозподільної системи становить 33338,19 тис. грн. (48% від плану), у тому числі за джерелами фінансування:
- амортизаційні відрахування - 10463,434 тис. грн. (96% від плану);
- капітальні вкладення - 4757,686 тис. грн. (22% від плану);
- витрати на встановлення індивідуальних лічильників - 10872,177 тис. грн. (45% від плану);
- витрати на заміну лічильників - 6558,98 тис. грн. (58% від плану);
- обмінний фонд - 685,911 тис. грн. (81% від плану).
Капітально відремонтовано газопроводів - 16,835 км на суму 1426,155 тис. грн.;
Технічне переоснащення/капітальний ремонт відключаючих пристроїв - 13 од. на суму 676,322 тис. грн.;
Ремонт будівель ГРП - 12 од. на суму 487,58 тис. грн.;
Технічне переоснащення ліній редукування - 7 од. на суму 1598,216 тис. грн.;
Технічне переоснащення ШРП в зборі - 10 од. на суму 1269,743 тис. грн.;
Заміна газорегуляторного обладнання - 10 од. на суму 83,683 тис. грн.;
Заміна засобів ЕХЗ - 181 од. на суму 5163,868 тис. грн.;
Встановлення дублюючого обліку - 3 од. на суму 2034,81 тис. грн.;
Встановлено газових лічильників - 2978 од. на суму 10872,177 тис. грн. (у т.ч. придбано матеріалів на суму 5387,679 тис. грн.);
Замінено газових лічильників - 2208 од. на суму 6558,981 тис. грн. (у т.ч. придбано матеріалів на суму 3663,76 тис. грн.);
Для створення обмінного фонду придбано 690 од. газових лічильників на суму 685,911 тис. грн.;
Для для визначення та контролю метрологічних характеристик побутових лічильників газу витрачено 412,95 тис. грн.;
Для встановлення засобів дистанційної передачі даних, на комерційних вузлах обліку газу придбано обладнання на суму 74 тис. грн.;
Придбано сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання - 34 од. на суму 536,277 тис. грн.;
Придбання комп'ютерної техніки - 71 од. на суму - 350,957 тис. грн.;
Для створення АДС придбано 2 радіотермінали на суму 6 тис. грн.;
Придбання обладнання для зварювання газопроводів та їх випробування - 1 од. на суму 136,753 тис.грн.;
Комплектація служби газових мереж, ЕВДГО інструментом, обладнанням, засобами захисту для обслуговування і ремонту системи газопостачання - 39 од. на суму 255,201 тис. грн.;
Ремонт/ переоснащення виробничих і адмін. будівель, реконструкція системи опалення - 14 од. на 672,137 тис. грн.;
Придбано супутникових GPS моніторингів транспорту - 9 од. на 26,567 тис. грн.
Придбано ківш та вила для екскаватора JSB на суму 40,528 тис. грн.
З метою стабілізації та підвищення рівня захисту газопроводів від електрохімічної корозії виконаний комплекс організаційно-технічних заходів.
Ремонт захисних заземлень СКЗ, ГРП - 29 од.
Перевірка стану та ефективності роботи протекторних установок - 5947 од.
Перевірка ізолюючих фланцевих з'єднань - 36039д.
Виконання профілактичних ремонтів - 5510 од.
Проведена перевірка та фарбування 287 станцій катодного захисту та 923 контрольно-вимірювальних пунктів.
Перевірені величини опорів 1309 захисних заземлень СКЗ, ГРП і ємностей скрапленого газу.
Виконано поточний ремонт 228 станцій катодного захисту.
Рівень захисту газових мереж від електрохімічної корозії становить 99,49%.
З метою попередження нещасних випадків при використанні газу в побуті, безпечної експлуатації газових приладів, ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" протягом 2020 року відбувалась роз'яснювальна робота серед населення. Проведено 63 виступи на радіо і 15 по телебаченню, проведено 633 лекції та бесіди, 37 нарад з власниками житлово-комунального фонду, демонструвалися відеоматеріали, поширювалися пам'ятки і листівки в кількості 64603 од. Проведено 404 тренувально-навчальних занять відповідно до ПЛАС, розміщено 5 інформаційних фотостендів і 4 світлову рекламу.


2.3. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
2.3.1. Основні засоби 31.12.2020 31.12.2019 (Перераховано)
Первісна вартість 803 132 796 690
Накопичена амортизація 596 089 582 270
Чиста балансова вартість 207 043 214 420

Об'єкти незавершеного будівництва 6 901 7 325
Будинки та споруди 190 328 199 038
Машини та обладнання 6 162 5 584
Транспортні засоби 314 670
Офісне обладнання та інвентар 3 338 1 803
Інші - -
Чиста балансова вартість 207 043 214 420
* До складу основних засобів (Звіту про фінансовий стан) на 31.12.2020 не включені активи з права користування (оренда земельних ділянок, частина нежитлового приміщення) за їх малоцінністю.

Основні засоби відображені за собівартістю їх придбання. Витрати, понесені для підтримання об'єктів в робочому стані, включались до складу витрат. Амортизація основних засобів нараховувалась із застосуванням прямолінійного методу. Протягом звітного періоду змін в оцінках термінів експлуатації, ліквідаційної вартості, а також зміни методів амортизації основних засобів не було.
Товариством у 2017 році проведено зменшення корисної вартості активів, які знаходяться на тимчасово окупованій території, згідно норм пункту 2 параграфу 12 МСБУ 36 "Зменшення корисної вартості активів".
Станом на 31.12.2020 основні засоби, що є забезпеченням банківських кредитів, відсутні. Станом на 31.12.2020 основні засоби знаходяться в податковій заставі в сумі 5 091 тис.грн. Станом на 31.12.2020 Товариство не має договірних зобов'язань щодо придбання основних засобів.

Рух основних засобів за групами Об'єкти незавершеного будівництва Транспортні засоби Будинки та споруди Машини та обладнання Офісне обладнання та інвентар Всього
Станом на 31.12.2019 (перераховано)
Первісна вартість 7 325 39 890 658 270 57 767 33 438 796 690
Накопичена вартість - 39 220 459 232 52 183 31 635 582 270
Чиста балансова вартість 7 325 670 199 038 5 584 1 803 214 420

Переведення з однієї категорії в іншу - 72 (174) (22) (124) (248)
Надходження первісної вартості (424) 7 3 033 1 519 2 307 6 442
Амортизаційні відрахування - 435 11 569 919 896 13 819
Станом на 31.12.2020
Первісна вартість 6 901 39 911 661 311 59 261 35 748 803 132
Накопичена вартість - 39 597 470 983 53 099 32 410 596 089
Чиста балансова вартість 6 901 314 190 328 6 162 3 338 207 043

2.3.2 Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника, тис.грн. За звітний період станом на 31.12.2020 За попередній період станом на 31.12.2019
Розрахункова вартість чистих активів -2 806 212 -2 059 841
Статутний капітал 6 960 6 960
Скоригований статутний капітал 6 960 6 960
Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

2.3.3 Інформація про зобов'язання емітента

Зобов'язання, тис. грн. 31.12.2020 31.12.2019
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 19 751 23 707
Поточні зобов'язання і забезпечення 16 793 259 16 164 342

2.3.4 Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

Основний вид продукції Обсяг реалізованої продукції
31.12.2020 31.12.2019
Послуги з розподілу природного газу
у натуральній формі, млн.куб.м. 598,593 676,633
у грошовій формі (тис.грн.) 475 228 353 608

Вартість природного газу (транзит)
у натуральній формі, млн.куб.м. 191,915 311,578
у грошовій формі (тис.грн.) 729 791 1 815 161

2.3.5 Інформація про собівартість реалізованої продукції

Витрати, тис. грн. 31.12.2020 31.12.2019

Послуги з розподілу природного газу 217 943 232 641
Вартість газу природного (транзит) 880 747 1 939 038

3. Ліквідність та зобов'язання

Аналіз ліквідності Товариства станом на 31.12.2020 та 31.12.2019 за допомогою розрахунку показників ліквідності наведений у наступній таблиці.
Показники ліквідності 31.12.2020 31.12.2019
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,009 0,003
Коефіцієнт швидкої ліквідності 1,083 1,160
Коефіцієнт поточної ліквідності 1,430 1,527
Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину кредиторської заборгованості Товариство може погасити негайно. Значення даного показника не повинне опускатися нижче 0,2. Станом на 31.12.2020 Товариство може негайно погасити 0,9% кредиторської заборгованості (на 31.12.2019 - 0,3%).
Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, наскільки ліквідні кошти Товариства покривають його короткострокову заборгованість. У ліквідні активи товариства включаються всі оборотні активи Товариства, за винятком товарно-матеріальних запасів. Рекомендоване значення даного показника від 0,7-0,8 до 1,5. Станом на 31.12.2020 та 31.12.2019 ліквідні кошти Товариства повністю покривають його короткострокову заборгованість.
Коефіцієнт поточної ліквідності показує, чи достатньо у Товариства коштів, які можуть бути використані ним для погашення своїх короткострокових зобов'язань протягом року. Рекомендоване значення даного показника від 1 до 2. Станом на 31.12.2020 та 31.12.2019 у Товариства майже достатньо коштів для погашення своїх короткострокових зобов'язань.


4. Екологічні аспекти

ПАТ "Донецькоблгаз" здійснює свою виробничу діяльність у відповідності до діючих законодавчих актів України у сфері екології і охорони навколишнього природного середовища.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами здійснюється за наявними дозволами на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
ПАТ "Донецькоблгаз" укладено Договори на утилізацію чи видалення відходів, при цьому, на небезпечні відходи укладені договори з компаніями, які мають ліцензію Мінприроди на провадження діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами.

5.Соціальні аспекти та кадрова політика
5.1 Соціальні аспекти
На ПАТ "Донецькоблгаз" діє колективний договір, положення якого поширюються на всіх найманих працівників. В 2020 році, як і в попередній період, виконувались гарантії Колективного договору щодо збереження рівня і обсягів соціальних гарантій, пільг та компенсацій працівникам підприємства, а також зобов'язання роботодавця з питань забезпечення продуктивної зайнятості, нормування і оплати праці, трудових відносин, режиму праці та відпочинку, умов та охорони праці та інше.
Кадрова політика на підприємстві в звітний період визначалась за принципом рівності трудових прав всіх громадян незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин, як при прийнятті на роботу, так і при просуванні по роботі.
В 2020 році згідно Колективному договору здійснювалось преміювання працівників за основні результати діяльності при виконанні основних умов преміювання, таких як виконання встановлених виробничих планів, зростання обсягів послуг по іншій діяльності тощо.
Згідно Колективного договору в 2020 році для працівників ПАТ "Донецькоблгаз" діяла система мотивації працівників, а саме застосовувались заохочення морального та матеріального характеру, такі як оголошення Подяк Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Донецької обласної державної адміністрації, нагородження Почесними грамотами національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", Донецької обласної державної адміністрації, ПАТ"Донецькоблгаз", виплата премії до професійного свята День робітників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України.

Середньооблікова чисельність працюючих на ПАТ "Донецькоблгаз" за 12 місяців 2020 р. склала 1 999 осіб, у тому числі за видами діяльності:
транспортування природного газу 1 785 чол.
постачання природного газу 80 чол.
інша діяльність 134 чол.
Фонд оплати праці всіх працюючих в цілому по ПАТ "Донецькоблгаз" нараховано в сумі 155 714,5 тис. грн, у тому числі фонд оплати праці штатним працівникам за період - 153 212,4 тис. грн. Середньооблікова чисельність штатних працівників склала 1 958 чол.
Працівників позаштатного складу (41 чол.) нарахована заробітна плата в сумі 2 502,1 тис. грн. (працюючих за договорами та сумісникам).
Середня заробітна плата 1-го працівника склала 6520,79 грн

Зміна середньомісячної заробітної плати на 1 - го працівника характеризується наступними даними:
31.12.2020 31.12.2019 Коефіцієнт збільшення
Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого грн. 6520,79 5 656,7 1,15
середньомісячна заробітна плата по основній і додатковій заробітній платі, грн. 6463,39 5 516,7 1,17
Інші заохочувальні і компенсаційні виплати на 1-го працюючого грн. 57,4 140,0 -0,4

Освіта персоналу відповідає посадовим і робочим інструкціям, які затверджені на підприємтстві.
Основними напрямами діяльності у сфері професійного розвитку працівників є:
- розроблення поточних та перспективних планів професійного навчання працівників;
- визначення видів, форм і методів професійного навчання працівників;
- розроблення та виконання робочих навчальних планів і програм професійного навчання працівників;
- організація професійного навчання працівників;
- ведення первинного та статистичного обліку кількості працівників, зокрема тих, які пройшли професійне навчання;
- стимулювання професійного зростання працівників;
- визначення періодичності атестації працівників та організація її проведення;
- проведення аналізу результатів атестації та здійснення заходів щодо підвищення професійного рівня працівників
Значну увагу Компанія приділяє соціальній підтримці співробітників та їхньому професійному розвитку та зростанню. Компанія надає можливість відвідувати тренінги, професійні семінари та навчання.

Компанія відповідально ставиться до виконання своїх зобов'язань, як роботодавця. Окрім своєчасної виплати заробітної плати, надання основних щорічних відпусток, збереження заробітної плати на час виконання працівниками державних і громадських обов'язків та інших гарантій трудового законодавства, ПАТ "Донецькоблгаз" проводить періодичні атестації робочих місць за умовами праці, що дозволяє надавати працівникам додаткові виплати, додаткові відпустки та підтверджувати пільговий стаж для призначення пенсій.

5.2 Охорона праці
З метою забезпечення охорони праці та промислової безпеки на виробничих об'єктах ПАТ"ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" забезпечено ефективне функціонування Системи управління охороною праці шляхом організації та проведення контролю за станом безпеки, своєчасного виявлення відхилень від встановлених нормативів з охорони праці, планування, впровадження та контролю за виконанням заходів з охорони праці та промислової безпеки на всіх рівнях управління виробництвом.
Система управління охороною праці установлює структуру управління охороною праці ПАТ"ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" і визначає основні її принципи, завдання та функції органів управління, організаційно-технічне, кадрове, інформаційне забезпечення і порядок ведення документації, та є обов'язковою для виконання.
Система розроблена на виконання Закону України "Про охорону праці", та з ураху-ванням вимог державних міжгалузевих та галузевих нормативно-правових актів з питань охорони праці.
Система ґрунтується на принципах міжнародного стандарту OHSAS 18001 "Система менеджменту професійної безпеки та здоров'я" та ILO-OSH 2001 "Керівництво з систем управління охороною праці" з питань створення і функціонування систем управління охо-роною праці та промисловою безпекою у межах єдиної інтегрованої системи управління (менеджменту) підприємства.
Керівництво ПАТ"ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" взяло на себе лідерство в питаннях охорони праці та визначає політику підприємства, в якій сформульовані загальні цілі та зобов'язання щодо поліпшення стану охорони праці та промислової безпеки, зниження професійних ризиків виникнення нещасних випадків, професійних захворювань та аварій.
Одними з таких цілей є усунення небезпек (ризиків) шляхом дотримання технологічних регламентів під час проведення технологічних процесів, виконання робіт підвищеної небезпеки, експлуатації сертифікованого обладнання, застосуванням безпечних та нешкід-ливих речовин і матеріалів, дотриманням вимог безпеки під час перевезення, утримання, зберігання та застосування речовин і матеріалів, а також своєчасне виявлення та усунення порушень вимог охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації виробничих об'єктів, недоліків СУОП, заборона експлуатації виробничих об'єктів у разі створення загрози аварії, нещасних випадків шляхом проведення постійного виробничого (4 ступеневого) контролю за станом охорони праці та промислової безпеки.
Контроль за станом охорони праці та промислової безпеки здійснюється з метою ви-явлення порушень вимог охорони праці під час експлуатації виробничих об'єктів, прийняття, реалізації та контролю за виконанням відповідних управлінських рішень щодо усунення виявлених порушень.
Показником ефективності контролю в структурі ПАТ"ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" є відсутність нещасних випадків, професійних захворювань, аварій та підвищення існуючого рівня охорони праці та промислової безпеки на підприємстві.
Законодавство України "Про охорону праці" передбачає комплекс правових, соціа-льно-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності.
З підписанням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (ЄС) на-лежна реалізація зазначеного комплексу заходів і засобів, набуває особливого характеру, оскільки рівень безпеки праці на виробництві безпосередньо впливає на імідж підприємства.
На підтримку сучасних напрямків Міненерго України та НАК "Нафтогаз України", щодо змін в підході до питань безпеки і гігієни праці, визначення їх пріоритетними в виробничих процесах, та з метою недопущення нещасних випадків зі смертельними наслідками, відповідно до міжнародного принципу "Zero Accident" - нульовий травматизм на виробництві" у ПАТ"ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" впроваджено застосування передового міжнародного досвіду з питань управління охороною праці - семи "Золотих правил", якими керується Європейський Союз, а саме:
1. Відповідальність і лідерство в забезпеченні охорони праці;
2. Виявлення небезпек і ризиків (систематична ідентифікація небезпек і ризиків: оцінка ризиків та аналіз нещасних випадків і професійних захворювань);
3. Визначення цілей з охорони праці (визначення пріоритетних ризиків і цілей профі-лактичних програм);
4. Створення безпечної системи (системна організація безпеки та гігієни праці);
5. Використання безпечної і справної техніки;
6. Підвищення кваліфікації (основні кваліфікаційні вимоги, навчання без відриву від виробництва і регулярний інструктаж керівників і працівників);
7. Інвестиції в персонал (мотивація працівників до формування і ефективного функ-ціонування системи управління охороною праці, зміна ролі працівників з пасивної на активну, закладення стимулюючої основи для безпечної поведінки).
Служба охорони праці (СОП) апарату управління ПАТ"ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" підпорядковується голові правління та очолюється заступником голови правління з охорони праці. Чисельний склад СОП відповідає вимогам Закону України "Про охорону праці" та "Типового положення про службу охорони праці", з урахуванням, зокрема, обсягів виконуваних робіт, небезпечності та шкідливості виробництва, віддаленості виробничих об'єктів. У ПАТ"ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" не допускається скорочення чисельності служб охорони праці, покла-дання на них невластивих завдань та функцій.
Організація навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці відповідає вимогам НПАОП 0.00-4.12-05 та Системи управління охороною праці ПАТ"ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ".
Постійне вдосконалення технологічних процесів і оновлення нормативно-правових актів з питань охорони праці вимагають від сучасних працівників безперервного оновлення своїх знань. Використання Інтернет технологій і дистанційного навчання відкриває нові можливості для безперервного навчання працівників.
Для цих цілей ПАТ"ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" забезпечено отримання ліцензійних прав і здійснено впровадження Web-версії Автоекзаменатора "Охорона праці" виробництва НВП "ПРОТЕК", яка дозволяє підтримувати концепцію дистанційного навчання.
З метою більш якісної підготовки фахівців газових господарств області з 2000 року функціонує Учбовий центр ПАТ"ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ", обладнаний всім необхідним для отримання теоретичних знань і практичних навичок в галузі газопостачання та газифікації.
В Учбовому центрі ПАТ"ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" проводиться навчання з питань охорони праці, професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації за робітничими професіями, згідно Ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (АВ №586367).
Учбовий центр обладнано зразками різного імпортного і вітчизняного газового обла-днання, стендами, макетами ГРП, регуляторів тиску, новітніми засобами програмного на-вчання, бібліотекою технічної літератури і нормативно-правової документації, аудіо- відео- та комп'ютерною технікою.
За 2020 рік в Учбовому центрі пройшли підготовку 655 робітників, у тому числі 121 інженерно-технічних працівника, а також підвищили кваліфікацію 134 робітників.
З метою підвищення транспортної дисципліни, культури виробництва, попередження ДТП і зниження тяжкості їх наслідків, зниження кількості порушень ПДР, поліпшення технічного стану рухомого складу, широкого залучення водіїв і інженерно-технічного персоналу автотранспортних підрозділів до роботи із забезпечення безпеки дорожнього руху та заці-кавленості в поліпшенні показників в цій сфері автотранспортних підрозділів ПАТ"ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" у січні 2020 року було організоване проведення огляду-конкурсу "За безпеку дорожнього руху".
Відповідно до результатів протоколів комісії по підведенню підсумків конкурсу кращі водії та автотранспортні підрозділи були нагороджені Почесними грамотами, подарунками та грошовими преміями.
З метою досягнення встановлених нормативів безпеки, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на підприємстві розроблені комплексні заходи. За 2020 рік планувалось виконати 441 захід на суму 2 552,565 тис. грн. Фактично було виконано 578 заходів на суму 6 011,479 тис. грн.
Зокрема на приведення основних фондів у відповідність з вимогами нормативно-правових актів з охорони праці було спрямовано 899,203 тис. грн.
З метою усунення або зменшення впливу на працівників небезпечних і шкідливих ви-робничих чинників, або приведення їх рівнів на робочих місцях до вимог нормативно-правових актів з охорони праці було направлено 32,327 тис. грн.
На виконання організаційно-методичних заходів виділено фінансування у розмірі 3 428,383 тис. грн, зокрема на проведення атестації робочих місць на відповідність норма-тивно-правовим актам з охорони праці - 11,355 тис. грн., оснащення кабінетів, куточків з охорони праці, придбання необхідних нормативно-правових актів, наочних посібників, літе-ратури, плакатів, відеофільмів, макетів, програмних продуктів з охорони праці - 63,466 тис. грн., проведення експертизи технічного стану будівель, споруд, обладнання - 3 068,213 тис. грн., проведення цільового навчання з охорони праці працівників, організація семінарів та оглядів-конкурсів з цих питань - 285,349 тис. грн.
Фінансування на забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до встановлених норм (включаючи їх перевірки та ремонт, забезпечення мийними засобами та засобами, що нейтралізують небезпечну дію на організм або шкіру шкідливих речовин) склало 932,418 тис. грн.
Для надання працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, спеціального харчування, молока чи рівноцінних харчових продуктів було направлено 221,840 тис. грн.
На виконання заходів з попередження ДТП на території газового господарства (обладнання канав та естакад для огляду транспортних засобів, проведення перед та після-рейсових медичних оглядів водіїв, розмітка руху пішоходів і транспорту на території та ін.) виділено фінансування у розмірі 226,507 тис. грн.
Витрати на проведення обов'язкового попереднього, періодичного і позапланового медичного огляду працівників, зайнятих на важких роботах, роботах з небезпечними чи шкідливими умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі склало 194,578 тис. грн.
На придбання препаратів та медикаментів для комплектування медичних аптечок, а також медичного інвентаря для пунктів медичної допомоги та огляду водіїв було направлено 76,223 тис. грн.
В 2020році, на виконання постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" з метою профілактики захворювання на коронавірус COVID-19, на підприємстві було запроваджено введення карантину терміном згідно даної постанови з внесеними змінами, а також організовані профілактичні заходи щодо запобігання захворюванню SARS-CoV-2 працівників підприємства. А саме: проведення дезінфекції виробничих та адміністративних приміщень, транспортних засобів тощо; забезпечення працівників захисними масками та спиртовмісними дезінфекційними засобами для проведення регулярної обробки рук; встановлений постійний моніторинг за станом здоров'я підлеглих працівників, а також контроль за дотриманням працюючими профілактичних заходів. Не допускалося прибування на підприємстві хворих осіб та осіб з ознаками захворювання; було організовано проведення позапланових інструктажів з питань охорони праці з усіма працівниками, під час яких було звергнуто увагу на дотримання профілактичних заходів згідно рекомендацій МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ. Були розповсюджені інформаційні пам'ятки щодо алгоритму дій для уникнення захворювання на коронавірус, а також щодо алгоритму дій у разі підозри на захворювання. На підприємстві були передбачені приміщення для тимчасової ізоляції (до приїзду екстреної медичної допомоги тощо) осіб підприємства з ознаками гострого респіраторного захворювання. Прийом відвідувачів підприємства здійснювався у відповідності до "Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при здійсненні дозволених видів діяльності, які передбачають приймання відвідувачів в офісних приміщеннях на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)", затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України № 16 від 09.05.2020 р.
З метою забезпечення працівників засобами індивідуального захисту належної якості, з 2004 року функціонує власний швацький цех з вироблення спецодягу. Вся продукція якого виготовляється суворо за вимогами нормативних актів з сертифікованих сучасних і високо-якісних тканин.
Продукція швацького цеху виготовляється для всіх професій, що приймають участь у основних (технічних) та допоміжних процесах по забезпеченню безперебійного та безава-рійного постачання газу всім категоріям споживачів в зоні ліцензійної діяльності ПАТ"ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ".
За 2020 рік швацьким цехом виготовлено 785 одиниць спеціального одягу, а також вироблено 8 127 медичних захисних масок, якими забезпечено працівників підприємства з метою профілактики захворювання на коронавірус SARS-CoV-2.
Працівники, які працюють на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на роботах пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих тем-пературних умовах, забезпечуються спецодягом у відповідності до Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтогазової промисловості (Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 09.07.2012 р. № 962).
Визначення стану здоров'я працівника і реєстрації вихідних об'єктивних показників здоров'я та можливості виконання без погіршення стану здоров'я професійних обов'язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, а також вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу - основна мета проведення медичних оглядів працівників.
Відповідно до статті 17 Закону України "Про охорону праці", та Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій (Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року № 246) у всіх філіях ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" впроваджено проведення попередніх (при прийомі на роботу) і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці або таких, де є необхідність у професійному доборі, щорічного обов'язкового медичного огляду осіб, віком до 21 року.
Представники ГУ Держпраці у Донецькій області щорічно за заявкою керівників філій ПАТ"ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ", за участю представника первинної профспілкової організації визначають категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду та до 1 грудня складають Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду.
Основними напрямками робіт під час створення лікувального забезпечення працівників є вдосконалення проведення обов'язкових попереднього і періодичних медичних оглядів працівників та співпраці з медичними закладами охорони здоров'я.
До складу всіх комісій з проведення медичних оглядів працівників відповідних категорій включені лікарі, які спеціалізуються на серцево-судинних захворюваннях, працівникам проводять необхідні лабораторні, функціональні та інші дослідження.
З метою піклування про здоров'я працівників, запобігання виробничого травматизму та аварій у філіях ПАТ"ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" застосовується обов'язкова вимога щодо недопущення до роботи працівників з медичними протипоказаннями, зокрема, за результатами проведеного опитування працівників перед початком та в процесі роботи щодо стану їх здоров'я.
У разі виявлення симптомів серцево-судинних та інших гострих захворювань застосовується негайне транспортування працівників до лікувального закладу у супроводі кваліфікованого медичного персоналу.
Відповідно до вимог нормативних актів та затверджених графіків постійно діючими комісіями та фахівцями з охорони праці, проводилися планові перевірки стану охорони праці, пожежної та екологічної безпеки, безпеки дорожнього руху та виробничої діяльності, матеріали яких заслуховувалися на нарадах.
За 2020 рік у філіях ПАТ"ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" було проведено 687 перевірок, у тому числі:
- постійно діючими комісіями підприємств проведено - 189 перевірок;
- службами охорони праці - 498 перевірок.


6. Ризики
На Товариство здійснюють вплив ризик геополітичного середовища, ризик податкової системи, кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик та ризик управління капіталом, що витікає з наявності у Товариства фінансових інструментів.
Керівництво Товариства проводить активний контроль фінансових та ринкових ризиків, та приймає у разі необхідності, відповідні заходи.
6.1 Ризик геополітичного середовища
На функціонування Товариства впливає або може впливати зовнішнє середовище, під яким розуміють всі фактори і умови, що виникають незалежно від діяльності Товариства.
На кінець звітного періоду макроекономічне середовище України, як зовнішнє, так і внутрішнє, було більш сприятливим, ніж у попередні роки. У даний час Україна переживає період великих проблем, але в разі успішного їхнього подолання, країна може зайняти набагато вигідніше становище, ніж раніше. Велике поєднання природних, інтелектуальних, людських і виробничих ресурсів відкриває багато нових можливостей для розвитку країни на геополітичної арені, що постійно змінюється. Отже, перспективи для майбутньої економічної стабільності в Україні істотно залежать від ефективності економічних заходів і реформ, що проводяться спільно з правовим, нормативним та політичним розвитком, які знаходяться поза контролем Товариства. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку керівництва можливого впливу українського бізнес-середовища на діяльність Товариства та його фінансове становище, хоча і майбутні умови господарювання можуть відрізнятися від оцінки керівництва.
6.2 Ризики податкової системи України
В Україні основним документом, що регулює різні податки, встановлені як центральними, так і місцевими органами влади, є Податковий Кодекс України. Такі податки включають податок на додану вартість, податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб та інші податки.
Податкові декларації/відшкодування є предметом перегляду та розглядання багатьох органів влади, які уповноважені законодавством накладати значні штрафи, пені та нараховувати відсотки. Такі обставини загалом створюють в Україні більше податкових ризиків у порівнянні з країнами, які мають більш розвинені податкові системи. Загалом, українські податкові органи можуть переглянути податкові зобов'язання платників податків лише протягом трьох років після подання відповідного податкового відшкодування. Однак, таке законодавче обмеження в часі може не братися до уваги або бути продовженим за певних обставин.
6.3 Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик фінансових втрат Товариства у випадку невиконання зобов'язань клієнтом або контрагентом за відповідною угодою. У звітному періоді фінансові активи Товариства, які піддаються кредитному ризику, представлені: грошовими коштами та залишками на банківських рахунках, торговельною та іншою дебіторською заборгованістю (за виключенням дебіторської заборгованості, яка не представлена фінансовими активами).
Схильність до кредитного ризику
Балансова вартість фінансових активів - це максимальна вартість, яка підлягає кредитному ризику. Максимальний рівень кредитного ризику станом на 31 грудня 2020, 2019 років наступний:

6.3.1 Активи у Звіті про фінансовий стан Примітки 31.12.2020 31.12.2019
Торговельна дебіторська заборгованість, чиста 14 1 959 128 2 117 278
Інша поточна дебіторська заборгованість 14 7 120 336 7 021 112
Грошові кошти та їх еквіваленти 15 84 147 31 796
Разом: 9 163 611 9 170 186
Кредитний ризик Товариства переважно відноситься до іншої поточної дебіторської заборгованості у 2020 році та 2019 році. Схильність Товариства до кредитного ризику у більшій мірі залежить від особливостей кожного клієнта.
Кредитний ризик Товариства контролюється та аналізується на підставі окремо взятих випадків і керівництво Товариства вважає, що кредитний ризик відповідним чином відображається шляхом уцінки, яка напряму зменшує балансову вартість дебіторської заборгованості.

6.4. Ризик ліквідності
Ризик ліквідності - це ризик невиконання Товариством своїх фінансових зобов'язань на дату їхнього погашення. Підхід Товариства до управління ліквідністю полягає в забезпеченні, у можливих межах, постійної наявності у Товариства відповідної ліквідності, яка б дозволяла відповідати на його зобов'язання своєчасно (як в нормальних умовах, так і у випадку виникнення нестандартних ситуацій), уникаючи неприйнятних збитків або ризику пошкодження репутації Товариства.
Відповідальність за управління ризиком втрати ліквідності повністю несе управлінський персонал Товариства, який розробив відповідну структуру для управління потребами Товариства у довгостроковому, середньостроковому та короткостроковому фінансуванні, та для контролю над ліквідністю. Товариство управляє ризиком втрати ліквідності за допомогою дотримання достатніх резервів, використання банківських ресурсів та позик, а також за допомогою постійного моніторингу, передбачуваного та фактичного руху грошових коштів, а також, поєднання термінів настання платежів по активах та зобов'язаннях Товариства.
Аналіз ліквідності полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих у порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованими у порядку зростання термінів погашення.
6.4.1 Активи у порядку убування ліквідності 31.12.2020 31.12.2019
Найбільш ліквідні активи (А1) 84 147 31 796
Швидко реалізовані активи (А 2) 10 361 700 10 537 807
Повільно реалізовані активи (А3) 3 353 722 3 343 990
Важко реалізовані активи (А4) 207 229 214 615
Разом: 14 006 798 14 128 208

6.4.2 Пасиви у порядку зростання термінів погашення 31.12.2020 31.12.2019
Найбільш термінові зобов'язання (П1) 9 639 396 9 071 848
Короткострокові пасиви (П2) 8 450 38 448
Довгострокові пасиви (П3) 19 751 23 707
Власний капітал та доходи майбутніх періодів (П4) 4 339 201 4 994 205
Разом: 14 006 798 14 128 208

У таблиці нижче визначено абсолютні величини платіжних надлишків або нестач на 31.12.2020 та 31.12.2019 рр.
6.4.3 № груп статей Звіту про фінансовий стан Надлишок (нестача)
31.12.2020 31.12.2019
1 (9 555 249) (9 040 052)
2 10 353 250 10 499 359
3 3 333 971 3 320 283
4 (4 131 972) (4 779 590)
Звіт про фінансовий стан вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються умови: А1 > П1, А2 > П2, А3 > П3, А4 > П4. Звіт про фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2020 та 31.12.2019 не можна вважати абсолютно ліквідним, оскільки у 2020 році та в 2019 році не дотримані умови А1 > П1 та А4 > П4. Це свідчить про брак термінової ліквідності в розмірі 9 555 249 тис. грн. у 2020 р. та 9 040 052 тис. грн у 2019 р., а також існування загрози не сплатити зобов'язання у короткостроковому періоді в строк. Платіжні надлишки другого та третього рівнів свідчать про можливість Товариства сплачувати свої зобов'язання в середньостроковому та довгостроковому періодах. Постійні пасиви Товариства у 2020 р. більші за важко реалізовані активи, що підтверджує наявність у Товариства власних оборотних коштів і означає дотримання мінімальної умови фінансової стійкості.

У наступній таблиці наданий аналіз ліквідності Товариства станом на 31.12.2020 та 31.12.2019 за допомогою розрахунку показників ліквідності.
6.4.4 Показники ліквідності 31.12.2020 31.12.2019
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,009 0,003
Коефіцієнт швидкої ліквідності 1,083 1,160
Коефіцієнт поточної ліквідності 1,430 1,527
Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину кредиторської заборгованості Товариство може погасити негайно. Значення даного показника не повинне опускатися нижче 0,2. Станом на 31.12.2020 Товариство може негайно погасити 0,9% кредиторської заборгованості (на 31.12.2019 - 0,3%).
Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, наскільки ліквідні кошти Товариства покривають його короткострокову заборгованість. У ліквідні активи товариства включаються всі оборотні активи Товариства, за винятком товарно-матеріальних запасів. Рекомендоване значення даного показника від 0,7-0,8 до 1,5. Станом на 31.12.2020 та 31.12.2019 ліквідні кошти Товариства повністю покривають його короткострокову заборгованість.
Коефіцієнт поточної ліквідності показує, чи достатньо у Товариства коштів, які можуть бути використані ним для погашення своїх короткострокових зобов'язань протягом року. Рекомендоване значення даного показника від 1 до 2. Станом на 31.12.2020 та 31.12.2019 у Товариства майже достатньо коштів для погашення своїх короткострокових зобов'язань.

У наступній таблиці наданий аналіз монетарних зобов'язань, згрупованих на підставі терміну, що залишився до дати погашення зобов'язання за контрактом, після 31 грудня 2020 року:
6.4.5 Зобов'язання у Звіті про фінансовий стан на 31 грудня 2020 року До
1 року Від 1 року
до 5 років Разом
Торговельна кредиторська заборгованість 8 944 786 - 8 944 786
Інші довгострокові зобов'язання 8450 5 794 14 244
Інші 546 810 - 546 810
Разом: 9 500 046 5 794 9 505 840
У наступній таблиці наданий аналіз монетарних зобов'язань, згрупованих на підставі терміну, що залишився до дати погашення зобов'язання за контрактом, після 31 грудня 2019 року:
6.4.6 Зобов'язання у Звіті про фінансовий стан на 31 грудня 2019 року До
1 року Від 1 року
до 5 років Разом
Торговельна кредиторська заборгованість 8 411 199 - 8 411 199
Інші довгострокові зобов'язання 38 448 12 107 50 555
Інші зобов'язання 528 231 - 528 231
Разом: 8 977 878 12 107 8 989 985

Суми торговельної та іншої заборгованості, які приведено вище, не включають суми заборгованості з авансів отриманих, заробітної плати та податків.
Відповідно до планів Товариства, вимоги щодо його робочого капіталу виконані як з боку надходження грошових коштів від операційної діяльності, так і з позиції кредитних коштів, коли надходжень від діяльності недостатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

6.5. Валютний ризик
Відповідно до МСФЗ (IFRS) 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", валютний ризик виникає за фінансовими інструментами у валюті, яка не є функціональною і є монетарними за характером; ризики, пов'язані з перерахунком валют, не враховуються.
Товариство здійснює свою діяльність в українській гривні, тому валютний ризик не має впливу на діяльність Товариства.

6.6. Ризик процентної ставки
Товариство не схильне до впливу коливань процентних ставок, які можуть негативно вплинути на фінансові результати Товариства.

6.7. Управління капіталом
Управління капіталом Товариства спрямовано на забезпечення безперервності діяльності товариства з одночасним зростанням приросту прибутків через оптимізацію співвідношення власних та залучених коштів.
Керівництво вживає заходів по дотриманню рівня капіталу на рівні, що є достатнім для забезпечення оперативних та стратегічних потреб Товариства, а також для підтримки довіри з боку інших учасників ринку. Це досягається через ефективне управління грошовими коштами, постійного контролю виручки та прибутку Товариства, а також плануванням довгострокових інвестицій, що фінансуються за рахунок коштів від операційної діяльності Товариства. Виконуючи ці заходи Товариство намагається забезпечити стабільне зростання прибутків.
Розрахунок фінансових показників 31.12.2020 31.12.2019
Прибуток (збиток) до оподаткування (746 371) (507 113)
Фінансові витрати (доходи), нетто 2 478 (4 370)
EBIT (прибуток до вирахування податків, витрат на відсотки) (743 893) (511 483)
Амортизація необоротних активів 23 972 25 032
EBITDA (прибуток до вирахування податків, витрат на відсотки та амортизації) (719 921) (486 451)
Чистий борг на кінець року 9 653 640 9 122 403
Чистий борг на кінець року/EBITDA -13,409 -18,753
Під терміном EBITDA мається на увазі аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань. Протягом звітних періодів у підходах до управління капіталом змін не відбувалось. У 2020 році показник EBITDA зменшився на 233 470 тис. грн порівняно з 2019 роком.

6.8. Операційний ризик
У 2020 році фінансові результати Товариства характеризуються як негативні. У 2020 році збиток склав 746 371 тис. грн, що майже у 1,5 рази більше, ніж збиток у 2019 році. Показник EBITDA зменшився на 233 470 тис. грн. порівняно з 2019 роком.

7. ОЦІНКА ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ

В таблиці нижче представлена ієрархія джерел оцінок справедливої вартості активів та зобов'язань Товариства за справедливою вартістю.
Ієрархія джерел оцінок активів за справедливою вартістю станом на 31 грудня 2020 року
Оцінка справедливої вартості з використанням
Разом Котирувань на активних ринках
(Рівень 1) Значні спосте-режувані вихідні дані
(Рівень 2) Значні неспос-тережувані вихідні дані
(Рівень 3)
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
Активи, справедлива вартість яких розкривається (Примітка 29):
Довгострокова дебіторська заборгованість 88 - 88 -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1 959 128 - 1 959 128 -
Інша поточна дебіторська заборгованість 7 120 336 - 7 120 336 -
Гроші та їх еквіваленти 84 147 - 84 147 -
Зобов'язання, справедлива вартість яких розкривається (Примітка 29):
Інші довгострокові зобов'язання 5 794 - 5 794 -
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги та достроковими зобов'язаннями 8 953 236 - 8 953 236 -
Інші поточні зобов'язання 546 810 - 546 810 -
Ієрархія джерел оцінок активів за справедливою вартістю станом на 31 грудня 2019 року
Оцінка справедливої вартості з використанням
Разом Котирувань на активних ринках
(Рівень 1) Значні спосте-режувані вихідні дані
(Рівень 2) Значні неспос-тережувані вихідні дані
(Рівень 3)
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
Активи, справедлива вартість яких розкривається (Примітка 29):
Довгострокова дебіторська заборгованість 52 - 52 -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 2 117 278 - 2 117 278 -
Інша поточна дебіторська заборгованість 7 021 112 - 7 021 112 -
Гроші та їх еквіваленти 31 724 - 31 724 -
Зобов'язання, справедлива вартість яких розкривається (Примітка 29):
Інші довгострокові зобов'язання 12 107 - 12 107 -
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги та достроковими зобов'язаннями 8 449 647 - 8 449 647 -
Інші поточні зобов'язання 528 231 - 528 231 -
За звітний період переведення між Рівнем 1 та Рівнем 2 джерел справедливої вартості не здійснювались.

8. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
Розрахункова справедлива вартість фінансових інструментів визначається з урахуванням різної ринкової інформації та відповідних методик оцінки. Однак для проведення такої оцінки необхідно обґрунтоване судження при тлумаченні ринкової інформації. Відповідно, такі оцінки не завжди виражають суми, які Компанія може отримати в існуючій ринковій ситуації.
Балансова вартість грошових коштів та їх еквівалентів, торгової та іншої дебіторської та кредиторської заборгованості майже дорівнює їх справедливій вартості у зв'язку з короткостроковістю погашення цих інструментів.
Процентні позики мають фіксовані процентні ставки, що відображають поточні умови для аналогічної заборгованості. Балансова вартість цих боргових зобов'язань приблизно дорівнює їх справедливій вартості.
Нижче наведено порівняння балансової та справедливої вартості всіх фінансових інструментів, що належать Компанії, і які відображаються у звіті про фінансовий стан:
Балансова вартість Справедлива вартість
31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
Фінансові активи
Довгострокова дебіторська заборгованість 88 52 88 52
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1 959 128 2 117 278 1 959 128 2 117 278
Інша поточна дебіторська заборгованість 7 120 336 7 021 112 7 120 336 7 021 112
Гроші та їх еквіваленти 84 147 31 724 84 147 31 724
9 163 699 9 170 166 9 163 699 9 170 166
Фінансові зобов'язання
Інші довгострокові зобов'язання 5 794 12 107 5 794 12 107
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги та достроковими зобов'язаннями 8 953 236 8 449 647 8 953 236 8 449 647
Інші поточні зобов'язання 546 810 528 231 546 810 528 231
9 505 840 8 989 985 9 505 840 8 989 985

9. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
Події, які трапились в проміжку між датою балансу та датою публікації фінансової звітності, можуть потребувати коригувань активів та зобов'язань. Ця фінансова звітність не містить будь-яких коригувань у зв'язку з подіями які трапилися після звітного періоду.
Однак, вагомий вплив на фінансовий результат у поточному році мала подія, яка пов'язана з ситуацією по Україні, у тому числі і в Донецькій області, яка спричинена дією карантинних заходів проти поширення захворювання на COVID-19.
У зв'язку з ситуацією, яка спричинена дією карантинних заходів проти поширення захворювання на COVID-19, значно зменшилися доходи як громадян, так і ряду підприємств та організацій, що в свою чергу впливають на рівень розрахунків за надані послуги та обсяги споживання природного газу.
Ситуація щодо COVID-19 (короновірусу) досі набуває розвитку, наразі відсутній її помітний вплив на фінансовий стан Товариства.
Вагомий вплив на фінансовий результат мала подія, яка пов'язана з проведенням відділом НКРЕКП у Дніпропетровській області позапланової виїзної перевірки щодо дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.12.2017 № 201 (далі - Ліцензійні умови з розподілу природного газу) щодо здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України "Про ринок природного газу", чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме щодо здійснення розрахунків із Оператором ГТС за надані послуги транспортування за період діяльності з 01.10.2020 по 16.03.2021.
Перевірка проведена на підставі постанов НКРЕКП від 10.02.2021 № 212 та від 26.02.2021 № 324, з урахуванням звернень ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" від 24.12.2020 № ТОВВИХ-20-14556 та від 10.02.2021 № ТОВВИХ-21-1683.
За результатами позапланової перевірки були складені Акт перевірки дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу від 19 березня 2021 року № 161 (далі - Акт № 161) та Акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг, складений за результатами проведення позапланової виїзної перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та Ліцензійних умов з розподілу природного газу від 19 березня 2021 року №162 .
Внаслідок чого 14 квітня відбулося засідання НКРЕКП одним із питань даного засідання було розгляд питання щодо анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, виданої ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ". За результатами розгляду було прийнято рішення щодо анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 15.04.2010 № 382 та переоформлену постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 09.06.2011 №1007, та постановою Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23.06.2015 № 1792. Зазначена постанова набуває чинності з 01.08.2021.
У зв'язку з порушенням НКРЕКП положення п. 1.5 Постанови НКРЕКП від 14.06.2018 № 428 " Про затвердження Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що проводять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов" в частині визначення факту допущення ПАТ "Донецькоблгаз" "повторного порушення" ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг на підставі Акту перевірки НКРЕКП 19.03.2021 року №162, складеного за результатами проведення позапланової виїзної перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з розподілу природного газу, а також застосування найсуворішої санкції за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг до суб'єктів господарювання, що проводять діяльність у відповідній сфері, у вигляді анулювання ліцензії, яка згідно частини 2 статті 22 Закону України "Про НКРЕКП" та частини 3 статті 59 Закону України "Про ринок природного газу" може бути застосована після трьох більш м'яких санкцій, ПАТ "Донецькоблгаз" буде оскаржено постанову НКРЕКП від 14.04.2021 № 654 про анулювання ліцензії в судовому порядку.
Вагомий вплив на фінансовий результат мала подія, яка пов'язана з набранням чинності Указу Президента від 19.03.2021 № 104/2021, рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2021 року "Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України". Зазначеним рішенням застосовано обмежувальні заходи (санкції) щодо юридичних осіб, які мають частки в статутному капіталі Компанії та здійснюють контроль відповідно до своїх часток, а саме: Акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю "Ендлес Мунлайт Лімітед" ("Endless Moonlight Limited") - 24,95% та Аціонерної компанії з обмеженою відповідальністю "Трейдінг Філд Лімітед" ("Trading Field Limited") - 24,95%.
Після звітної дати не було інших суттєвих подій, які впливають на розуміння цієї фінансової звітності.


2. Інформація про розвиток емітента.

ПАТ "Донецькоблгаз" велику увагу приділяє впровадженню нових прогресивних технологій при будівництві та експлуатації систем газопостачання.
Підприємство має досвід співпраці з науково-дослідними інститутами, такими як УкрНДІпроект, УкрНІІпластмасс, Українським державним науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом гірничої геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України в області технологій будівництва газопроводів з полімерних матеріалів (які мають ряд переваг в порівнянні зі сталевими, що скорочує терміни будівництва, виключає необхідність в нанесенні захисного покриття, а також проектуванні та будівництві засобів електрохімзахисту) і виробництва зварювального обладнання.
Основою технічної політики під час будівництва й експлуатації систем газопостачання є впровадження прогресивних технологій, сучасного устаткування й матеріалів. У цій сфері ПАТ "Донецькоблгаз" співпрацює з
- ТОВ "Газ Пласт"(поставка труб і фасонних виробів з полімерних матеріалів).
- Швейцарська фірма "Георг Фішер" (поставка встаткування для стикового зварювання газопроводів з поліетиленових труб);
- Німецька фірма "Фріатек" (поставка встаткування для термоорезисторной зварювання газопроводів з поліетиленових труб);
- Італійська фірма "Мадас" (поставка сучасного встаткування, що редукує, різної продуктивності, використовуваного як при новій газифікації, так і при модернізації об'єктів, що перебувають в експлуатації, систем газопостачання).

Відповідно до нових технічних умов випущена промислова партія гумовотканинних компенсаторів, які експлуатуються в системах газопостачання міст області в умовах гірничих підробок, що дозволяє уникати руйнування газопроводів при зрушеннях земляних пластів.
ПАТ "Донецькоблгаз" розроблені та належним чином оформлені технічні умови та проекти на виготовлення ліній редукування, що включає як установки з надомними регуляторами продуктивністю 10 м3/год., так і ГРПБ, які щогодини пропускають до 20 тисяч кубічних метрів газу.
ПАТ "Донецькоблгаз" була впроваджена Програма експериментального будівництва "Реконструкція внутрішньобудинкових систем газопостачання з виносом газових стояків на сходові клітини" та розроблені індивідуальні технічні вимоги до програми. Програма була узгоджена: Державною інспекцією техногенної безпеки України; Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України; Міністерством надзвичайних ситуацій та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Також ПАТ "Донецькоблгаз" була розроблена "Методика проведення досліджень та спостережень під час експлуатації газових стояків на сходових клітинах" і погоджена з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Впроваджуються засоби дистанційного зняття показів лічильників газу та дистанційного контролю за роботою ГРП.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Деривативи не укладалися. Правочини щодо похідних цінних паперів емітентом не укладалися.

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками на Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:
1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).
Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.
Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.
Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:
" ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
" ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
" кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).
Ринковий ризик
Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.
Ризик втрати ліквідності
Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Кредитний ризик
Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент
- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.
Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:
- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів;
- форс-мажорні обставини.
Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімазації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.
Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПАТ "Донецькоблгаз" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням https: http://oblgaz.donetsk.ua/uk/mu-ofitsiina-informatsiia/. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням https: http://oblgaz.donetsk.ua/uk/mu-ofitsiina-informatsiia/. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

3) Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборіврічніпозачергові
X
Дата проведення24.04.2020
Кворум зборів0
ОписЗагальна кiлькiсть акцiонерiв, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 17.04.2020 року, становить 933 (дев'ятсот тридцять три) особи, яким належить 695 950 000 (шiстсот дев'яносто п'ять мiльйонiв дев'ятсот п'ятдесят тисяч) штук простих iменних акцiй, в тому числi 652 603 523 (шiстсот п'ятдесят два мiльйони шiстсот три тисячi п'ятсот двадцять три) штук голосуючих простих iменних акцiй, якi враховуються при визначеннi кворуму та надають право голосу для вирiшення питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Всього Товариством розмiщено 696 000 000 (шiстсот дев'яносто шiсть мiльйонiв) штук простих iменних акцiй. В перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, не розкрита iнформацiя про акцiонерiв, яким сукупно належить 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук простих iменних акцiй Товариства. Загальнi збори мають кворум з усiх питань порядку денного за умови реєстрацiї для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50% голосуючих простих iменних акцiй Товариства. Для участi в загальних зборах зареєструвалися 0 (нуль) осiб, яким належить 0 (нуль) штук голосуючих простих iменних акцiй Товариства, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих простих iменних акцiй. Кворум загальних зборiв становить 0%. Згiдно зi статтею 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства не мають кворуму з усiх питань порядку денного. Згiдно з протоколом наглядової ради №171 вiд 21.02.2020 головою загальних зборiв обраний Зуєв М.В., секретарем загальних зборiв - Луговой В.В. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ: 1. Обрання Голови та членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. 3. Звiт Наглядової Ради Товариства про результати її дiяльностi за 2019 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати її дiяльностi за 2019 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. 5. Затвердження рiчного звiту та фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк. 6. Розгляд звiту та висновкiв зовнiшньої аудиторської фiрми та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 7. Розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за пiдсумками 2019 року. 8. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2020 рiк. 9. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 10. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 11. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. Визначення уповноваженої особи для пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї. 12. Внесення змiн до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Визначення уповноваженої особи для пiдписання Положення про Наглядову Раду Товариства в новiй редакцiї. 13. Внесення змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Визначення уповноваженої особи для пiдписання Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства у новiй редакцiї. 14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариством протягом одного року. Голова загальних зборiв Зуєв М.В. оголосив, що з усiх питань загальнi збори не мають кворуму, у зв'язку з цим, голосування не проводиться, загальнi збори акцiонерiв Товариства оголошуються закритими, та вважаються такими, що не вiдбулися.


Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Ні

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства позачергові загальні збори не скликалися за ініціативою акціонерів
Інше (зазначити): ні

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :
річні загальнi збори, скликані на 24.04.2020р., не мали кворуму

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
не скликалися


4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової ради Незалежний член наглядової ради Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Так* Ні*
Латиш Раїса ОлексiївнаXпредставник акціонера АТ компанії "Ендлес Мунлайт Лімітед" ("Endless Moonlight Limited")
Покосенко Юрій ЮрійовичXпредставник акціонера - компанія "Трейдінг Філд Лімітед" ("Trading Field Limited")
Нiколаєв Владислав ВiталiйовичXпредставник акціонера - компанія "Трейдінг Філд Лімітед" ("Trading Field Limited")
Скляренко Олександр СергiйовичXпредставник акціонера - Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"
Кучерук Ольга ПетрівнаXпредставник акціонера - Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"


Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :
Протягом 2020 року відбулося 3 засідання наглядової ради.


Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:
Процедури не застосовуються

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні Персональний склад комітетів
З питань аудиту X відсутні
З питань призначень X відсутні
З винагород X відсутні
Інші (запишіть) Ні

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:
Ні, комітети наглядової ради відсутні


У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
Ні, комітети наглядової ради відсутні

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради Оцінка роботи наглядової ради не проводилася

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Ні

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Ні

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
Федорченко Віталій МихайловичГолова Правління
Ніколаєв Дмитро Віталійовиччлен Правління, Перший заступник Голови Правління
Жуков Дмитро Сергiйовиччлен Правління, заступник Голови Правління

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. Правління проводило у 2020році засідання для прийняття рішень з виробничих питань.
Оцінка роботи виконавчого органу не проводилась

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

1. Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу - Правління Товариства. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства. Наглядова рада обиралася загальними зборами у кількості 5 членів строком до наступних річних зборів Товариства. До складу Наглядової ради входять Голова та члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування. Голова Наглядової ради обирається та відкликається членами Наглядової Ради із їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
Комітетів наглядової ради не створено.

2. Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, ПРАВЛІННЯ є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Голова та члени правління обираються наглядовою радою терміном на 3 роки. Правління складається з 3 членів: Голови правління та членів правління.
Комітетів правління не створено.


5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента


Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Положення про конфеденційну інформацію

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Інше (запишіть) Ні

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій X
Інше (запишіть) Ні

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4
1АТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"2007772038.28
2Акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю "Ендлес Мунлайт Лімітед" "Endless Moonlight Limited" (Гонконг)(Гонконг)24.95
3Аціонерна компанія з обмеженою відповідальністю "Трейдінг Філд Лімітед" "Trading Field Limited"(Гонконг)24.95

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
1 2 3 4
6960000004339647743 396 477 (сорок три мiльйони триста дев'яносто шiсть тисяч чотириста сімдесят сім ) штук простих iменних акцiй, якi надають право на участь у загальних зборах, та, якi не враховуються при визначеннi кворуму та не надають право голосу для вирiшення питань, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. В тому числі, не розкрита iнформацiя про акцiонерiв, яким сукупно належить 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук простих iменних акцiй Товариства.
17.04.2020
ОписЗагальна кількість акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 17.04.2020 року, становить 695 950 000 (шістсот дев'яносто п'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій, в тому числі 652 603 523 (шістсот п'ятдесят два мільйони шістсот три тисячі п'ятсот двадцять три) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 696 000 000 (шістсот дев'яносто шість мільйонів) штук простих іменних акцій. 43 396 477 (сорок три мiльйони триста дев'яносто шiсть тисяч чотириста сімдесят сім ) штук простих iменних акцiй, якi надають право на участь у загальних зборах, та, якi не враховуються при визначеннi кворуму та не надають право голосу для вирiшення питань, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Власники цих простих іменних акцій не уклали з обраною емітентом депозитарною установою ТОВ "Інвінтум" договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, ці акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. В перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, не розкрита iнформацiя про акцiонерiв, яким сукупно належить 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук простих iменних акцiй Товариства.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

9.1 Згідно з п.8.3.1 Статуту, посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії.
9.2 Відповідно до п.10.3.1, 10.3.2, 10.3.3 Статуту, Члени наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів Товариства. Якщо річні збори Товариства не були проведені у строк, встановлений законодавством, або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 9.2.2.16, 9.2.2.16 Статуту, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства. Кількісний склад Наглядової Ради складає 5 (п'ять) осіб. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
Відповідно до п.10.3.7. Статуту Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом ревізійної комісії.
До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), або незалежні директори.
Відповідно до п.10.3.8. Статуту Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства. Положення цього пункту Статуту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.
Відповідно до п.10.3.9. Статуту Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
П. 10.7 Статуту обумовлені умови дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради:
Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради, в т.ч. Голови, та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
" за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
" у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
" у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
" у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
" у разі отримання Товариством письмового повідомлення відповідно до вимог Статуту та/або закону про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
" Припинення права власності на акції Товариства.
З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

9.3 Відповідно до п.11.1.5, 11.1.2 Статуту, Голова та члени правління обираються наглядовою радою на строк 3 роки. Кількісний склад Правління становить 3 особи, в тому числі Голова Правління та члени Правління.. Припинення повноважень голови та членів правління є виключною компетенцією наглядової ради (п.10.2.2.7 Статуту).
9.4 Відповідно до п.12.1.1, п.12.1.2 Статуту для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) особи, у т.ч. Голова Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Ревізійної комісії, в т.ч. Голови, продовжуються до дня прийняття рішення про обрання нового складу Загальними зборами.
Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Для Голови Ревізійної комісії, що обирається членами Ревізійної комісії з їх числа, застосовуються всі норми цього Статуту, що стосуються члена Ревізійної комісії (в тому числі, але не обмежуючись щодо визначення кворуму на засіданні Ревізійної комісії, кількості голосів при голосуванні, порядку припинення повноважень). У разі припинення Загальними зборами повноважень члена Ревізійної комісії, якого обрано Головою Ревізійної комісії її членами, окремого рішення щодо припинення повноважень Голови Ревізійної комісії не потребується.


9) повноваження посадових осіб емітента

10.1 НАГЛЯДОВА РАДА (Компетенція та функції Наглядової Ради розкриті в розділі 3, розділі 7, розділі 10 Положення про наглядову раду, п.10.2, п. 10.3.20 Статуту):
Згідно з п. 3.3. Положення про наглядову раду до виключної компетенції Наглядової ради належить:
- Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, а також за винятком тих внутрішніх Положень Товариства, які регламентують поточну діяльність Товариства (положення, регламенти, порядки, інструкції, у тому числі посадові, робочі, з охорони праці, стандарти, умови тощо);
- Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом;
- Обрання та припинення (відкликання) повноважень Голови та членів Правління Товариства; прийняття рішення про відсторонення Голови Правління (виконуючого обов'язки Голови Правління) або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління (члена Правління);
- вердження умов контрактів, які укладаються з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборів;
- Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту Товариства;
- Вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; прийняття рішення щодо збереження первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та здійснювались зміни в системі реєстру, включаючи визначення особи відповідальної за їх збереження;
- Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;
- Надання дозволу, незалежно від його вартості, на відчуження нерухомого майна Товариства та будь-яких операцій з нерухомим майном Товариства наслідком яких може бути відчуження нерухомого майна. Надання дозволу, незалежно від його вартості, на відчуження нерухомого майна дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство та будь-яких операцій з нерухомим майном дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, наслідком яких може бути відчуження нерухомого майна. Списання, незалежно від його вартості, нерухомого майна Товариства та/або його дочірніх підприємств здійснюється за рішенням Наглядової ради;
- Надання згоди на звернення Товариства та/або його дочірніх підприємств в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства та/або його дочірніх підприємств;
- Прийняття рішень про участь Товариства та/або його дочірніх підприємств в інших юридичних особах, рішень про вихід Товариства та/або його дочірніх підприємств з інших юридичних осіб, рішень про придбання Товариством та/або його дочірніми підприємствами корпоративних прав (зокрема, але не виключно акцій, часток, паїв) інших юридичних осіб та їх продаж;
- Встановлення місцезнаходження дочірніх підприємств Товариства.

Згідно п. 7.3 Голова наглядової ради має право здійснювати наступні повноваження:
- організовує та керує роботою Наглядової ради Товариства;
- скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них;
- затверджує порядок денний засідань Наглядової ради Товариства;
- постійно підтримує контакти з іншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає від імені Наглядової ради Товариства та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах із ними, а також - на підставі рішення Наглядової ради Товариства - представляє інтереси Наглядової ради Товариства у взаємовідносинах із сторонніми юридичними та фізичними особами;
- готує доповідь та звітує перед Загальними зборами Товариства про діяльність Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- підписує від імені Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради Товариства;
- на підставі відповідних рішень Наглядової ради Товариства підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Головою Правління Товариства, вносить зміни до нього;
- надає Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем Товариства;
- здійснює інші повноваження необхідні для ефективного виконання Наглядовою радою її функцій та задач.

10.2 ПРАВЛІННЯ (Компетенція та функції Правління розкриті в п.11.2, 11.4 Статуту):
До компетенції Правління належить:
- Прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю Товариства, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства (крім положень про філії, представництва, відокремлені структурні підрозділи), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом, положеннями про філії, представництва та відокремлені (структурні) підрозділи;
- Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство (крім статутів дочірніх підприємств та статутів інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом, статутами дочірніх підприємств та статутами інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство;
- Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, статутами дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, положеннями про філії, представництва, відокремлені (структурні) підрозділи;
- Затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів відповідно до затвердженої Наглядовою радою організаційної структури Товариства;
- Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів, визначення і зміна умов оплати праці керівників філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства;
- Затвердження переліку майна, яке передається дочірнім підприємствам та іншим юридичним особам, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, філіям (представництвам), відокремленим (структурним) підрозділам за наявності відповідного рішення Наглядової ради Товариства, прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам, відокремленим (структурним) підрозділам чи набуто їхніми керівниками для Товариства;
- Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;
- Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;
- Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;
- Здійснення поточного контролю за діяльністю керівників дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, філій, представництв та відокремлених (структурних підрозділів) Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, положенням про відповідні філії, представництва та відокремлені (структурні) підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства та нормам чинного законодавства України;
- Визначення основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів, якщо інше не встановлено статутом дочірнього підприємства;
- Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство за наявності відповідного рішення Наглядової ради;
- Прийняття рішення про проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів;
- Списання рухомого майна Товариства та/або його дочірніх підприємств здійснюється за рішенням Правління.
- Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.


Згідно п. 11.5 Статуту Голова правління Товариства має право:
- Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.
- Вчиняти без довіреності від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) та інші правочини з урахуванням обмежень щодо суми (предмету) правочинів (у т.ч. контрактів, договорів, угод, попередніх договорів та інших правочинів), які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, за наявності відповідного рішення по кожному правочину компетентного органу Товариства (Правління, Наглядової ради, Загальних зборів) в залежності від повноважень наданих кожному органу Товариства цим Статутом.
- З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, розпоряджатися коштами та будь-яким майном, активами Товариства.
- Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.
- Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство за наявності відповідного рішення Наглядової ради про обрання (призначення, прийом на роботу) такого керівника; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв.
- Видавати обов'язкові до виконання працівниками Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв накази, розпорядження, вказівки в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві.
- Виключно за наявності відповідного рішення Наглядової ради та відповідно до нього, у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства: приймає участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосує (приймає участь у голосуванні) та приймає рішення щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписує статути таких юридичних осіб, а також підписує від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.
Якщо статутом дочірнього підприємства встановлено, що уповноваженим органом з розгляду відповідного питання дочірнього підприємства є Правління Товариства вимоги цього пункту не застосовуються при умові, що питання, які розглядаються щодо дочірнього підприємства не відносяться до компетенції Наглядової ради Товариства згідно цього Статуту.
- Голова Правління має право приймати рішення про розподіл (перерозподіл) обов'язків між членами Правління.
- Підписувати з правом першого підпису фінансові та інші документи Товариства, відкривати або закривати будь-які рахунки в установах банку, без довіреності подавати та підписувати позови, скарги, мирові угоди та інші процесуальні документи.
- Затверджувати поточні плани Товариства та заходи, необхідні для їх виконання.
- Створювати структурні підрозділи (відділи, управління, служби, сектори та інші) в межах затвердженої Наглядовою Радою організаційної структури Товариства, затверджувати відповідні положення про них.
- Готувати, підписувати та подавати річні звіти, річну фінансову звітність, пропозиції щодо розмірів розподілу прибутку Товариства за підсумками фінансового року, розміри, терміни і порядок виплати дивідендів по акціям.
- Надавати організаційну структуру Товариства на затвердження Наглядовій Раді.
- Затверджувати штатний розпис Товариства.
- Звертатись до Наглядової ради для прийняття нею рішень з питань, що віднесені до її компетенції та надавати пропозиції, проекти рішень, документи, що стосуються таких питань.
- Вчиняти інші дії, не віднесені до компетенції Загальних зборів, Наглядової Ради, Правління Товариства.

10.3 РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ:
Ревізор має право (п.12.1.5-12.1.9 Статуту):
-Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються Положенням про Ревізійну комісію та договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України.
- Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. - Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.
- Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів).
- Ревізійна комісія інформує Загальні збори, Наглядову раду про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам, Наглядовій раді.


10)висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.

На підставі роботи, проведеної нами під час аудиту, ми прийшли до висновку, що інформація а саме: опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства; інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства; повноваження посадових осіб Товариства, розкрита у Звіті про корпоративне управління Товариства станом на 31.12.20, як вимагається пп. 5-9 частини 3 ст. 40-1 Закону 3480-IV, крім інформації, що зазначена у пункті 2 розділу "Основа для думки із застереженням" нашого звіту.

Крім того, ми перевірили інформацію включену до Звіту про корпоративне управління, розкриття якої вимагається пп.1-4 частини 3 ст.40-1 Закону 3480-IV, а саме:
- посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішила застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень,
- про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Інформація, яка міститься в Звіті про корпоративне управління за 2020 рік розкрита відповідно до вимог пунктів 1-4 частини 3 статті 40.1 Закону 3480-IV (за винятком наявності власного кодексу корпоративного управління, який Товариство не прийняло для застосовування) та узгоджується з фінансовою звітністю.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Акціонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз" України"20077720УКРАЇНА 01001 Київська область д/н м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 6 вул. Б.Хмельницького, 626642596738.282664259670
ENDLESS MOONLIGHT LIMITED (ЕНДЛЕС МУНЛАЙТ ЛIМIТЕД) (Гонконг)2409607ГОНКОНГ д/в д/в д/в д/в17365199824.9499997126441736519980
TRADING FIELD LIMITED (ТРЕЙДIНГ ФIЛД ЛIМIТЕД) (Гонконг)2409410ГОНКОНГ д/в д/в д/в д/в17365199824.9499997126441736519980
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
0000
Усього61372996388.1795923850576137299630

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23.07.2010583/1/10Державна комісія з цінних паперів та фондового ринкуUA4000084040Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарнi iменнi0.016960000006960000.00100.000000000000
ОписПопередні Свідоцтва про випуск акцій: 1. Свiдоцтво №26/1/94 вiд 17.05.1994р. видане Фiнансовим управлiнням Донецької облдержадмiнiстрацiї, форма iснування цiнних паперiв не визначена, кiлькiсть акцiй 98 784 735 шт., номiнальна вартiсть акцiї 0,01 грн, сума за номiналом 987 847,35 грн, доля в статутному капiталi 18,91%. Анульоване у зв'язку з замiною. 2. Свiдоцтво №306/1/96 вiд 18.07.1996р. видане Мiнiстерством фiнансiв України, форма iснування цiнних паперiв не визначена, кiлькiсть акцiй 423 619 122 шт., номiнальна вартiсть акцiї 0,01 грн, сума за номiналом 4 236 191,22 грн, доля в статутному капiталi 81,09%. Анульоване у зв'язку з замiною. 3. Свiдоцтво №391/05/1/98 вiд 26.11.1998р. видане Донецьким територiальним управлiнням ДКЦПФР, документарна форма iснування цiнних паперiв, кiлькiсть акцiй 522 403 857 шт., номiнальна вартiсть акцiї 0,01 грн, сума за номiналом 5 224 138,57 грн, доля в статутному капiталi 100,00%. Анульоване у зв'язку з новою емiсiєю. 4. Свiдоцтво №298/1/00 вiд 22.06.2000р. видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, документарна форма iснування цiнних паперiв, кiлькiсть акцiй 696 000 000 шт., номiнальна вартiсть акцiї 0,01грн, сума за номiналом 6 960 000,00 грн, доля в статутному капiталi 100,00%. Анульоване у зв'язку з дематерiалiзацiєю акцiй. Державну реєстрацiю випуску цiнних паперiв бездокументарної форми iснування здiйснено Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 23.07.2010 року, свiдоцтво № 583/1/10. Кiлькiсть цiнних паперiв 696 000 000 шт., номiнал одного цiнного папера 0.01 грн., сума за номiналом 6 960 000,00 грн., доля в cтатутному капiталi емiтента 100.00%. У зв'язку з перейменуванням товариства з Відкритого акціонерного товариства ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" на Публічне акціонерного товариства "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" на виконання вимог закону України "Про акціонерні товариства" свідоцтво про реєстрацію випуску акцій було замінено. Дата видачі нового свідоцтва 12.08.2011року. Свiдоцтво № 583/1/10, дата реєстрації 23.07.2010р. Кiлькiсть цiнних паперiв 696 000 000 шт., номiнал одного цiнного папера 0.01 грн., сума за номiналом 6 960 000,00 грн., доля в cтатутному капiталi емiтента 100.00%. Додаткова емісія емітентом не здійснювалася та не планується. Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента (біржовий ринок, організаційно оформлені позабіржові ринки цінних паперів) відсутня. Підприємство включено до біржового списку у якості позалістингових цінних паперів фондової біржі ПРАТ "ФБ"ІННЕКС" (код ЄДРПОУ 23425110, адреса: 01015, м.Київ, вул. Московска, 43/11), договір б/н від 21.12.2015р. Інформація щодо фактів лістингу/делістингу цінних паперів на інших фондових біржах відсутня.

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Міжнародний ідентифікаційний номер Кількість акцій у випуску (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1 2 3 4 5 6 7 8
23.07.2010583/1/10UA40000840406960000006960000.0065260352300
ОписІнформація наведена згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, складеного станом на 17.04.2020 року.
Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 17.04.2020 року, становить 933 (дев'ятсот тридцять три) особи, яким належить 695 950 000 (шістсот дев'яносто п'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій, в тому числі 652 603 523 (шістсот п'ятдесят два мільйони шістсот три тисячі п'ятсот двадцять три) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 696 000 000 (шістсот дев'яносто шість мільйонів) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій Товариства.

XII. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду У звітному періоді
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.0000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.0000
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн/0000
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендівд/нд/нд/нд/н
Спосіб виплати дивідендів
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату
ОписПАТ "Донецькоблгаз" привiлейованих акцiй не випускало. Фiнансовий результат дiяльностi ВАТ "Донецькоблгаз" за 2010 рiк становив прибуток в сумi 2 154 тис.грн. Загальними Зборами ВАТ "Донецькоблгаз", якi вiдбулися 14.04.2011р., було прийняте рiшення направити 30% прибутку 646 тис грн. на виплату дивiдендiв. Дивiденд на 1 акцiю складав 0,092 коп. Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 20 червня 2011 року. За пiдсумками 2011 року пiдприємство отримало чистий прибуток у розмiрi 14 773 тис. грн. Загальними Зборами ПАТ "Донецькоблгаз", якi вiдбулися 24.04.2012р., було прийняте рiшення направити долю чистого прибутку звiтного 2011 року у розмiрi 4 431 600,00 грн. на виплату дивiдендiв, що складає 0,63677 коп. на одну акцiю. Дата прийняття рiшення Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ "Донецькоблгаз" - 24.04.2012р. Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 14.05.2012р. Станом на 31.12.2013р. за пiдсумками 2010,2011рр. виплачено дивiдендiв на суму 4 112 тис, грн. або 92,78 % вiд нарахованої суми дивiдендiв 4 431, 6 грн. в тому числi в 2013 роцi сплачено 61 тис.грн. За пiдсумками 2012 року пiдприємство отримало чистий збиток у розмiрi 906 тис. грн. Загальними Зборами ПАТ "Донецькоблгаз", якi вiдбулися 23.04.2013р., було прийняте рiшення не нараховувати дивiденди за пiдсумками 2012 року. За пiдсумками 2013 року пiдприємство отримало чистий збиток у розмiрi 72 625 тис. грн. Загальними Зборами ПАТ "Донецькоблгаз", якi вiдбулися 04.04.2014р. , було прийняте рiшення не нараховувати дивiденди за пiдсумками 2013 року. Станом на 31.12.2014р. за пiдсумками 2011 року виплачено дивiдендiв на суму 4 113,89 тис, грн. або 92,82 % вiд нарахованої суми дивiдендiв 4 431, 6 тис. грн., в тому числi в 2014 роцi сплачено 1,889 тис.грн. За пiдсумками 2014 року пiдприємство отримало чистий прибуток у розмiрi 31 028 тис. грн. Загальними Зборами ПАТ "Донецькоблгаз", якi вiдбулися 29.05.2015р. було прийняте рiшення 100% розмiру чистого прибутку Товариства направити на розвиток виробництва. Станом на 31.12.2015р. за пiдсумками 2011 року виплачено дивiдендiв на суму 4 113,89 тис, грн. або 92,82 % вiд нарахованої суми дивiдендiв 4 431, 6 тис. грн. Виплати дивiдендiв протягом звiтного 2015 року не проводились. За пiдсумками 2015 року пiдприємство отримало збиток у розмiрi 412 703 тис. грн. Станом на 31.12.2016р. за пiдсумками 2011 року виплачено дивiдендiв на суму 4 113,89 тис, грн. або 92,82 % вiд нарахованої суми дивiдендiв 4 431, 6 тис. грн. Виплати дивiдендiв протягом звiтного 2016 року не проводились. За пiдсумками 2016 року пiдприємство отримало збиток у розмiрi 53 719 тис. грн. За пiдсумками 2017 року пiдприємство отримало збиток у розмiрi 304 482 тис. грн. Станом на 31.12.2017р. за пiдсумками 2011р. виплачено дивiдендiв на суму 4 114,32 тис, грн. або 92,84 % вiд нарахованої суми дивiдендiв 4 431, 6 тис. грн., в тому числi в 2017 роцi сплачено 0,42973 тис. грн. За пiдсумками 2018 року пiдприємство отримало збиток у розмiрi 748 052 тис. грн. Виплати дивiдендiв протягом звiтного 2018 року не проводились. За пiдсумками 2019 року пiдприємство отримало збиток у розмiрi 507 113 тис. грн. Виплати дивiдендiв протягом звiтного 2019 року не проводились. За пiдсумками 2020 року пiдприємство отримало збиток у розмiрi 746 371 тис. грн. Виплати дивiдендiв протягом звiтного 2020 року не проводились.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 33952 34148 180468 172895 214420 207043
будівлі та споруди 18713 17530 180325 172798 199038 190328
машини та обладнання 5487 6084 97 78 5584 6162
транспортні засоби 624 295 46 19 670 314
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 9128 10239 0 0 9128 10239
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 33952 34148 180468 172895 214420 207043
Опис Орендоване майно - це майно, яке не увійшло до статутного фонду ПАТ "Донецькоблгаз" (державне майно), на яке був укладений 21.12.2012р. з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України "Договір №31/26 від 21.12.2011 р. з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України "Про надання на праві господарського відання державного майна, яке використовується для забезпечення розподілу природного газу, не підлягає приватизації, обліковується на балансі господарського товариства із газопостачання та газифікації і не може бути відокремлене від його основного виробництва" та доповненнями до нього Договору експлуатації газорозподільних систем або їх складових № 240517/34-Днц-ГРМ від 24.05.2017р. (приведення до вимог примірного договору експлуатації газорозподільних систем та їх складових, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 № 95 (з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 188))" щодо використання цього майна. Термін дій договору - до моменту відчуження майна з державної власності.
На майно, яке обліковується на балансі підприємства існує обмеження прав власності.
На балансі ПАТ "Донецькоблгаз обліковуються власні та державні основні засоби. З відсутності в цьому звіті поняття "Державне майно, яке обчислюється на балансі підприємства" ці засоби відображені як орендовані. На державні основні засоби існують передбачені законодавством обмеження прав власності. Підприємство не має права продавати ці засоби без дозволу Фонду державного майна, списувати основні фонди без погодження та дозволу Органу управління - Міністерства енергетики та захисту довкілля України. Продаж державного майна може здійснюватися тільки за погодженням Фонду держмайна.
Ступінь використання
Власні основні засоби
Будівлі та споруди 42 %
Машини та обладнання 76 %
Транспортні засоби 83 %
Інше 77 %
Державні основні засоби
Будівлі та споруди 41%
Машини та обладнання 72 %
Транспортні засоби 62 %

Склад основних засобів станом на 31.12.2020, в тис. грн.:

Первісна вартість 803 132
Накопичена амортизація 596 089
Чиста балансова вартість 207 043

Чиста балансова вартiсть, у тому числі, тис. грн.:

Об'єкти незавершеного будівництва 6 901
Будинки та споруди 190 328
Машини та обладнання 6 162
Транспортні засоби 314
Офісне обладнання та інвентар 3 338
Інші -
Чиста балансова вартість 207 043

Підприємством у 2017 році проведено зменшення корисної вартості активів, які знаходяться на тимчасово окупованій території, згідно норм пункту 2 параграфу 12 МСБУ 36 "Зменшення корисної вартості активів".
Основні засоби відображені за собівартістю їх придбання. Витрати, понесені для підтримання об'єктів в робочому стані, включались до складу витрат. Амортизація основних засобів нараховувалась із застосуванням прямолінійного методу. Протягом звітного періоду змін в оцінках термінів експлуатації, ліквідаційної вартості, а також зміни методів амортизації основних засобів не було.
Станом на 31.12.2020 основні засоби, що є забезпеченням банківських кредитів, відсутні. Станом на 31.12.2020 основні засоби знаходяться в податковій заставі в сумі 5 091 тис.грн. Станом на 31.12.2020 Товариство не має договірних зобов'язань щодо придбання основних засобів.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -2806212 -2059841
Статутний капітал (тис. грн.) 6960 6960
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 6960 6960
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами
Висновок Розрахункова вартість чистих активів(-2806212.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(6960.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 6250 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :Х0.00ХХ
Зобов'язання за цінними паперамиХ0.00ХХ
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :Х0.00ХХ
д/н0.000.000д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
За векселями (всього)Х0.00ХХ
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):Х0.00ХХ
д/н0.000.000д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):Х0.00ХХ
д/н0.000.000д/н
Податкові зобов'язанняХ54004.00ХХ
Фінансова допомога на зворотній основіХ0.00ХХ
Інші зобов'язання та забезпеченняХ16759006.00ХХ
Усього зобов'язань та забезпеченьХ16813010.00ХХ
ОписУ складi iнших довгострокових зобов'язань вiдображено зобов'язання за розрахунками з бюджетом з розстрочених податку на додану вартiсть та цiльової надбавки до дiючого тарифу на природний газ для споживачiв усiх форм власностi у сумi 2 781 тис. грн.
У складi iнших довгострокових зобов'язань також вiдображено згiдно з МСБО (IAS) 39 п. 47 зобов'язання перед НАК "Нафтогаз України" за природний газ та штрафними санкцiями за мировими угодами у сумi 3 013 тис. грн., та у сумi 8 450 тис. грн. вiдображено поточна частина цих зобов'язань.


4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1Послуги з розподілу природного газу0 0.000598,593 млн.куб.м. 475228.0038
2Вартість природного газу (транзит)0 0.000191,915 млн.куб.м. 729791.0058
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1Послуги з розподілу природного газу 19.00
2Вартість природного газу (транзит) 78.00

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиТовариство з обмеженою відповідальністю "ІНВІНТУМ"
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код юридичної особи38511128
Місцезнаходження01133 УКРАЇНА д/н м. Київ вулиця Кутузова, 18/7 літера "Б" каб.79
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіАЕ №286840
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документДержавна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа08.04.2014
Міжміський код та телефон38(044) 332 3034
Факс(094) 832 3034
Вид діяльностіДепозитарна діяльність депозитарної установи
ОписНаглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол №151 від 05.10.2015р.) було прийнято рішення щодо припинення дії Договору № ЕО-16-1-5-403/15 від 22.04.2015 року про обслуговування рахунків у цінних паперах власників та дію Договору № Д-16-1-5-7/14 від 22.01.2014 року про надання реєстру власників цінних паперах, укладених Товариством з ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК"(ідентифікаційний код юридичної особи 00039002), у зв'язку з припиненням депозитарної діяльності депозитарної установи ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 00039002) на підставі Рішення НКЦПФР від 24.07.2015р. №1090, що набрало чинності 18.09.2015р. та обрання нової депозитарної установи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВІНТУМ" (01133, м. Київ, вулиця Кутузова, будинок 18/7 Б, кабінет №79; ідентифікаційний код юридичної особи 38511128, ліцензія АЕ №286840 від 08.04.2014р.).
З ТОВ "ІНВІНТУМ" укладено Договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників №Е-1 від 21.10.2015р.
Датою обліку встановлено 17.09.2015р.


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи"Крестон Джі Сі Джі Аудит"
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код юридичної особи31586485
Місцезнаходження03150 УКРАЇНА д/н м. Київ вул. Антоновича, 172
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності2846
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документАудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа28.02.2002
Міжміський код та телефон(044)351-11-78
Факс(044)351-11-79
Вид діяльності69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку і аудиту, консультування з питань оподаткування
ОписМісцезнаходження : 03150 м. Київ вул. Антоновича, 172
Свідоцтво про включення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності від 28.02.2002 р. за №2846, виданого Аудиторською палатою України.
Надає послуги Товариству із складання річного аудиторського висновку. Сертифікат А №004891 від 30.11.2001.р. з продовженням до 30.11.2020р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи"ІнтерГарант"
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код юридичної особи23703520
Місцезнаходження04053 УКРАЇНА д/н м. Київ вул. Кудрявська 13-19, офіс 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіАГ №569877
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документДержавна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа11.04.2011
Міжміський код та телефон044 238-64-04
Факс044 238-64-09
Вид діяльності65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
ОписНадає послуги Товариству із страхування
1. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників об'єктів підвищеної небезпеки.
2. Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.
3. Обов'язкове страхування від нещасних випадків на транспорті (страхування водіїв).
4. Обов'язкове особисте страхування членів ДПД.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиПублічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова формаПублiчне акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи30370711
Місцезнаходження04107 УКРАЇНА д/в м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіРішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документНКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа01.10.2013
Міжміський код та телефон(044) 591-04-00
Факс(044) 591-04-00
Вид діяльностіДепозитарна діяльність центрального депозитарію
ОписЗ депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова формаДержавна органiзацiя (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи21676262
Місцезнаходження03150 УКРАЇНА д/в м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіDR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документНКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа18.02.2019
Міжміський код та телефон(044) 287-56-70
Факс(044) 287-56-73
Вид діяльностіДіяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
ОписОприлюднення регульованої інформації

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2021 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" за ЄДРПОУ 03361075
Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 1410136300
Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО за КОПФГ 120
Вид економічної діяльності РОЗПОДІЛЕННЯ ГАЗОПОДІБНОГО ПАЛИВА ЧЕРЕЗ МІСЦЕВІ (ЛОКАЛЬНІ) ТРУБОПРОВОДИ за КВЕД 35.22
Середня кількість працівників 1958
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса 84313 Донецька область Краматорськ Пiвденна, 1, т.+380 (0626)42-33-06
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2020 р.
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 01.01.2012
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
100014398839
первісна вартість1001498749914164
накопичена амортизація1002484448933325
Незавершені капітальні інвестиції1005------
Основні засоби1010214420207043323095
первісна вартість1011796690803132569025
знос1012582270596089245930
Інвестиційна нерухомість1015------
Довгострокові біологічні активи1020------
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030------
інші фінансові інвестиції1035------
Довгострокова дебіторська заборгованість1040528867
Відстрочені податкові активи1045------
Інші необоротні активи1090------
Усього за розділом I1095214615207229324001
II. Оборотні активи
Запаси
1100490975884883039
Виробничі запаси1101331934247917392
Незавершене виробництво1102359136652078
Товари1104123131270463569
Поточні біологічні активи1110------
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги112521172781959128103771
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
113029698615910062360
з бюджетом113543742919
у тому числі з податку на прибуток1136135135--
Інша поточна дебіторська заборгованість11557021112712033693241
Поточні фінансові інвестиції1160------
Гроші та їх еквіваленти1165317968414722943
Готівка116672226
Рахунки в банках1167317248412522937
Витрати майбутніх періодів117032948933294874--
Інші оборотні активи11901097857111857037017
Усього за розділом II11951390945613795432402390
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття120041374137--
Баланс13001412820814006798726391


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400696069606960
Капітал у дооцінках1405197111971141963
Додатковий капітал1410------
Резервний капітал1415847847108
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)1420-2087359-283373070837
Неоплачений капітал1425------
Вилучений капітал1430------
Усього за розділом I1495-2059841-2806212119868
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
1500----1123
Довгострокові кредити банків1510------
Інші довгострокові зобов'язання15151210757949065
Довгострокові забезпечення1520115991395614798
Довгострокові забезпечення витрат персоналу1521114621381914651
Цільове фінансування152511--
Усього за розділом II1595237071975124986
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600----8969
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
16103844884504884
товари, роботи, послуги161584111998944786207952
розрахунками з бюджетом162052268512238913
у тому числі з податку на прибуток1621------
розрахунками зі страхування1625829285484772
розрахунками з оплати праці1630151831558811367
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами1635564597222584970
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками164021621625
Поточні забезпечення1660------
Доходи майбутніх періодів166570540467145413193914
Інші поточні зобов'язання169052823154681055771
Усього за розділом IІІ16951616434216793259581537
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700------
Баланс19001412820814006798726391

Примітки до фінансової звітності за 2020 рік.


Коригування статей балансу на початок року

5.1 Коригування у Звіті про фінансовий стан на 31 грудня 2019 року Код строки Балансу 31.12.2019
Коригування 31.12.2019 з урахуванням коригувань
АКТИВИ
Необоротні активи
Основні засоби 1010 214 339 81 214 420
Основні засоби знос 1012 582 351 (81) 582 270
Виробничі запаси 1101 33 195 (2) 33 193
Незавершене виробництво 1102 3 601 (10) 3 591
Оборотні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2 117 567 (289) 2 117 278
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами 1130 296 975 11 296 986
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7 021 034 78 7 021 112
Витрати майбутніх періодів 1170 3 294 934 (41) 3 294 893
Інші оборотні активи 1190 1 097 392 465 1 097 857
Усього: коригування активів 293

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Капітал та резерви
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (2 077 044) (10 315) (2 087 359)
Поточні зобов'язання і забезпечення
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1615 8 400 649 10 550 8 411 199
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1620 52 230 38 52 268
Інші поточні зобов'язання 1690 528 211 20 528 231
Усього: коригування власного капіталу та зобов'язань 293

Основні засоби
Станом на 31 грудня 2019 року за рахунок нерозподіленого прибутку сторновані витрати, які відносяться до витрат 2019 року у сумі 81 тис. грн.

Основні засоби знос
Станом на 31 грудня 2019 року за рахунок нерозподіленого прибутку сторновані витрати, які відносяться до витрат 2019 року у сумі 81 тис. грн.

Виробничі запаси
Станом на 31 грудня 2019 року за рахунок нерозподіленого прибутку віднесені витрати, які відносяться до витрат 2019 року у сумі 2 тис. грн.

Незавершене виробництво
Станом на 31 грудня 2019 року за рахунок нерозподіленого прибутку віднесені витрати, які відносяться до витрат 2019 року у сумі 10 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками за продукцію, товари, роботи, послуги
Станом на 31 грудня 2019 року за рахунок нерозподіленого прибутку сторновані доходи, які відносяться до витрат 2019 року у сумі 289 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами
Станом на 31 грудня 2019 року за рахунок нерозподіленого прибутку сторновані витрати, які відносяться до витрат 2019 року у сумі 11 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість
Станом на 31 грудня 2019 року за рахунок нерозподіленого прибутку сторновані витрати, які відносяться до витрат 2019 року у сумі 78 тис. грн.

Інші оборотні активи
Станом на 31 грудня 2018 року за рахунок нерозподіленого прибутку сторновані витрати з ПДВ, які відносяться до витрат 2018 року у сумі 126 тис. грн.

Витрати майбутніх періодів
Станом на 31 грудня 2019 року за рахунок нерозподіленого прибутку сторновані витрати, які відносяться до витрат 2019 року у сумі 41 тис. грн.

Інші оборотні активи
Станом на 31 грудня 2019 року за рахунок нерозподіленого прибутку нараховані витрати з ПДВ, які відносяться до витрат 2019 року у сумі 465 тис. грн.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Станом на 31 грудня 2019 року за рахунок нерозподіленого прибутку сторновані витрати, які відносяться до витрат 2019 року у сумі 81 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2019 року за рахунок нерозподіленого прибутку віднесені витрати, які відносяться до витрат 2019 року у сумі 2 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2019 року за рахунок нерозподіленого прибутку віднесені витрати, які відносяться до витрат 2019 року у сумі 10 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2019 року за рахунок нерозподіленого прибутку сторновані доходи, які відносяться до витрат 2019 року у сумі 289 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2019 року за рахунок нерозподіленого прибутку сторновані витрати, які відносяться до витрат 2019 року у сумі 11 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2019 року за рахунок нерозподіленого прибутку сторновані витрати, які відносяться до витрат 2019 року у сумі 78 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2018 року за рахунок нерозподіленого прибутку сторновані витрати з ПДВ, які відносяться до витрат 2018 року у сумі 126 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2019 року за рахунок нерозподіленого прибутку сторновані витрати, які відносяться до витрат 2019 року у сумі 41 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2019 року за рахунок нерозподіленого прибутку нараховані витрати з ПДВ, які відносяться до витрат 2019 року у сумі 465 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2019 року за рахунок нерозподіленого прибутку віднесені витрати, які відносяться до витрат 2019 року у сумі 10 550 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2019 року за рахунок нерозподіленого прибутку віднесені витрати, які відносяться до витрат 2019 року у сумі 38 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2019 року за рахунок нерозподіленого прибутку нараховані ПДВ з доходів, які відносяться до доходів 2019 року у сумі 20 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Станом на 31 грудня 2019 року за рахунок нерозподіленого прибутку віднесені витрати, які відносяться до витрат 2019 року у сумі 10 550 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
Станом на 31 грудня 2019 року за рахунок нерозподіленого прибутку віднесені витрати, які відносяться до витрат 2019 року у сумі 38 тис. грн.

Інші поточні зобов'язання
Станом на 31 грудня 2019 року за рахунок нерозподіленого прибутку нараховані ПДВ з доходів, які відносяться до доходів 2019 року у сумі 20 тис. грн.

Ф1
Станом на 31.12.2020 залишкова вартість нематеріальних активів складає 98 тис. грн. Згідно з МСБО(IAS) 38 "Нематеріальні активи" у складі нематеріальних активів відображено ліцензії, програмне забезпечення, права користування землею, патенти та інші нематеріальні активи.
Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснювалося згідно з п. 97 МСБО(IAS) 38 "Нематеріальні активи" на прямолінійній основі виходячи з терміну їх корисного використання.
Станом на 31.12.2020 згідно з МСБО (IAS)16 "Основні засобі" залишкова вартість основних засобів складає 207 043 тис. грн. У складі основних засобів обліковуються незавершені капітальні інвестиції у сумі 6 901 тис. грн. та основні засоби, що введені до експлуатації станом на звітну дату у сумі 200 142 тис. грн. Незавершені капітальні інвестиції - це вартість незавершених капітальних вкладень та вартість устаткування для монтажу. Протягом року вартість незавершених капітальних інвестицій зменшилась з 7 325 тис. грн. до 6 901 тис. грн. Вартість основних засобів складається з вартості основних засобів, які належать ПАТ, i вартості державних основних засобів, які не увійшли до статутного фонду та використовуються для транспортування, збереження та розподілу природного газу. Державне майно включає газопроводи та споруди на них. Крім цього до державного майна віднесений спецавтотранспорт та деяке обладнання. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2020 складає 803 132 тис. грн., сума зносу складає 596 089 тис. грн., залишкова вартість складає 207 043 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів станом на 31.12.2020 складає 74,22% від їх первісної вартості, збільшився за рахунок проведення Підприємством зменшення корисної вартості активів, які знаходяться на тимчасово окупованій території.
Амортизація по об'єктах основних засобів, що введені до експлуатації, нараховується прямолінійним методом виходячи з терміну їх корисного використання.

Станом на 31.12.2020 на балансі ПАТ згідно з МСБО(IAS) 2 "Запаси" відображені наступні види запасів:
" виробничі запаси - 42 479 тис. грн.;
" незавершене виробництво - 3 665 тис. грн.;
" товари - 12 704 тис. грн.
Облік вибуття запасів ПАТ здійснювався за методом ідентифікованої собівартості згідно з п. 23 МСБО (IAS) 2 "Запаси".
Підприємством забезпечена незмінність методу оцінки вибуття запасів протягом звітного періоду. Дотримана вірність оцінки запасів на 31.12.2020 відповідно до прийнятої облікової політики.
Оцінку реальності дебіторської заборгованості проведено згідно з МСБО (IAS) 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".
Станом на 31.12.2020 в балансі ПАТ відображено:
" дебіторська заборгованість за товари, робити та послуги - 1 959 128 тис. грн.;
" дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 429 тис. грн.;
" дебіторська заборгованість за виданими авансами - 159 100 тис. грн.;
" інша поточна дебіторська заборгованість - 7 120 336 тис. грн.
Станом на 31.12.2020 не має сумнівних боргів за поточною дебіторською заборгованістю, вся дебіторська заборгованість відповідає поняттю "Актив".
У складі витрат майбутніх періодів відображена передплата на періодичні видання та витрати на страхування майна та сума вартості небалансу природного газу у сумі 3 294 874 тис. грн.
У складі інших оборотних активів у сумі 1 118 570 тис. грн. відображені податкові зобов'язання і податковий кредит з ПДВ.
Станом на 31.12.2020 залишок грошових коштів у касі становив 22 тис. грн. На рахунках банку залишок грошових коштів становив 84 125 тис. грн.
Станом на 31.12.2020 необоротні активи, утримувані для продажу відображені у сумі 4 137 тис. грн.

Статутний капітал сформовано за рахунок продажу акцій первинної емісії в процесі приватизації на суму 5 224 038,57 грн. та додаткової емісії на суму 1 735 961,43 грн. Продаж акцій проводився за номінальною ціною. Підприємством випущені прості іменні акції в без документарній формі. Статутний фонд становить 6 960 тис. грн.
Статутний капітал Підприємства протягом звітного періоду не змінювався.
Розмір статутного капіталу в балансі відображено відповідно до чинного законодавства України.
Інший додатковий капітал (дооцінка активів) станом на 31.12.2020 складає 19 711 тис. грн., зменшений за рахунок проведення Підприємством зменшення корисної вартості активів, які знаходяться на тимчасово окупованій території.
Резервний капітал станом на 31.12.2020 складає 847 тис. грн.
Непокритий збиток станом на 31.12.2020 складає 2 833 730 тис. грн.
У складі інших довгострокових зобов'язань відображено зобов'язання за розрахунками з бюджетом з розстрочених податку на додану вартість та цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності у сумі 2 781 тис. грн.
У складі інших довгострокових зобов'язань також відображено згідно з МСБО (IAS) 39 п. 47 зобов'язання перед НАК "Нафтогаз України" за природний газ та штрафними санкціями за мировими угодами у сумі 3 013 тис. грн., та у сумі 8 450 тис. грн. відображено поточна частина цих зобов'язань.
Станом на 31.12.2020 згідно з МСБО (IAS)19 "Винагорода працівникам" у складі забезпечень відображено забезпечення з виплат персоналу у сумі 13 819 тис. грн. та резерв на забезпечення гарантійних ремонтів обладнання у сумі 137 тис. грн.
Сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 31.12.2020 складає 8 944 786 тис. грн. і збільшена, в порівнянні з початком року, на 533 587 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками складається з таких видів зобов'язань:
" з одержаних авансів у сумі 72 225 тис. грн.;
" з бюджетом у сумі 51 223 тис. грн.;
" зі страхування у сумі 8 548 тис. грн.;
" з оплати праці у сумі 15 588 тис. грн.;
" з учасниками у сумі 216 тис. грн.
У складі інших поточних зобов'язань станом на 31.12.2020 відображені податкові зобов'язання і податковий кредит з ПДВ та розрахунками з іншими кредиторами за позовами у сумі 546 810 тис. грн.
Станом на 31.12.2020 згідно з МСБО (IAS) 20 п. 24 у складі доходів майбутніх періодів відображено вартість субсидій, пов'язаних з активами, у розмірі 257 531 тис. грн., сума компенсації вартості небалансу природного газу у розмірі 6 789 463 тис. грн. та сума перевищення замовленої річної потужності у розмірі 98 419 тис.грн.

Голова Правління Федорченко Віталій Михайлович
Головний бухгалтер Федорченко Віталій Михайлович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2021 |01 |01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" за ЄДРПОУ 03361075
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік


Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 200012503622238051
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050(1126035)(2204851)
Валовий:  
     прибуток 
209012432733200
     збиток 2095(--)(--)
Інші операційні доходи 212077713817
Адміністративні витрати 2130(38240)(28783)
Витрати на збут2150(--)(4)
Інші операційні витрати 2180(843705)(526744)
Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток 
2190----
     збиток  2195(749847)(518514)
Дохід від участі в капіталі 2200----
Інші фінансові доходи 22204713283
Інші доходи 224071547202
Фінансові витрати 2250(2525)(8913)
Втрати від участі в капіталі 2255(--)(--)
Інші витрати 2270(1200)(171)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290----
збиток2295(746371)(507113)
Витрати (дохід) з податку на прибуток2300----
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування2305----
Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 
2350----
     збиток 2355(746371)(507113)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів2400----
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів2405----
Накопичені курсові різниці2410----
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств2415----
Інший сукупний дохід2445----
Інший сукупний дохід до оподаткування2450----
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом2455----
Інший сукупний дохід після оподаткування2460----
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)2465-746371-507113

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 249472 210921
Витрати на оплату праці 2505 154369 137531
Відрахування на соціальні заходи 2510 33696 29824
Амортизація 2515 23972 25032
Інші операційні витрати 2520 814856 544037
Разом 2550 1276365 947345

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 696000000 696000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 696000000696000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 ( 1.07237000) ( 0.72861000)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 ( 1.07237000)( 0.72861000)
Дивіденди на одну просту акцію 2650 -- --

Ф2
Доходи визначені згідно з вимогами МСБО (IAS) 18 "Виручка".
Основними доходами діяльності ПАТ є постачання, розподілення та реалізація природного газу, реалізація зрідженого газу, ремонт вимірювальних приладів, конструкторсько-проектні та будівельні роботи.
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік складає 1 250 362 тис. грн., в тому числі доходи від реалізації природного газу склали 729 791 тис. грн., доходи від розподілу газу склали 475 228 тис. грн.
Інші операційні доходи склали 7 771 тис. грн. у тому числі:
" доходи від оренди активів - 237 тис. грн.;
" доходи від відшкодування раніше списаних активів - 173 тис. грн.;
" доходи від списання кредиторської заборгованості - 462 тис. грн.;
" штрафи та пені - 818 тис. грн.;
" відсотки за залишками коштів на поточних рахунках - 402 тис. грн.;
" інші доходи - 5 679 тис. грн.
В складі інших фінансових доходів включені доходи від визнання при оцінці довгострокової дебіторської та кредиторської заборгованості за справедливою вартістю у сумі 47 тис. грн.
В інші доходи у сумі 7 154 тис. грн. включені:
" доходи від безоплатно отриманих активів - 7 052 тис. грн.;
" інші доході - 102 тис. грн.
Доходи включені до складу звіту про фінансові результати ПАТ на підставі принципів нарахування.
Структура витрат ПАТ має наступний вид:
" собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 1 126 035 тис. грн.
До складу виробничої собівартості готової продукції включені:
" прямі матеріальні витрати;
" прямі витрати на оплату праці;
" відрахування на соціальні заходи;
" амортизація;
" інші прямі витрати.
До складу виробничої собівартості товарів включені витрати по реалізованих товарах.
" адміністративні витрати - 38 240 тис. грн.
У складі адміністративних витрат враховані загальногосподарські витрати на обслуговування i керування Товариством, як-то податки i збори, передбачені законодавством, послуги зв'язку, вартість ПММ для легкового автомобіля, підписка, витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу.
" витрати на збут - не має.
До складу витрат на збут включені витрати, пов'язані з реалізацією товарів.
" інші операційні витрати - 843 705 тис. грн., у тому числі:
" штрафи , пені, неустойки - 12 271 тис. грн.;
" збитки від реалізації виробничих запасів - 45 тис.грн.;
" сумнівні та безнадійні борги - 517 020 тис. грн.
" нестачі і втрати від псування цінностей - 1 тис. грн.;
" втрати від знецінення запасів - 10 тис.грн.;
" інші витрати - 314 358 тис. грн.
" фінансові витрати у розмірі 2 525 тис. грн. визнані при оцінки довгострокової дебіторської та кредиторської заборгованості за справедливою вартістю.
" інші витрати - 1 200 тис. грн.

Витрати включені до складу звіту про фінансові результати ПАТ на підставі принципу нарахування, відображені в бухгалтерському обліку в тому періоді, до якого вони відносяться одночасно з прибутками, для одержання яких вони понесені.
Фінансовий результат до оподаткування це збиток у розмірі 746 371 тис. грн.
За підсумками діяльності за 2020 рік ПАТ отримало збиток у розмірі 746 371 тис. грн., що становить 1,07237 грн. на одну акцію.
Звертаємо увагу на невизначеність, що обумовлена територіальним розподілом ПАТ у зв'язку з проведенням воєнних дій у ході антитерористичної операції на сході Україні. Територіальний характер діяльності ПАТ не дає змоги мобільно перерозташувати основні активи, тому існує ризик втрати контролю над деякими підрозділами. У серпні 2015 року Наглядова Рада Компанії прийняла рішення тимчасово призупинити діяльність підрозділів, які розташовані на непідконтрольній території. Підприємством проведено зменшення корисної вартості активів, які знаходяться на тимчасово окупованій території, згідно норм пункту 2 параграфу 12 МСБУ 36 "Зменшення корисної вартості активів".
Голова Правління Федорченко Віталій Михайлович
Головний бухгалтер Федорченко Віталій Михайлович
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2021 |01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" за ЄДРПОУ 03361075
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 рік


Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
300013834372089111
Повернення податків і зборів3005----
у тому числі податку на додану вартість3006----
Цільового фінансування30109021168
Надходження авансів від покупців і замовників301557636826
Надходження від повернення авансів30201088763
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках302540246
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)3035602251
Інші надходження3095496612337
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100(934243)(1628743)
Праці3105(127888)(100612)
Відрахувань на соціальні заходи3110(34086)(25711)
Зобов'язань з податків і зборів3115(95767)(30862)
Зобов'язання з податку на додану вартість3117(60590)(4433)
Зобов'язання з інших податків і зборів3118(35177)(26429)
Витрачання на оплату авансів3135(75836)(116217)
Витрачання на оплату повернення авансів3140(7957)(12446)
Інші витрачання3190(76990)(184224)
Чистий рух коштів від операційної діяльності31955419210987
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200----
необоротних активів3205----
Надходження від отриманих:
відсотків
3215----
дивідендів3220----
Надходження від деривативів3225----
Інші надходження3250----
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255(--)(--)
необоротних активів3260(1533)(894)
Виплати за деривативами3270(--)(--)
Інші платежі3290(308)(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295-1841-894
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300----
Отримання позик3305----
Інші надходження3340----
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345(--)(--)
Погашення позик3350----
Сплату дивідендів3355(--)(--)
Інші платежі3390(--)(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395----
Чистий рух грошових коштів за звітний період34005235110093
Залишок коштів на початок року34053179621703
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів3410----
Залишок коштів на кінець року34158414731796

ПАТ "Донецькоблгаз складає "Звiт про рух грошових коштiв" з урахуванням показникiв фiлiй.
Загальна сума грошових коштiв на кiнець 2020 року склала 84 147 тис.грн., в тому числi:
Готiвка - 22 тис.грн.
Рахунки в банках - 84 125 тис.грн.

Рядок 3095 "Iншi надходження" включає: надходження вiд операцiйної оренди активiв, участь в тендерах, повернення помилково зарахованих сум, оплата путiвок, реалiзацiя iнших необоротних активiв.
Рядок 3100 "Витрачення на оплату товарiв, (робiт, послуг) включає: вартiсть газу (транзит) та вартiсть придбаних матерiалiв.
Рядок 3190 "Iншi витрачення" включає: штрафи, пенi, цiльова благодiйна допомога та iнше.
Голова Правління Федорченко Вiталiй Михайлович
Головний бухгалтер Федорченко Вiталiй Михайлович
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2021 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" за ЄДРПОУ 03361075
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2020 рік


Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований (пайовий) капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року4000696019711--847-2077044-----2049526
Коригування:
Зміна облікової політики
4005----------------
Виправлення помилок4010----------------
Інші зміни4090---------10315-----10315
Скоригований залишок на початок року4095696019711--847-2087359-----2059841
Чистий прибуток (збиток) за звітний період4100---------746371-----746371
Інший сукупний дохід за звітний період4110----------------
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200----------------
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу4205----------------
Відрахування до резервного капіталу4210----------------
Внески учасників : Внески до капіталу4240----------------
Погашення заборгованості з капіталу4245----------------
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)4260----------------
Перепродаж викуплених акцій (часток)4265----------------
Анулювання викуплених акцій (часток)4270----------------
Вилучення частки в капіталі4275----------------
Інші зміни в капіталі4290----------------
Разом змін у капіталі4295---------746371-----746371
Залишок на кінець року4300696019711--847-2833730-----2806212

Статутний капiтал ПАТ "Донецькоблгаз" не змiнювался протягом звiтного перiода 2020 року та становить на дату балансу (31.12.2020р.) 6 960 000,00 грн. i подiлений на 696 000 000 шт. простих iмених акцiй номiнальною вартiстю 0,01 грн. кожна. До складу iншого додаткового капiталу ПАТ "Донецькоблгаз", вiдображеного в балансi, входить вартiсть державного майна, яке не пiдлягає приватизацiї i використовується для забезпечення постачання та розподiлу природного газу.
Голова Правління Федорченко Вiталiй Михайлович
Головний бухгалтер Федорченко Вiталiй Михайлович

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЗА ПIДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Нижченаведена заява, яка повинна розглядатися спiльно з описом обов'язкiв незалежного аудитора, що мiститься в представленому "Звiтi незалежного аудитора", зроблена з метою розмежування вiдповiдальностi керiвництва i вказаного незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi ПАТ "По газопостачанню та газифiкацiї "Донецькоблгаз" (далi - Товариство).
Керiвництво Товариства вiдповiдає за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно вiдображає в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2020 року, результати її дiяльностi, а також рух грошових коштiв i змiни в капiталi за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi за текстом - МСФЗ).
При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за:
" Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їхнє послiдовне застосування;
" Застосування об'рунтованих оцiнок та суджень;
" Дотримання вiдповiдних МСФЗ i розкриття усiх суттєвих вiдхилень в примiтках до фiнансової звiтностi;
" Пiдготовку фiнансової звiтностi, виходячи з допущення, що Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть в найближчому майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке допущення неправомiрне.
" Облiк та розкриття всiх вiдносин та операцiй мiж пов`язаними сторонами;
" Розкриття всiх претензiй у зв`язку з судовими позовами, якi були, або можливi у найближчому майбутньому;
" Достовiрне розкриття у окремiй фiнансовiй звiтностi iнформацiї про всi поруки або гарантiї, наданi вiд iменi Керiвництва.
Керiвництво Товариства також несе вiдповiдальнiсть за:
" Розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективної i надiйної системи внутрiшнього контролю в Товариствi;
" Пiдтримку системи бухгалтерського облiку, що дозволяє у будь-який момент пiдготувати з достатнiм ступенем точностi iнформацiю про фiнансовий стан Товариства та забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ;
" Вживання заходiв у межах своєї компетенцiї для забезпечення збереження активiв Товариства;
" Запобiгання i виявлення фактiв шахрайства та iнших зловживань.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року, була пiдписана вiд iменi Керiвництва Товариства "23" лютого 2021 року:

Керiвництво ПАТ "По газопостачанню та газифiкацiї "Донецькоблгаз" (далi - "Товариство") надає цю фiнансову звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року.
Публiчне акцiонерне товариство "По газопостачанню та газифiкацiї "Донецькоблгаз" є однiєю з найбiльших в Українi обласних газорозподiльних компанiй.
Рiчна замовлена потужнiсть (об'єкта) об'єктiв споживачiв у 2020 роцi склала 598 592,85 тисячi кубометрiв природного газу для 370 504 споживачiв Донецької областi, в тому числi 368 996 - побутових споживачiв, 1227- промисловiсть, 12 пiдприємств теплокомуненерго, 187 - бюджетних органiзацiй, 82 - об'єктiв релiгiї.

До складу ПАТ "Донецькоблгаз" входять Управлiння з газопостачання та газифiкацiї, Ремонтно-будiвельне управлiння "Газ-сервiс" та окремi структурнi пiдроздiли, дiяльнiсть яких тимчасово призупинена (знаходяться на територiї, тимчасово непiдконтрольної Українi).
При включеннi до ЄДР ПАТ "Донецькоблгаз" отримало право здiйснювати дiяльнiсть за такими напрямками:
- Розподiлення газоподiбного палива системою трубопроводiв;
- Торгiвля газом через мiсцевi (локальнi) трубопроводи;
- Управлiння пiдприємствами;
- Загальнобудiвельнi роботи;
- Монтажнi роботи;
- Iнженерна i технiчна дiяльнiсть, пов'язана з будiвництвом;
- Iншi види оптової торгiвлi.
На пiдставi лiцензiй ПАТ "Донецькоблгаз" здiйснює такi види дiяльностi:
- Поставка природного газу, газу (метану) вугiльних родовищ за регульованим тарифом (Лiцензiя АЕ № 299065 вiд 26.05.2015 р., видана НКРЕ України);
- Транспортування (розподiл) природного, нафтового газу та газу (метану) вугiльних родовищ (Лiцензiя АЕ № 299064 вiд 26.05.2015 р., видана НКРЕ України);
- Господарча дiяльнiсть з будiвництва об`єктiв IV и V категорiї складностi (Лiцензiя № 27-Л вiд 25.07.2016 р., Видана Державною архiтектурно-будiвельною iнспекцiєю України).
Посадовою особою Товариства, що здiйснює оперативне управлiння, станом на 31 грудня 2020 року є керiвник ПАТ "По газопостачанню та газифiкацiї "Донецькоблгаз" - громадянин України Федорченко Вiталiй Михайлович.
Юридична адреса Товариства: 84313, Донецька обл., мiсто Краматорськ, вулиця Пiвденна, будинок 1.
Станом на 31 грудня 2020 року чисельнiсть працiвникiв Товариства становила 1 958 працiвникiв (31 грудня 2019 року - 2 036 працiвника).
Учасники Товариства розкритi нижче:
Учасники Частка, %
31.12.20 31.12.19
"НАК "Нафтогаз України" 38,28% 38,28%
Акцiонерна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ендлес Мунлайт Лiмiтед" ("Endless Moonlight Limited") 24,95% 24,95%
Ацiонерна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю "Трейдiнг Фiлд Лiмiтед" ("Trading Field Limited") 24,95% 24,95%
Акцiонери - юридичнi та фiзичнi особи в кiлькостi 900 осiб. 11,82% 11,82%

2. ЗДАТНIСТЬ ПРОДОВЖУВАТИ ДIЯЛЬНIСТЬ НА БЕЗПЕРЕРВНIЙ ОСНОВI
Станом на 31 грудня 2020 року iснують такi операцiйнi умови та фiнансовi умови, що окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Операцiйнi умови
Ми звертаємо увагу на невизначенiсть, що обумовлена територiальним розподiлом Товариства у зв'язку з проведенням вiйськових дiй у ходi звiльнення тимчасово окупованих територiй у Донецькiй та Луганськiй областях, визначених Законом України вiд 18.01.2018 № 2268-VIII "Про особливостi державної полiтики iз забезпечення державного суверенiтету України на тимчасово окупованих територiях у Донецькiй та Луганськiй областях", та вiдновлення на цих територiях конституцiйного ладу. Територiальний характер дiяльностi Товариства не дає змоги мобiльно перерозташувати основнi активи, тому iснує ризик втрати контролю над деякими пiдроздiлами.
У серпнi 2015 року Наглядова Рада Товариства прийняла рiшення тимчасово призупинити дiяльнiсть пiдроздiлiв, якi розташованi на непiдконтрольнiй територiї. Товариством проведено зменшення корисної вартостi активiв, якi знаходяться на тимчасово окупованiй територiї, згiдно норм пункту 2 параграфу 12 МСБО (IAS) 36 "Зменшення корисної вартостi активiв".
Балансова вартiсть необоротних активiв, розташованих на непiдконтрольнiй територiї станом на 31.12.2020 складає 2 462 тис. грн.; вартiсть запасiв, розташованих на непiдконтрольнiй територiї, складає - 27 241 тис. грн.
Фiнансовi умови
За рiк, що закiнчився 31.12.2020 р. збиток Товариства склав 746 371 тис. грн, що майже на 47 % бiльше, нiж збиток у 2019 роцi.
Поточнi зобов'язання i забезпечення Товариства перевищують її оборотнi активи на 2 997 827 тис. грн. Дефiцит чистого оборотного капiталу може свiдчити про нездатнiсть Товариства погасити свої короткостроковi зобов'язання пiд час звичайної дiяльностi.
Внаслiдок операцiйних умов та фiнансових умов, про якi було викладено вище, у Товариства значно зменшилася вартiсть активiв, що використовуються для генерування грошових потокiв.
Також станом на 31.12.2020 основнi засоби Товариства балансовою вартiстю 5 091 тис. грн., що складає 0,036% активiв Товариства, знаходяться в податковiй заставi.

Крiм того, ситуацiя щодо COVID-19 (короновiрусу) досi набуває розвитку, наразi вiдсутнiй її помiтний вплив на фiнансовий стан Товариства.
Цi умови вказують, що iснує суттєва невизначенiсть, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
3. ПРИЙНЯТТЯ СТАНДАРТIВ ТА ТЛУМАЧЕНЬ У ЗВIТНОМУ ПЕРIОДI
3.1 Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, що повиннi застосовуватись Компанiєю
В цiлому, облiкова полiтика вiдповiдає тiй, що застосовувалась у попередньому звiтному роцi. Деякi новi стандарти та iнтерпретацiї стали обов`язковими для застосування з 1 сiчня 2020 року. Нижче наведена iнформацiя щодо нових та переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй, якi повиннi застосовуватись Компанiєю з 1 сiчня 2020 року.
МСФЗ та поправки до дiючих МСФЗ, якi були випущенi i набрали чинностi з 1 сiчня 2020 року, не вплинули на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Концептуальна основа фiнансової звiтностi
Концептуальнi основи не є стандартом, i жодне з положень Концептуальних основ не має переважної сили над будь-яким положенням або вимогам стандарту. Цiлi Концептуальних основ полягають в наступному: сприяти Радi по МСФЗ в розробцi стандартiв; сприяти укладачам фiнансових звiтiв при розробцi положень облiкової полiтики, коли жоден з стандартiв не регулює певну операцiю або iншу подiю; i сприяти всiм сторонам в розумiннi та iнтерпретацiї стандартiв. Даний документ вплине на органiзацiї, якi розробляють свою облiкову полiтику вiдповiдно до положень Концептуальних основ.
Переглянута редакцiя Концептуальних основ мiстить кiлька нових концепцiй, оновленi визначення активiв i зобов'язань i критерiї для їх визнання, а також пояснює деякi суттєвi положення. Перегляд даного документа не вплинув на фiнансову звiтнiсть Компанiї.

Поправки до МСБО (IAS) 1 i МСБО (IAS) 8 "Визначення суттєвостi"
Поправки пропонують нове визначення суттєвостi, згiдно з яким "iнформацiя є суттєвою, якщо що її ненаведення, викривлення або завуальвування може, згiдно з об'рунтованими очiкуваннями, вплинути на рiшення, що приймаються основними користувачами фiнансової звiтностi загального призначення на пiдставi такої звiтностi".
У поправках пояснюється, що iстотнiсть буде залежати вiд характеру або кiлькiсної значущостi iнформацiї (взятої окремо або в сукупностi з iншою iнформацiєю) в контекстi фiнансової звiтностi, що розглядається в цiлому. Спотворення iнформацiї є iстотним, якщо можна об'рунтовано очiкувати, що це вплине на рiшення основних користувачiв фiнансової звiтностi. Данi поправки не вплинули на фiнансову звiтнiсть Компанiї, i очiкується, що в майбутньому вплив також буде вiдсутнiй.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесiв"
У поправках до МСФЗ (IFRS) 3 пояснюється, що, щоб вважатися бiзнесом, iнтегрована сукупнiсть видiв дiяльностi та активiв повинна включати як мiнiмум внесок i принципово значущий процес, якi разом в значнiй мiрi можуть сприяти створенню вiддачi. При цьому пояснюється, що бiзнес не обов'язково повинен включати всi вклади i процеси, необхiднi для створення вiддачi. Данi поправки не вплинули на фiнансову звiтнiсть Компанiї, але можуть бути застосовнi в майбутньому, якщо Компанiя проведе операцiю по об'єднанню бiзнесiв.
Поправки уточнюють ключове визначення бiзнесу.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 9 i МСБО (IAS) 39 "Реформа базової процентної ставки"
Поправки до МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" передбачають ряд звiльнень, якi застосовуються до всiх вiдносин хеджування, на якi реформа базової процентної ставки безпосередньо впливає. Реформа базової процентної ставки впливає на вiдносини хеджування, якщо в результатi її застосування виникають невизначеностi щодо термiнiв виникнення i / або величини грошових потокiв, заснованих на базовiй процентнiй ставцi, по об'єкту хеджування або вiд iнструмента хеджування. Данi поправки не вплинули на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки у неї вiдсутнi вiдносини хеджування, заснованi на процентних ставках.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 16 - "Поступки з оренди, пов'язанi з пандемiєю Covid-19"
28 травня 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправку до МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" - "Поступки з оренди, пов'язанi з пандемiєю Covid-19". Дана поправка передбачає звiльнення для орендарiв вiд застосування вимог МСФЗ (IFRS) 16 в частинi облiку модифiкацiй договорiв оренди в разi поступок з оренди, якi виникають в якостi прямого слiдства пандемiї Covid-19. Як спрощення практичного характеру орендар може прийняти рiшення не аналiзувати, чи є поступка з оренди, надана орендодавцем у зв'язку з пандемiєю Covid-19, модифiкацiєю договору оренди. Орендар, який приймає таке рiшення, повинен враховувати будь-яка змiна орендних платежiв, обумовлене поступкою з оренди, пов'язаної з пандемiєю Covid-19, аналогiчно тому, як це змiна вiдбивалося б в облiку вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16, якщо б воно не було модифiкацiєю договору оренди.
Дана поправка застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 червня 2020 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. Ця поправка не мала впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.

3.2. МСФЗ та iнтерпретацiї, що не набрали чинностi
Компанiя не застосовувала наступнi МСФЗ та Iнтерпретацiї до МСФЗ та МСБО, якi були опублiкованi, але не набрали чинностi:
Поправки до МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" та МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства" - Продаж або внесок активiв мiж iнвестором та асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством
Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ 10 i МСБО 28, в частинi облiку втрати контролю над дочiрньою компанiєю, яка продається асоцiйованiй компанiї або спiльному пiдприємству або вноситься в них. Поправки роз`яснюють, що прибутки чи збитки, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес, згiдно з визначенням в МСФЗ 3, в угодi мiж iнвестором i його асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Однак прибутки чи збитки, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, якi не становлять собою бiзнес, визнаються тiльки в межах часток участi, наявних у iнших, нiж компанiя iнвестора в асоцiйованiй компанiї чи спiльному пiдприємствi.
Рада з МСФЗ вiдклала дату набрання чинностi цiєї поправки на невизначений термiн, але дозволяється дострокове застосування перспективно.

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: Визнання та оцiнка", МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: Розкриття iнформацiї" , МСФЗ 4 "Страховi контракти" та МСФЗ 16 "Оренда"
У серпнi 2020 року Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR опублiкувала поправки, що доповнюють випущенi у 2019 роцi та зосереджують увагу на наслiдках реформи базового рiвня процентних ставок на фiнансовiй звiтностi компанiї, якi виникають, коли, наприклад, базовий показник процентної ставки, який використовується для обчислення процентiв за фiнансовим активом замiнено альтернативною базовою ставкою.
Поправки до фази 2 розглядають питання, якi можуть вплинути на фiнансову звiтнiсть пiд час реформи базового рiвня процентних ставок, включаючи наслiдки змiн договiрних грошових потокiв або вiдносин хеджування, що виникають внаслiдок замiни базового рiвня процентної ставки. з альтернативною базовою ставкою (проблеми iз замiною).
На етапi 2 свого проекту Рада внесла змiни до вимог зазначених стандартiв, що стосуються:
ў змiни договiрних грошових потокiв - компанiї не доведеться припиняти визнання або коригувати балансову вартiсть фiнансових iнструментiв для змiн, що вимагаються реформою, а замiсть цього оновить ефективну процентну ставку, щоб вiдобразити змiну до альтернативної базової ставки;
ў облiк хеджування - компанiї не доведеться припиняти облiк хеджування виключно тому, що вона вносить змiни, якi вимагає реформа, якщо хеджування вiдповiдає iншим критерiям облiку хеджування; i
ў розкриття iнформацiї - компанiя повинна буде розкривати iнформацiю про новi ризики, що виникають внаслiдок реформи, та про те, як вона управляє переходом до альтернативних ставок.
Поправки до Фази 2 поширюються лише на змiни, якi вимагає реформа базового рiвня процентних ставок до фiнансових iнструментiв та вiдносин хеджування.
Поправки застосовуються до перiодiв, що починаються 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати, дозволяється дострокове застосування. Поправка не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.

МСБО 16 "Основнi засоби"
Поправки забороняють Компанiї вираховувати з вартостi основних засобiв суми, отриманi вiд реалiзацiї вироблених предметiв, коли Компанiя готує актив до його цiльового використання. Натомiсть компанiя визнає такi надходження вiд продажу та пов'язанi з ними витрати у прибутку або збитку.
Поправки застосовуються до перiодiв, що починаються 1 сiчня 2022 року або пiсля цiєї дати, дозволяється дострокове застосування. Поправка не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.

МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи"
Поправки уточнюють, що "витрати на виконання договору" являють собою витрати, безпосередньо пов'язанi з договором - тобто або додатковi витрати виконання договору (наприклад, прямi витрати на працю i матерiали), або розподiл iнших витрат, якi також безпосередньо пов'язанi з договором (наприклад , розподiл амортизацiї об'єкта основних засобiв, що використовується при виконаннi договору).
Поправки застосовуються до перiодiв, що починаються 1 сiчня 2022 року або пiсля цiєї дати, дозволяється дострокове застосування. Поправка не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.

МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу"
Актуалiзацiя посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на Концептуальнi основи пiдготовки фiнансової звiтностi, не змiнюючи вимог до облiку для об'єднання бiзнесiв.
Додано виняток щодо зобов'язань i умовних зобов'язань. Цей виняток передбачає, що стосовно деяких видiв зобов'язань i умовних зобов'язань органiзацiя, яка застосовує МСФЗ (IFRS) 3, повинна посилатися на МСФЗ (IAS) 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи" або на Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 "Збори ", а не на Концептуальнi засади фiнансової звiтностi 2018 року.
Поправки застосовуються до перiодiв, що починаються 1 сiчня 2022 року або пiсля цiєї дати, дозволяється дострокове застосування. Поправка не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.

Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 1
Дочiрнє пiдприємство, яке уперше застосувало МСФЗ. Поправка дозволяє дочiрньому пiдприємству, що застосовує IFRS 1: D16 (a) (яке переходить на МСФЗ пiзнiше своєї материнської компанiї), виконати оцiнку накопиченого ефекту курсових рiзниць у складi iншого сукупного доходу - на пiдставi такої оцiнки, виконаної материнською компанiєю на дату її переходу на МСФЗ.
Поправки застосовуються до перiодiв, що починаються 1 сiчня 2022 року або пiсля цiєї дати, дозволяється дострокове застосування. Поправка не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.

Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 9
Комiсiйна винагорода, що включається в "10-вiдсотковий" тест при припиненнi визнання фiнансових зобов'язань. Поправка уточнює характер такої комiсiйної винагороди - воно включає тiльки винагороду, сплачене мiж позикодавцем i займополучателя, включаючи винагороду, сплачене або отримане вiд особи iнших сторiн.
Поправки застосовуються до перiодiв, що починаються 1 сiчня 2022 року або пiсля цiєї дати, дозволяється дострокове застосування. Поправка не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 16
Стимулюючi платежi по орендi. Поправка уточнює iлюстративний приклад № 13 до МСФЗ (IFRS) 16 шляхом виключення прикладу урахування вiдшкодування, отриманого орендарем вiд орендодавця в якостi компенсацiї за понесенi витрати на полiпшення об'єкта оренди.
Дату вступу в силу цiєї поправки невизначена.

Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСБО (IAS) 41
Ефекти оподаткування при визначеннi справедливої вартостi. Поправка виключає вимогу IAS 41:22, яка вказує, що потоки грошових коштiв, пов'язанi з оподаткуванням, не включаються до розрахункiв справедливої вартостi бiологiчних активiв. Поправка призводить до вiдповiдностi IAS 41 i IFRS 13.
Поправки застосовуються до перiодiв, що починаються 1 сiчня 2022 року або пiсля цiєї дати, дозволяється дострокове застосування. Поправка не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.

МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi"
Поправки роз'яснюють критерiй у МСБО 1 для класифiкацiї зобов'язання як довгострокового: вимога до суб'єкта господарювання мати право вiдкласти погашення зобов'язання принаймнi на 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Сутнiсть поправок:
ў уточнено, що зобов'язання класифiкується як довгострокове, якщо у органiзацiї є право вiдстрочити врегулювання зобов'язання щонайменше на 12 мiсяцiв, а право компанiї на вiдстрочку розрахункiв має iснувати на кiнець звiтного перiоду;
ў класифiкацiя залежить тiльки вiн наявностi такого права i не залежить вiд iмовiрностi того, чи планує компанiя скористатися цим правом - на класифiкацiю не впливають намiри чи очiкування керiвництва щодо того, чи компанiя реалiзує своє право на вiдстрочку розрахункiв;
ў роз'яснення впливу умов кредитування на класифiкацiю - якщо право вiдстрочити врегулювання зобов'язання залежить вiд виконання органiзацiєю певних умов, то дане право iснує на дату закiнчення звiтного перiоду тiльки в тому випадку, якщо органiзацiя виконала цi умови на дату закiнчення звiтного перiоду. Органiзацiя повинна виконати цi умови на дату закiнчення звiтного перiоду, навiть якщо перевiрка їх виконання здiйснюється кредитором пiзнiше; i
роз'яснення вимог до класифiкацiї зобов'язань, якi компанiя може або може погасити шляхом випуску власних iнструментiв власного капiталу.
Поправки застосовуються до перiодiв, що починаються 1 сiчня 2023 року або пiсля цiєї дати, дозволяється дострокове застосування. Поправка не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.

МСФЗ 17 Страховi контракти
ў Виключення деяких видiв договорiв зi сфери застосування МСФЗ 17
ў Спрощене подання активiв i зобов'язань, пов'язаних з договорами страхування в звiтi про фiнансовий стан
ў Вплив облiкових оцiнок, зроблених в попереднiх промiжних фiнансових звiтностях
ў Визнання i розподiл аквiзицiйних грошових потокiв
ў Змiна у визнаннi вiдшкодування за договорами перестрахування в звiтi про прибутки i збитки
ў Розподiл маржi за передбаченi договором страхування iнвестицiйнi послуги (CSM)
ў Можливiсть зниження фiнансового ризику для договорiв вхiдного перестрахування i непохiдних фiнансових iнструментiв
ў Перенесення дати вступу в силу МСФЗ 17, а також продовження перiоду звiльнення вiд застосування МСФЗ (IFRS) 9 для страхових компанiй до 1 сiчня 2023 року
ў Спрощений облiк зобов'язань по врегулюванню збиткiв за договорами, якi виникли до дати переходу на МСФЗ 17
ў Послаблення в застосуваннi технiк для зниження фiнансового ризику
Можливiсть визначення iнвестицiйного договору з умовами дискрецiйного участi в момент переходу на новий стандарт, нiж в момент виникнення договору
Поправки застосовуються до перiодiв, що починаються 1 сiчня 2023 року або пiсля цiєї дати, дозволяється дострокове застосування. Поправка не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.

4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ТА ОБЛIКОВА ПОЛIТИКА
Заява про вiдповiднiсть Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть ПАТ "По газопостачанню та газифiкацiї "Донецькоблгаз" (далi - "Товариство") складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пiд термiном "Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi" надалi в широкому сенсi розумiються стандарти й тлумачення, якi прийнятi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО/IASB):
1 Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ/IFRS);
2 Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО/IAS);
3 Тлумачення, розробленнi Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (ТКМСФЗ/ IFRIC) або Постiйним комiтетом з тлумачень (ПКТ/SIC).
Фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 р., була затверджена до випуску 23 лютого 2021 р.
Звертаємо увагу на невизначенiсть, що обумовлена територiальним розподiлом ПАТ у зв'язку з проведенням воєнних дiй у ходi антитерористичної операцiї на сходi Українi. Територiальний характер дiяльностi ПАТ не дає змоги мобiльно перерозташувати основнi активи, тому iснує ризик втрати контролю над деякими пiдроздiлами. У серпнi 2015 року Наглядова Рада Товариства прийняла рiшення тимчасово призупинити дiяльнiсть пiдроздiлiв, якi розташованi на непiдконтрольнiй територiї. Товариством проведено зменшення корисної вартостi активiв, якi знаходяться на тимчасово окупованiй територiї, згiдно норм пункту 2 параграфу 12 МСБУ 36 "Зменшення корисної вартостi активiв".
Основи пiдготовки звiтностi
Основнi принципи органiзацiї й ведення бухгалтерського облiку й складання фiнансових звiтiв
Бухгалтерський облiк i фiнансова звiтнiсть повиннi вiдображати достовiрну, неупереджену й повну iнформацiю про фiнансовий стан товариства. Впровадження бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi здiйснювати на таких основних принципах:
- обачнiсть;
- повне висвiтлення;
- автономнiсть;
- послiдовнiсть;
- безперервнiсть;
- нарахування й вiдповiднiсть доходiв i витрат;
- превалювання змiсту над формою;
- iсторичної (фактичної) собiвартостi;
- єдиного грошового вимiрника;
- перiодичностi.
Для складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до IAS 1 "Подання фiнансових звiтiв" здiйснювати обачну оцiнку вартостi активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, якi вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, а також тих активiв та зобов'язань, вартiсть яких на дату складання звiтностi залежить вiд можливостi вiдбуття або здiйснення подiй у майбутньому.
Для визначення балансової вартостi активiв використовувати принцип iсторичної собiвартостi. Доходи та витрати Товариства визнавати на основi принципу нарахування та вiдповiдностi.
Попереднi оцiнки керiвництва Товариства
Пiд час пiдготовки фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до МСФЗ забезпечити здiйснення попереднiх оцiнок й припущень, якi мають вплив на суми, що представленi у фiнансовiй звiтностi та врахувати властиву цим оцiнкам неточнiсть та їх вплив на фактичнi результати, якi вiдображаються в наступних перiодах з врахуванням можливих вiдмiнностей вiд цих оцiнок.
Валюта оцiнки та подання
Основним економiчним середовищем Товариства, в якому здiйснюються генерацiя та витрати бiльшої частини грошових коштiв, є Україна. Валюта, яка має вплив на цiни продажу послуг Товариства, на трудовi, матерiальнi та iншi витрати Товариства, що пов'язанi з наданням послуг, є українська гривня.
Курсовi рiзницi визнавати у прибутку або збитку в тому перiодi, в якому вони виникають, за винятком угод хеджування, чистих iнвестицiй у закордонну господарську одиницю та iнших випадкiв, передбачених МСФЗ.
Методи бухгалтерського облiку й принципи оцiнки доходiв i витрат
Доходи
Доходи визнавати як валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає в ходi звичайної дiяльностi суб'єкта господарювання, коли власний капiтал зростає в результатi цього надходження, а не в результатi внескiв власникiв капiталу.
Доходи визнавати за справедливою вартiстю, тобто сумою, за якою можна обмiняти актив або погасити заборгованiсть в операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами.
Виручку вiд реалiзацiї товарiв визнавати за фактом надходження та переходу права власностi, при цьому на момент визнання доходов виконувати такi умови:
- Товариство передало покупцевi суттєвi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням товаром;
- Товариство не зберегло за собою анi управлiнських функцiй у тому розумiннi, що звичайно асоцiюється з володiнням товарами, анi фактичного контролю над проданими товарами;
- сума виручки може бути достовiрно визначена;
- iснує висока iмовiрнiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з угодою;
- понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з угодою, можуть бути достовiрно визначенi.
Визнання доходу за договорами з клiєнтами проходить за наступною моделлю iз п`яти крокiв:
- Крок 1: Iдентифiкацiя договору;
- Крок 2: Iдентифiкацiя зобов`язань, що пiдлягають виконанню в рамках договору;
- Крок 3: Визначення цiни операцiї;
- Крок 4: Розподiл цiни операцiї на зобов`язання, що пiдлягають виконанню;
- Крок 5: Визнання виручки.
Виручку за угодами з надання послуг визначати виходячи iз ступеня завершеностi. Ступiнь завершеностi надання послуг визначати за методом вивчення виконання робiт.
Прибутки та збитки, якi виникають вiд групи однорiдних операцiй, визнавати згiдно МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" на нетто-основi (продаж валюти, курсовi рiзницi, продаж основних засобiв та iнвестицiй, тощо).
Доходи у виглядi штрафiв, пенi i неустойки визнавати згiдно МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи" iншими операцiйними доходами в момент їх фактичної сплати.
Доходи у виглядi компенсацiї вартостi небалансу природного газу, розрахованi вiдповiдно до пункту 4 глави 5 роздiлу VI Кодексу газорозподiльних систем вiд 30.09.2015р. №2494, визнавати згiдно МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи" iншими операцiйними доходами.

Договори на будiвництво
У випадку, якщо фiнансовий результат договору на будiвництво може бути надiйно розраховано, виручку та витрати визнавати пропорцiйно ступеню завершеностi робiт за договором на звiтну дату.
Ступiнь завершеностi визначати як частку витрат на виконання робiт до звiтної дати в загальнiй розрахунковiй сумi витрат за договором, за винятком випадкiв, коли ця частка не вiдображає ступiнь завершеностi робiт. Вiдхилення за обсягами виконаних робiт, претензiй i заохочувальних виплат враховувати в тiй мiрi, в якiй вони можуть бути надiйно оцiненi, та їх отримання вважається високоймовiрним.
У випадку, якщо фiнансовий результат за договором на будiвництво не може бути надiйно розраховано, виручку вiдображати тiльки в тiй сумi, в якiй очiкується вiдшкодування понесених витрат за договором. Витрати за договором списувати на витрати в тому перiодi, коли вони були понесенi.
Витрати
Витрати визнавати виходячи з принципу вiдповiдностi доходiв та витрат, зазначеного в Концептуальнiй основi МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв", якщо при цьому:
- iснує ймовiрнiсть вибуття активiв, що мiстять у собi економiчнi вигоди;
- сума витрат може бути достовiрно визначена.

Витрати облiковувати окремо за видами дiяльностi (об'єктами бухгалтерського облiку). Об'єктами бухгалтерського облiку Товариства вважати:
- транспортування природного газу розподiльчими мережами;
- постачання природного газу;
- реалiзацiя зрiдженого палива;
- iншi види дiяльностi.
До суми виробничої собiвартостi послуг та виконаних робiт включати:
- прямi матерiальнi витрати;
- прямi виплати на оплату працi;
- iншi прямi витрати;
- загальновиробничi витрати.
Загальновиробничi витрати не розподiляти на змiннi i постiйнi, розподiленi i нерозподiленi загальновиробничi витрати.
Базою розподiлення загальновиробничих витрат визнавати пряму заробiтну платню виробничого персоналу.
Витрати, якi пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю, але не є складовою частиною собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг), розподiляти на адмiнiстративнi витрати, витрати на збут та iншi операцiйнi витрати.
Витрати, якi пов'язанi з визнанням сум штрафiв, пенi та неустойки, визнавати iншими операцiйними витратами в момент визнання боргу, одержання рiшення суду про їх стягнення, а також про суми вiдшкодування зазнаних збиткiв.
Витрати, якi пов'язанi з визнанням вартостi небалансу природного газу, розрахованi вiдповiдно до Кодексу газорозподiльних систем вiд 30.09.2015р. №2494, визнавати iншими операцiйними витратами.
Витрати за позиками
Витратами на позики визнавати:
вiдсотки за банкiвським овердрафтом, короткостроковими i довгостроковими позиками;
амортизацiю знижок чи премiй, пов'язаних з позиками;
амортизацiю другорядних витрат, пов'язаних з отриманням позик;
фiнансовi витрати, пов'язанi з фiнансовою орендою;
курсовi рiзницi, якi виникають унаслiдок отримання позик в iноземнiй валютi, якщо вони розглядаються, як коригування витрат на вiдсотки.
Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом або створенням активiв, для пiдготовки яких до запланованого використання або продажу потрiбен певний час, включати до вартостi таких активiв до того часу, доки вони не будуть придатнi до запланованого використання або продажу.
Всi iншi витрати на позики визнавати як витрати в тому перiодi, в якому вони були понесенi, незалежно вiд використання позики.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток мають враховувати загальну суму, яка включається для визначення прибутку або збитку за перiод, вiдповiдно до поточних та вiдстрочених податкiв. Витрати з податку на прибуток визнавати в Звiтi про сукупний дохiд, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до операцiй, визнаних безпосередньо у складi власного капiталу.
Iншi податки, окрiм податку на прибуток, податку на додану вартiсть, збору у виглядi цiльової надбавки, акцизного податку та податку на майно, вiдображати у складi операцiйних витрат.
Поточний податок на прибуток в фiнансових звiтах розраховувати вiдповiдно до українського законодавства, чинного на звiтну дату. Поточний податок на прибуток визнавати зобов'язанням у сумi, що пiдлягає сплатi. Перевищення сплаченої суми податку на прибуток над сумою, яка пiдлягає сплатi, визнавати дебiторською заборгованiстю.
Методи бухгалтерського облiку й принципи оцiнки активiв, зобов'язань i капiталу.
Основнi засоби
Основнi засоби згiдно вимогам МСБО 16 "Основнi засоби" приймати до облiку за первiсною фактичною вартiстю. У фiнансовiй звiтностi основнi засоби вiдображати за переоцiненою вартiстю, що дорiвнює їх справедливiй вартостi на дату переоцiнки, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд зменшення їхньої корисностi.
До складу основних засобiв Товариством включати матерiальнi активи з термiном експлуатацiї бiльше 1 року та первiсною вартiстю 20 000 грн. та бiльше. Вартiсть придбаних матерiальних активiв з термiном експлуатацiї до 1 року або первiсною вартiстю до 20 000 грн. вiдображати у складi витрат в перiодi придбання.
При припиненнi визнання активу, прирiст вiд його переоцiнки, що вiднесений до капiталу стосовно об'єкту основних засобiв, вiдносити безпосередньо до нерозподiленого прибутку.
Об'єкти незавершеного будiвництва включати до складу основних засобiв, але не амортизувати до моменту вводу їх в експлуатацiю.
Амортизацiю нараховувати прямолiнiйним методом рiвними частинами протягом всього термiну корисного використання основних засобiв. Лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв визнавати рiвною нулю.
Вартiсть землi, що належить Товариству на правах власностi, не амортизувати. Термiни корисного використання встановити для кожного об'єкту основних засобiв окремо та приблизно визнати для груп:

Групи основних засобiв Термiни корисного використання
Будiвлi вiд 20 рокiв
Споруди вiд 15 рокiв
Газопроводи вiд 30 до 40 рокiв
Машини й обладнання вiд 2 до 5 рокiв
Транспортнi засоби 5 рокiв
Офiсне обладнання та iнвентар вiд 4 до 12 рокiв
Облiк основних засобiв, якi використовуються для транспортування, зберiгання i розподiлу газу, i не пiдлягають приватизацiї, здiйснювати вiдокремлено вiд основних засобiв, право власностi на якi належить Товариству.
Щомiсячно, в сумi нарахованої амортизацiї по безоплатно одержаним основним засобам зменшувати доходи майбутнiх перiодiв та вiдображати доходи вiд безоплатно одержаних активiв.
Витрати на реконструкцiю i модернiзацiю об'єктiв основних засобiв капiталiзувати та за рахунок капiталiзацiї збiльшувати первiсну вартiсть таких об'єктiв. Витрати з обслуговування, поточного i капiтального ремонту визнавати поточними витратами в Звiтi про сукупний дохiд в тому перiодi, в якому вони здiйсненi.
Об'єкти основних засобiв списувати в разi продажу або у випадку, коли вiд подальшого використання активу не очiкується отримання майбутнiх економiчних вигiд. Прибуток або збиток вiд продажу або iншого вибуття об'єктiв основних засобiв визначати, як рiзницю мiж цiною продажу та балансовою вартiстю цих об'єктiв, i вiдображати в прибутках та збитках.
Iнвестицiйна нерухомiсть
До iнвестицiйної нерухомостi вiдносити власнi або орендованi на умовах фiнансової оренди земельнi дiлянки, будiвлi, споруди, якi розташованi на землi, утримуються з метою одержання орендних платежiв та/або збiльшення власного капiталу, а не для виробництва та постачання товарiв, надання послуг, адмiнiстративної мети або продажу в процесi звичайної дiяльностi.
Iнвестицiйну нерухомiсть у вiдповiдностi до вимог МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" визнавати активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що Товариство отримає в майбутньому вiд її використання економiчнi вигоди у виглядi орендних платежiв та/або збiльшення власного капiталу, та її первiсна вартiсть може бути достовiрно визначена.
Придбану (створену) iнвестицiйну нерухомiсть зараховувати на баланс Товариства за первiсною вартiстю. Одиницею облiку iнвестицiйної нерухомостi вважати земельну дiлянку, будiвлю (частину будiвлi) або їх поєднання, а також активи, якi утворюють з iнвестицiйною нерухомiстю цiлiсний комплекс i в сукупностi генерують грошовi потоки.
У фiнансовiй звiтностi iнвестицiйну нерухомiсть вiдображати за переоцiненою вартiстю, що дорiвнює її справедливiй вартостi на дату переоцiнки за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд зменшення її корисностi.
Об'єкт iнвестицiйної нерухомостi списувати з балансу при вибуттi або остаточному виведеннi з експлуатацiї, коли бiльше не передбачається отримання пов'язаних з ним економiчних вигiд. Будь-який дохiд або витрати вiд списання об'єкта (рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу) включати до прибутку та збиткiв за перiод, в якому майно списується.
Нематерiальнi активи
У нематерiальнi активи Товариства включати немонетарнi активи, що не мають фiзичної субстанцiї та можуть бути iдентифiкованi.
Придбанi нематерiальнi активи Товариство враховує за собiвартiстю. Подальшу оцiнку нематерiальних активiв здiйснювати вiдповiдно до МСБО 38 "Нематерiальнi активи" i вiдображати собiвартiсть нематерiального активу за вирахуванням зносу або збиткiв вiд зменшення корисностi нематерiального активу.
Амортизацiю нематерiальних активiв здiйснювати на прямолiнiйнiй основi, виходячи з термiнiв корисної дiї нематерiального активу. Термiн корисної дiї нематерiального активу визначати iндивiдуально для кожного нематерiального активу. Встановити такi орiєнтовнi термiни корисної дiї нематерiального активу:
Перелiк нематерiальних активiв Термiни корисного використання
Програмне забезпечення 3-5 рокiв
Авторськi та сумiжнi з ними права 3-5 рокiв
Права на користування землею 3-5 рокiв
Лiцензiї 3-5 рокiв
Нематерiальнi активи що придбанi окремо
Нематерiальнi активи, що були придбанi окремо, оцiнювати за собiвартiстю з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiю визнавати згiдно методу прямолiнiйного списання. Визначений термiн експлуатацiї та метод амортизацiї переглядати в кiнцi кожного звiтного перiоду з метою врахування значних змiн в очiкуванiй формi споживання майбутнiх економiчних вигiд, втiлених в активi.
Внутрiшньо-генерованi нематерiальнi активи
Для визнання внутрiшньо-генерованих нематерiальних активiв класифiкувати генерування активу на етапi дослiдження та етапi розробок.
Первiсне визнання внутрiшньо-генерованих нематерiальних активiв здiйснювати за собiвартiстю, що являє собою суму видаткiв, понесених з дати, коли нематерiальний актив уперше почав вiдповiдати критерiям визнання, зазначеним вище. Пiсля первiсного визнання внутрiшньо-генерований нематерiальний актив вiдображати за його собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Нематерiальний актив списувати при продажу або у випадку, коли вiд його використання чи вибуття не очiкується надходження майбутнiх економiчних вигiд. Прибуток або збиток вiд списання нематерiального активу, який представляє собою рiзницю мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу, включати до прибутку та збитку в момент списання.
Зменшення корисностi матерiальних та нематерiальних активiв (окрiм гудвiлу)
На кожну звiтну дату переглядати облiкову вартiсть матерiальних та нематерiальних активiв, щоб визначити, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Якщо така ознака є, виконати оцiнювання суми очiкуваного вiдшкодування такого активу.
Сумою очiкуваного вiдшкодування вважати бiльшу з двох оцiнок: балансова вартiсть активу (чи одиницi, що генерує грошовi кошти) за вирахуванням витрат на продаж або його вартiсть при використаннi.
Якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша за його балансову вартiсть, балансову вартiсть активу зменшувати до суми його очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисностi негайно визнавати в прибутках чи збитках, окрiм випадкiв, коли актив не облiковують за переоцiненою вартiстю; в такому випадку збиток вiд зменшення корисностi визнавати як уцiнка.
Непоточнi активи, утримуванi для продажу
Непоточний актив (або лiквiдацiйну групу) класифiкувати як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде, в основному, вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Таку умову вважати виконаною, якщо актив (або лiквiдацiйна група) придатний для негайного продажу в тому станi, в якому вiн знаходиться на момент продажу, на умовах, яких зазвичай дотримуються при продажi таких активiв (або лiквiдацiйних груп).
Непоточний актив (або лiквiдацiйну групу) оцiнювати як утримуваний для продажу за нижчою з оцiнок: балансовою вартiстю або справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток визнавати вiдповiдно до вимог МСБО 12 "Податок на прибуток".
Вiдстрочений податок на прибуток розраховувати за методом балансових зобов'язань вiдносно перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв i тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податки не визнавати вiдносно тимчасових рiзниць при первiсному визнаннi активу або зобов'язання в разi операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, коли така операцiя не впливає нi на бухгалтерський, нi на податковий прибуток.
Вiдстрочений податок оцiнювати за податковими ставками, якi будуть дiяти або плануються до введення в дiю на звiтну дату i якi, як очiкувалось, будуть застосовуватися в перiодах, коли буде сторновано тимчасову рiзницю або використаний перенесений податковий збиток .
Вiдстроченi податковi активи по сторнованих тимчасових рiзницях i перенесених податкових збитках визнавати лише в тiй мiрi, в якiй iснує упевненiсть в тому, що в наявностi буде оподатковуваний прибуток, вiдносно якого можна буде реалiзувати суми вирахувань.
Запаси
Запасами визнавати активи, якi вiдповiдають одному з критерiїв:
утримуються для продажу в звичайному ходi дiяльностi;
перебувають у процесi виробництва для такого продажу;
iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг.
Запаси оцiнювати за найменшим з двох показникiв: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Для визначення собiвартостi запасiв використовувати метод iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
Чистою вартiстю реалiзацiї вважати попередньо визначену цiну продажу в звичайному ходi бiзнесу за вирахуванням попередньо оцiнених витрат на завершення та попередньо оцiнених витрат, необхiдних для здiйснення продажу.
Балансову вартiсть реалiзованих запасiв визнавати як витрати перiоду, в якому визнається вiдповiдний дохiд.
Транспортно-заготiвельнi витрати (витрати на придбання запасiв, оплату тарифiв (фрахту), вантажно-розвантажувальнi роботи i транспортування запасiв усiма видами транспорту до мiсця їх використання), якi можуть бути iдентифiкованi (безпосередньо пов'язанi з придбанням певних одиниць запасiв) включати до складу первiсної вартостi таких запасiв.
Для запасiв, що знаходяться без руху бiльше нiж 2 роки створювати резерв пiд знецiнення у розмiрi 50% вiд балансової вартостi запасiв на звiтну дату.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовими коштами та їх еквiвалентами вважати грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках та iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї з початковим термiном розмiщення до трьох мiсяцiв. Суми, використання яких обмежене, виключати зi складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Суми, обмеження вiдносно яких не дозволяють обмiняти їх або використати для розрахунку за зобов'язаннями протягом, щонайменше, дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати, включати до складу iнших необоротних активiв.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторську заборгованiсть вiдображати за чистою вартiстю реалiзацiї. Дебiторську заборгованiсть, яка виражена в iноземнiй валютi, переводити у валюту звiтностi вiдповiдно до МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв". Прибутки та збитки, що виникли в результатi перерахування, вiдображати у Звiтi про фiнансовi результати.
Дебiторську заборгованiсть вiдображати за первiсною вартiстю з урахуванням ПДВ та за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Аналiтичний облiк розрахункiв з покупцями та замовниками вести по кожному з них у розрiзi договорiв. Величину резерву сумнiвних боргiв визначати за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi, виходячи з аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв, станом на дату балансу.
Кредиторська заборгованiсть
Кредиторську заборгованiсть вiдображати за первiсною iсторичною вартiстю з урахуванням ПДВ. Аналiтичний облiк розрахункiв з постачальниками вести по кожному з них у розрiзi договорiв. Припиняти вiдображення фiнансових зобов'язань у фiнансових звiтах тiльки у випадку, якщо зобов'язання, визначенi у вiдповiдному договорi, було виконано, вiдмiнено, або термiн їх дiї закiнчився.
Оренда
Договiр оренди класифiкувати як фiнансова оренда, якщо згiдно умовам такого договору усi ризики та винагороди, пов'язанi з володiнням, переходять до орендаря. Усi iншi договори оренди класифiкувати як операцiйна оренда.
Товариство - орендодавець
Активи, що утримуються за угодами про фiнансову оренду, визнавати як дебiторська заборгованiсть за сумою, що дорiвнює чистим iнвестицiям в оренду. Оренднi платежi, що пiдлягають отриманню, визнавати погашенням основної суми боргу та фiнансовим доходом вiд надання Товариством iнвестицiй та послуг. Дохiд вiд фiнансової оренди вiдносити на облiковi перiоди для вiдображення сталої перiодичної прибутковостi чистих iнвестицiй Товариства в фiнансову оренду.
Дохiд вiд операцiйної оренди визнавати в складi доходу на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди.
Товариство - орендар
Первiсне визнання активiв, що утримуються Товариством згiдно договорам фiнансової оренди, здiйснювати за справедливою вартiстю орендованого майна на початку оренди, або за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв, яка визначати на початку оренди, якщо вона нижча за справедливу вартiсть. Вiдповiдне зобов'язання перед орендодавцем включати до Звiту про фiнансовий стан, як зобов'язання з фiнансової оренди.
Оренднi платежi розподiляти мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань для того, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань. Витрати на фiнансову оренду визнавати витратами в тому перiодi, в якому вони були понесенi. Непередбаченi оренднi платежi вiдображати як витрати в тих перiодах, в яких вони понесенi.
Товариство використовує згiдно з МСФЗ 16 єдиний пiдхiд до визнання i оцiнки всiх договорiв оренди, крiм короткострокової оренди (строк оренди за якими на дату початку оренди складає не бiльше, нiж 12 мiсяцiв) та оренди, за якою базовий актив є малоцiнним.
Товариство не застосовує вимоги МСФЗ 16 щодо визнання активiв i зобов'язань щодо оренди, в якiй базовий актив має низьку вартiсть.
Державна допомога
Державна допомога - це захiд уряду, розроблений для надання економiчних пiльг, визначених конкретно для Товариства, якi вiдповiдають певним якiсним критерiям.
Державну допомогу визнавати лише за наявностi об'рунтованої впевненостi в тому, що Товариство виконає умови їх надання та гранти будуть одержанi. Державну допомогу визнавати доходом тих перiодiв, до яких вiднесено й вiдповiднi витрати, якi вони мають компенсувати, i не вiдносити безпосередньо до складу капiталу.
Облiк пiльг та субсидiй
Нарахованi пiльги та субсидiї пiльговим категорiям населення за спожитий природний газ вiдображати в облiку у перiодi їх виникнення.
Погашення нарахованих пiльг та субсидiй Державним казначейством України вiдображати у бухгалтерському облiку у перiодi виникнення розрахункiв.
Державнi субсидiї, що є активами, згiдно п. 24 IAS 20 "Облiк державних субсидiй та розкриття iнформацiї про державну допомогу" вiдображати як доходи майбутнiх перiодiв, якi визнаються систематично протягом строку корисного використання активу.
Виплати працiвникам та програми пенсiйного забезпечення
Товариству здiйснювати виплати працiвникам у виглядi поточних виплат: заробiтної плати, компенсацiї невикористаної вiдпустки та iнших виплат i нарахувань, що здiйснюються вiдповiдно до законодавства України, а також єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.
Нараховану суму виплати працiвникам за роботу, яку вони виконали протягом звiтного перiоду, визнавати поточним зобов'язанням.
Товариству здiйснювати платежi єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування за ставками та в розмiрах, визначених законодавством України. Нiяких iнших програм пенсiйного забезпечення не використовувати. Будь-якi одноразовi виплати працiвникам, що виходять на пенсiю, визнавати витратами перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи
Забезпечення визнавати тодi, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну чи конструктивну) внаслiдок минулої подiї та iснує iмовiрнiсть, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для погашення заборгованостi та можна достовiрно оцiнити її суму.
Суму, що визнається як забезпечення, визнавати оцiнкою видаткiв, необхiдних для погашення теперiшньої заборгованостi на звiтну дату Звiту про фiнансовий стан, що враховує ризики та невизначеностi, якi пов'язанi з сумою зобов'язання. У випадках, коли вплив вартостi грошей у часi суттєвий, суму забезпечення визнавати у сумi теперiшньої вартостi видаткiв, якi будуть потрiбнi для погашення зобов'язання.
Якщо деякi або всi видатки, потрiбнi для погашення забезпечення, будуть компенсованi iншою стороною, компенсацiю визнавати лише тодi, коли фактично визначено, що компенсацiя буде отримана, якщо Товариство погасить заборгованiсть. Компенсацiю розглядати як окремий актив iз сумою, яка не перевищує суму забезпечення.
Збитковi договори
Зобов'язання за збитковими договорами враховувати в складi резерву майбутнiх витрат i оцiнювати за тими ж принципами. Договiр вважати збитковим, якщо Товариство прийняло на себе договiрнi зобов'язання, виконання яких пов'язане з неминучими збитками, тобто сума витрат по виконанню зобов'язань перевищує економiчнi вигоди, якi будуть отриманi за договором.
Резерв на гарантiйне обслуговування
Резерв на гарантiйне обслуговування, що проводиться згiдно з законодавством про захист прав споживачiв, формувати на дату реалiзацiї товарiв у сумi, яку визначати базуючись на найкращi оцiнки керiвництвом витрат, що необхiднi для погашення зобов'язань Товариства.
Резерви на виплату вiдпусток
Забезпечення на оплату вiдпусток працiвникiв визнавати згiдно вимог чинного законодавства України. Для оцiнки суми забезпечення використовувати фактичнi данi за нарахованою заробiтною платою та вiдпускними за попереднiй звiтний перiод.
Фiнансовi активи
Фiнансовi активи визнавати в облiку i виключати з облiку в момент укладання угоди, якщо її умови вимагають поставки активу протягом термiну, прийнятого на вiдповiдному ринку. Фiнансовi активи первiсно оцiнювати за справедливою вартiстю з урахуванням витрат на оформлення угоди. Винятком вважати фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки, або збитки, якi первiсно оцiнювати за справедливою вартiстю.
Фiнансовi активи класифiкувати за такими категорiями:
- такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки;
- такi, що утримуються до погашення;
- наявнi для продажу;
- позики i дебiторська заборгованiсть.
Вiднесення фiнансових активiв до тiєї чи iншої категорiї здiйснювати в залежностi вiд їх особливостей i цiлей придбання, i виконувати у момент їх взяття до облiку.
Метод ефективної ставки вiдсотка
Метод ефективної ставки вiдсотка використовувати для розрахунку амортизованої вартостi боргового зобов'язання i розподiлу процентних доходiв на вiдповiдний перiод. Ефективною ставкою вiдсотка вважати ставку дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових надходжень (включаючи всi отриманi або перерахованi платежi за борговим iнструментом, що є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка, витрати з оформлення угоди та iншi премiї або дисконти) на очiкуваний строк до погашення боргового iнструменту або (якщо прийнятно) на бiльш короткий термiн до балансової вартостi на момент прийняття боргового iнструменту до облiку.
Доходи за борговими iнструментами вiдображати за методом ефективної ставки вiдсотка, за винятком фiнансових активiв, якi оцiнювати за справедливою вартiстю через прибутки або збитки.
Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки.
Фiнансовий актив класифiкувати як такий, що оцiнюється за справедливою вартiстю через прибутки або збитки або, якщо вiн призначений для торгiвлi, або, якщо вiн вiднесений до даної категорiї при первiсному вiдображеннi в облiку.
Фiнансовий актив класифiкувати як "призначений для торгiвлi", якщо вiн:
- придбаний з основною метою перепродажу в найближчому майбутньому;
- при первiсному взяттi на облiк є частиною портфеля фiнансових iнструментiв, який управляється Товариством як єдиний портфель, за яким є поточна iсторiя короткострокових придбань та перепродажiв;
- є деривативом, не позначеним як iнструмент хеджування в угодi ефективного хеджування.
Фiнансовий актив, який не є "призначеним для торгiвлi", визначати таким, якщо вiн оцiнений за справедливою вартiстю, через прибутки або збитки в момент взяття на облiк у наступних випадках:
- застосування такої класифiкацiї усуває або значно скорочує дисбаланс в оцiнцi або облiку активiв i зобов'язань, якi, в iншому випадку, могли би виникнути;
- фiнансовий актив є частиною групи фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань, управлiння й оцiнка якої здiйснюється на основi справедливої вартостi, вiдповiдно до документально оформленої стратегiї управлiння ризиками або iнвестицiйної стратегiї Товариства, а iнформацiя про таку групу подається всерединi органiзацiї на цiй основi;
- фiнансовий актив є частиною iнструменту, що мiстить один або кiлька вбудованих деривативiв, i МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" дозволяє класифiкувати iнструмент в цiлому (актив або зобов'язання) як такий, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки.
Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки, вiдображати за справедливою вартiстю з урахуванням переоцiнки у складi прибуткiв i збиткiв. У чистi прибутки або збитки включати дивiденди i вiдсотки, отриманi вiд фiнансового активу, i вiдображати у складi iнших прибуткiв i збиткiв Звiту про сукупнi доходи.
Фiнансовi активи, що утримуються до погашення
Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або обумовленими платежами та фiксованим термiном погашення, якi Товариство має намiр i можливiсть утримувати до погашення, визнавати фiнансовими активами, що утримуються до погашення. Такi активи облiковувати за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка за вирахуванням резерву знецiнення. Дохiд по них визначати за методом ефективної ставки вiдсотка.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу
Акцiї та облiгацiї, що погашаються та обертаються на органiзованих ринках, класифiкувати як "наявнi для продажу" та вiдображати за справедливою вартiстю. Вкладення в акцiї, що не обертаються на органiзованому ринку, також класифiкувати як фiнансовi активи, наявнi для продажу, i облiковувати за справедливою вартiстю, якщо справедливу вартiсть можливо достовiрно оцiнити.
Доходи i витрати, що виникають внаслiдок змiни справедливої вартостi, визнавати в iншому сукупному доходi i накопичувати в резервi переоцiнки фiнансових вкладень, за винятком:
- випадкiв знецiнення;
- процентного доходу, розрахованого за методом ефективної ставки вiдсотка;
- курсових рiзниць, якi визнаються у прибутках i збитках.
При вибуттi або знецiненнi фiнансового активу накопиченi доходи або витрати, ранiше визнанi в резервi переоцiнки фiнансових вкладень, вiдносити на фiнансовi результати у перiодi вибуття або зменшення корисностi.
Дивiденди, якi нараховуються за наявними для продажу цiнними паперами, що є iнструментами власного капiталу, вiдносити на фiнансовi результати при виникненнi у Товариства права на їх отримання.
Справедливу вартiсть наявних для продажу грошових активiв в iноземнiй валютi визначати в тiй же валютi i перераховувати за обмiнним курсом на звiтну дату. Курсовi рiзницi, що вiдносяться на прибутки або збитки, визначати, виходячи з амортизованої вартостi грошового активу. Iншi курсовi рiзницi визнавати в iншому сукупному доходi.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Торгiвельну дебiторську заборгованiсть, виданi позики та iншу дебiторську заборгованiсть з фiксованими або обумовленими платежами, що не обертаються на органiзованому ринку, класифiкувати як "позики та дебiторська заборгованiсть". Позики та дебiторську заборгованiсть облiковувати за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка за вирахуванням знецiнення. Процентний дохiд визнавати шляхом застосування ефективної ставки вiдсотка, за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, процентний дохiд за якою буде незначним.
Короткострокову дебiторську заборгованiсть вiдображати за первiсною договiрною вартiстю з урахуванням ПДВ та за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Величину сумнiвних боргiв визначати виходячи з аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
Сума списаної дебiторської заборгованостi облiковується на позабалансовому субрахунку 071 "Списана дебiторська заборгованiсть" протягом трьох рокiв з дати списання для спостереження за можливiстю її стягнення у випадках змiни майнового становища боржника.
Знецiнення фiнансових активiв
Фiнансовi активи, за винятком активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки, оцiнювати на предмет знецiнення станом на кiнець кожного звiтного перiоду. Фiнансовi активи вважати знецiненими при наявностi об'єктивних даних, що свiдчать про зменшення прогнозованих майбутнiх грошових потокiв за даним активом в результатi подiй, що вiдбулися пiсля взяття фiнансового активу до облiку.
За наявними для продажу або вкладеними в акцiї фiнансовими активами значне або тривале зниження справедливої вартостi нижче вартостi їх придбання вважати об'єктивним свiдченням знецiнення. Для всiх iнших фiнансових активiв, включаючи наявнi для продажу векселi до погашення i дебiторську заборгованiсть за фiнансовою орендою, об'єктивнi ознаки знецiнення можуть включати:
- значнi фiнансовi труднощi емiтента або контрагента;
- невиплату або прострочення виплати вiдсоткiв i основної суми боргу;
- високу ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової реорганiзацiї позичальника.
Для окремих категорiй фiнансових активiв (таких як торгiвельна дебiторська заборгованiсть), якi окремо не визнанi знецiненими, проводити оцiнку на предмет знецiнення в цiлому по портфелю. Об'єктивною ознакою зниження вартостi портфеля дебiторської заборгованостi вважати iсторичнi данi про її погашення, збiльшення числа прострочень погашення заборгованостi протягом середнього термiну, встановленого договорами Товариства, а також суттєвi змiни в економiцi, якi можуть впливати на рiвень погашення дебiторської заборгованостi.
Для фiнансових активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю, величину збитку вiд знецiнення розраховувати, як рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю прогнозованих майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих з використанням ефективної ставки вiдсотка, первiсно використаної вiдносно фiнансового активу.
За рахунок збиткiв вiд знецiнення зменшувати балансову вартiсть всiх фiнансових активiв, за винятком торгiвельної дебiторської заборгованостi, зниження вартостi якої здiйснювати за рахунок резерву. У разi визнання безнадiйною торгiвельну дебiторську заборгованiсть списувати також за рахунок резерву. Змiни резерву вiдображати у прибутках i збитках.
Якщо наявний для продажу фiнансовий актив буде визнано знецiненим, доходи або витрати, накопиченi в iншому сукупному доходi, перекласифiковувати у фiнансовi результати поточного перiоду.
Якщо в наступному перiодi розмiр збитку вiд знецiнення фiнансового активу (за винятком наявних для продажу iнструментiв власного капiталу) зменшується i таке зменшення об'єктивно прив'язане до подiї, яка мала мiсце пiсля визнання знецiнення, то ранiше вiдображений збиток вiд знецiнення вiдновлювати через рахунок прибуткiв або збиткiв. При цьому балансова вартiсть фiнансових активiв на дату вiдновлення збитку вiд знецiнення не може перевищувати балансову вартiсть, яка була б вiдображена у разi, якщо б знецiнення не визнавалося.
Збитки вiд знецiнення наявних для продажу iнструментiв власного капiталу, ранiше вiдображенi в прибутках i збитках, не вiдновлювати. Будь-яке збiльшення справедливої вартостi таких активiв, пiсля визнання збитку вiд знецiнення, вiдображати безпосередньо в iншому сукупному доходi.
Списання фiнансових активiв
Списувати фiнансовi активи тiльки в разi припинення договiрних прав на грошовi потоки за ними, або у випадку передачi фiнансового активу з вiдповiдними ризиками та вигодами iншiй органiзацiї. Якщо Товариство зберiгає всi основнi ризики i вигоди вiд володiння активом i продовжує контролювати переданий актив, продовжувати вiдображати свою частку в цьому активi, i пов'язанi з ним можливi зобов'язання. Якщо Товариство зберiгає всi основнi ризики i вигоди вiд володiння переданим фiнансовим активом, продовжувати облiковувати даний фiнансовий актив, а отриманi при передачi засоби вiдображати у виглядi забезпеченої позики.
Фiнансовi зобов'язання та iнструменти власного капiталу, випущенi Товариством
Класифiкацiя як зобов'язання або капiталу
Борговi iнструменти та iнструменти власного капiталу класифiкувати як фiнансовi зобов'язання або капiтал виходячи iз сутi вiдповiдного договору.
Iнструмент власного капiталу
Iнструмент власного капiталу - це будь-який договiр, що пiдтверджує право на частку активiв органiзацiї пiсля вирахування всiх її зобов'язань. Iнструменти власного капiталу, випущенi Товариством, вiдображати у розмiрi надходжень по ним за вирахуванням прямих витрат на їх випуск.
Комбiнованi iнструменти
Компоненти комбiнованих iнструментiв (конвертованих облiгацiй), випущених Товариством, класифiкувати окремо, як фiнансовi зобов'язання або iнструменти власного капiталу, виходячи iз сутi договору. На дату випуску справедливу вартiсть боргового компонента визначати з використанням ринкової ставки вiдсотка за аналогiчними неконвертованими iнструментами. Дану суму вiдображати як зобов'язання за амортизованою вартiстю до моменту конвертацiї або настання термiну погашення iнструменту. Компонент капiталу оцiнювати шляхом вирахування вартостi боргового компонента iз загальної вартостi комбiнованого фiнансового iнструменту. Отриману величину вiдносити на рахунок капiталу за вирахуванням податку на прибуток i в подальшому не переоцiнювати.
Зобов'язання за договорами фiнансової гарантiї
Зобов'язання за договорами фiнансової гарантiї первiсно оцiнювати за справедливою вартiстю, якщо їх не квалiфiкують як такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки, i в подальшому вiдображати за найбiльшою з таких величин:
- вартiстю зобов'язань, що визначається вiдповiдно до МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи";
- первiсною вартiстю за вирахуванням (у вiдповiдних випадках) накопиченої амортизацiї, розрахованої вiдповiдно до принципiв визнання виручки, викладеними у вiдповiдному параграфi даних примiток.
Фiнансовi зобов'язання
Фiнансовi зобов'язання класифiкувати або, як фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки та збитки, або як iншi фiнансовi зобов'язання.
Фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки
До складу фiнансових зобов'язань, що оцiнювати за справедливою вартiстю через прибутки та збитки, включати фiнансовi зобов'язання, призначенi для торгiвлi, а також зобов'язання, квалiфiкованi при первiсному вiдображеннi в облiку як такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки та збитки.
Фiнансове зобов'язання класифiкувати як "призначене для торгiвлi", якщо воно:
- придбане з основною метою зворотного викупу в найближчому майбутньому;
- при первiсному прийняттi до облiку є частиною портфеля фiнансових iнструментiв, якi управляються Товариством як єдиний портфель, за яким є поточна iсторiя короткострокових покупок i перепродажiв;
- є деривативом, не позначеним, як iнструмент хеджування в угодi ефективного хеджування.
Фiнансове зобов'язання, що не є фiнансовим зобов'язанням, призначеним для торгiвлi, квалiфiкувати як фiнансове зобов'язання, що оцiнюється за справедливою вартiстю через прибутки та збитки, в момент прийняття до облiку, якщо:
- застосування такої класифiкацiї усуває або значно скорочує дисбаланс в оцiнцi або облiку активiв i зобов'язань, який, в iншому випадку, мiг би виникнути;
- фiнансове зобов'язання є частиною групи фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань, управлiння й оцiнка якої здiйснюється на основi справедливої вартостi вiдповiдно до документально оформленої стратегiї управлiння ризиками або iнвестицiйної стратегiї Товариства, а iнформацiя про таку групу подається всерединi органiзацiї на цiй основi;
- фiнансове зобов'язання є частиною iнструменту, що мiстить один або бiльше вбудованих деривативiв, i МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" дозволяє класифiкувати iнструмент в цiлому (актив або зобов'язання) як такий, що оцiнюється за справедливою вартiстю через прибутки або збитки.
Фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки, вiдображати за справедливою вартiстю, з вiднесенням переоцiнки на рахунок прибуткiв i збиткiв. У чистi прибутки або збитки, визнанi як прибутки та збитки, включати вiдсотки, сплаченi за фiнансовим зобов'язанням, i вiдображати у складi iнших прибуткiв та збиткiв Звiту про сукупнi доходи.
Iншi фiнансовi зобов'язання
Iншi фiнансовi зобов'язання, включаючи позиковi кошти, брати до облiку за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на оформлення угоди.
Iншi фiнансовi зобов'язання оцiнювати за амортизованою вартiстю. Процентнi витрати розраховувати з використанням методу ефективної ставки вiдсотка.
Метод ефективної ставки вiдсотка використовувати для розрахунку амортизованої вартостi фiнансового зобов'язання та розподiлу процентних витрат на вiдповiдний перiод. Ефективна ставка вiдсотка - це ставка дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових виплат на очiкуваний термiн до погашення фiнансового зобов'язання або (за наявностi) на коротший термiн до балансової вартостi на момент взяття боргового iнструменту до облiку. У випадку, якщо рiзниця мiж вiдсотковою ставкою за фiнансовим зобов'язанням вiдрiзняється вiд середньої ринкової процентної ставки за аналогiчними зобов'язаннями, що є доступними на ринку менше нiж на 1%, фiнансовi зобов'язання вiдображати у балансi за iсторичною вартiстю згiдно з угодою.
Списання фiнансових зобов'язань
Списувати фiнансовi зобов'язання тiльки у разi їх погашення, анулювання або закiнчення строку вимоги по них.

Суттєвi облiковi судження та оцiнки
Складання фiнансової звiтностi Компанiї згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на подання у фiнансовiй звiтностi суми доходiв, витрат, активiв та зобов'язань, а також розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання на звiтну дату.
Нижче поданi основнi припущення, що стосуються можливих майбутнiх подiй та iнших основних джерел невизначеностi оцiнок на звiтну дату, якi несуть у собi значний ризик виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв протягом наступного фiнансового року.
Строк корисного використання основних засобiв
Знос основних засобiв нараховуються протягом строку їх корисного використання. Строки корисного використання заснованi на оцiнках керiвництва того перiоду, протягом якого актив приноситиме прибуток. Цi строки перiодично переглядаються на предмет подальшої вiдповiдностi при проведеннi реконструкцiї та модернiзацiї.
Об'єкти основних засобiв вiдображаються за собiвартiстю. Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв вимагає вiд керiвництва застосування професiйних суджень, якi базуються на досвiдi роботи з аналогiчними активами. Пiд час визначення строкiв корисного використання активiв керiвництво враховує умови очiкуваного використання активу, його моральний знос, фiзичний знос та умови, в яких буде експлуатуватися такий актив. Змiна будь-якої з цих умов або оцiнок може у результатi призвести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.
Iнформацiя про строки корисного використання груп основних засобiв розкривається у Примiтцi 4.
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки
Компанiя регулярно проводить аналiз дебiторської заборгованостi на предмет зменшення корисностi. Виходячи з наявного досвiду, компанiя використовує своє судження при оцiнцi збиткiв вiд зменшення корисностi в ситуацiях, коли боржник зазнає фiнансових труднощiв, i вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних про аналогiчних дебiторiв. Компанiя аналогiчним чином оцiнює змiни майбутнiх гр